Pre nové smartfóny sú v dne?ných d?och k dispozícií mnohé mo?nosti zabezpe?enia, od PIN kódu, a? po biometrické sníma?e. Ktorý zo v?etkých spôsobov je v?ak ten najbezpe?nej?í?

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Smartfóny od rôznych výrobcov a s rôznymi platformami majú k dispozícii mnohé spôsoby zabezpe?enia. iPhony si majitelia mô?u ochráni? odtla?kom prsta ?i 6-ciferným PIN kódom. V novom iPhone 8 ale zrejme pribudne aj rozpoznávanie tváre pou?ívate?a. Jeho najvä??í rival, Samsung, zasa k týmto spomínaným mo?nostiam pridal aj skener dúhovky oka. Ako alternatíva pre kód PIN mô?e by? tie? vyu?itý vzor na uzamknutej obrazovke. Pre e?te vä??iu bezpe?nos? na?ich zariadení do nich Google pridal rôzne ?Smart Lock? funkcie. Ide najmä o rozpoznávanie dôveryhodného zariadenia, identifikáciu tváre ?i hlasu majite?a. Aj ke? sú tieto bezpe?nostné prvky skuto?ne u?ito?né, mnoho z nich stále trpí istými nedostatkami.

Bezpe?nos? je krehká

Vä??ina z doteraz vyu?ívaných zabezpe?ovacích prvkov smartfónov u? bola prelomená. Treba ale pripomenú?, ?e sa to udialo v laboratórnych podmienkach, ktoré sa v reálnom svete ve?mi ?a?ko napodob?ujú. Najznámej?ím oklamaním biometrického zabezpe?enia je zrejme odomknutie smartfónu so sníma?om odtla?ku prsta len pomocou kvalitnej fotografie odtla?ku prsta nemeckej ministerky Ursuly von der Leyenovej.

samsung galaxy s8zdroj fotografie: Dávid Igaz/FonTech

Nenechaj si ujs?
Revolúcia skuto?ne prichádza. Qualcomm zabuduje sníma? odtla?kov prstov do displejov

Hackeri zo skupiny Chaos zasa dokázali oklama? skener dúhovky oka Samsungu Galaxy S8 znova iba kvalitnou fotografiou. Tieto bezpe?nostné ?diery? dokazujú, ?e ani biometrické zabezpe?enie nemusí by? tak spo?ahlivé ako sa na prvý poh?ad zdá. Úto?níci si zrejme nebudú dáva? ve?kú námahu vytvára? kvalitné fotografie len preto, aby sa do smartfónu obete dostali. Ak sa v?ak napríklad odtla?ok prsta alebo sken dúhovky oka ocitne v nejakej databáze, mô?e by? ve?mi jednoducho zneu?itý pri hackerskom útoku.

Iriszdroj fotografie: Samsung

V skuto?nosti je vä??inu biometrických zabezpe?ovacích prvkov mo?né pomerne jednoducho oklama?. Napriek tomu je vraj kvôli viacerým skenovaným bodom bezpe?nej?í skener dúhovky oka ako sníma? odtla?kov prstov. ?pi?kové zabezpe?enie má poskytnú? aj prepracovaná technológia rozpoznávania tváre v novom iPhone 8. Reálna bezpe?nos? týchto prvkov v?ak nezávisí len od ich spracovania, ale tie? od iných faktorov.

Starý dobrý PIN kód

Pod?a mnohých odborníkov je stále tou najideálnej?ou vo?bou zabezpe?enia smartfónu práve kód PIN, ktorý je pre úto?níkov ve?mi ?a?kým ?orie?kom?. Tento spôsob ochrany odporú?a aj Scott Schober, generálny riadite? spolo?nosti BVS Systems ?i Leigh-Anne Gallowayová z firmy Positive Technologies. Ani PIN kódy v?ak nie sú dokonalé, no pri ich vytváraní robia ?asto chybu samotní pou?ívatelia, ktorí si nevedia zvoli? dostato?ne bezpe?nú kombináciu.

zdroj fotografie: Pexels

Nenechaj si ujs?
Pod?a najnov?ích únikov iPhone 8 príde o k?ú?ovú vlastnos?. Nahradí ju v?ak ove?a inovatívnej?ie rie?enie

Biometrické zabezpe?ovacie systémy sú dobrým spôsobom ako preukáza? nie?iu identitu, no stále nie sú dostato?ne dokonalé, aby pracovali samostatne. Lep?ie vyu?itie nájdu v dvojfaktorom overovaní, kedy sa k nim mô?e prida? napríklad práve PIN kód. Rôzne otázky vyvstávajú aj pri spôsoboch overovania a ochrany pre smartfóny od Googlu. Z nich je pod?a spolo?nosti AVG najmenej bezpe?ným systémom detekcia zariadenia na tele pou?ívate?a. Ove?a spo?ahlivej?ím je overovanie pomocou dôveryhodných zariadení. Aj tieto metódy v?ak obsahujú svoje riziká.

Bezpe?nos?zdroj fotografie: Pixabay

Odpove? na otázku, ktorý z tých v?etkých spôsobov zabezpe?enia je ten najlep?í nie je jednozna?ná, no ako najspo?ahlivej?ia ochrana sa javí PIN kód. Ten je pre úto?níka síce menej náro?ným spôsobom ako sa dosta? do smartfónu, no na druhú stranu by mohli by? odcudzené biometrické údaje vyu?ité pri fal?ovaní. Navy?e ich nie je mo?né zmeni?, preto?e tvár, odtla?ok prsta ?i sken dúhovky oka pou?ívate?a ostáva stále rovnaký, no kombinácia ?ísel PIN kódu alebo vzoru zabezpe?enia ostáva ulo?ená v na?ich hlavách, kam sa len tak nikto nedostane. Neváhaj a daj nám vedie?, akzýs spôsob zabezpe?enia vyu?íva?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]