Milovníci smartfónov boli v posledných rokoch uchvátení, aké rôznorodé inovácie ich ob?úbené zariadenia dostali. Teraz v?ak prichádza prelom, na ktorý sme v?etci ?akali. Qualcomm toti? oznámil, ?e u? v budúcom roku prinesie na trh novú technológiu zabudovaného sníma?a odtla?kov prstov v displeji.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Qualcomm patrí medzi najdôle?itej?ích hrá?ov nielen na poli mobilných procesorov, ale aj v segmente sníma?ov odtla?kov prstov. Po mnohé roky smartfóny vyu?ívali kapacitné sníma?e, av?ak s príchodom nových technológií ich za?ali nahradzova? ultrazvukové ekvivalenty. Na rozpoznanie odtla?ku vyu?ívajú zvuk s vysokou frekvenciou generovaný piezoelektrickým prevodníkom. Zvuk sa následne odrá?a od prstov s odtla?kami, ktoré sú u ka?dého pou?ívate?a unikátne. Odrazené vlny potom na sníma?i vytvoria akýsi obraz, v?aka ktorému je odtla?ok rozpoznaný.

?íta?ka odtla?kovzdroj fotografie: Google Play

Výhodou tejto technológie je najmä to, ?e doká?e pracova? aj pri za?pinenom povrchu a dokonca aj s mierne po?kodenou epidermálnou vrstvou ko?e. Tento princíp v?ak chce Qualcomm vyu?i? aj pri zabudovaných sníma?och v displeji, nako?ko tie cez tenké sklo doká?u jednoducho identifikova? vzor odtla?ku. Skvelé správy oznámil len nedávno na konferencii MWC 2017 v ?anghaji. Displej v?ak nesmie prekro?i? hrúbku 1200 µm a musí by? výhradne typu OLED. Implementácia do LCD displejov tak nepripadá aspo? zatia? do úvahy. Okrem snímania odtla?kov v?ak nový sníma? od Qualcommu bude schopný cez vrstvu skla sníma? aj tep srdca ?i prietok krvi a navy?e bude pracova? bez oh?adu na to, ?i je obrazovka zapnutá, alebo nie.

zdroj fotografie: Qualcomm

Nenechaj si ujs?
Toto je zrejme dôvod, pre?o Samsung pri Galaxy Note 8 nepou?ije sníma? odtla?kov prstov v displeji

Rýchlos? odomykania a rozpoznávania vzoru ostane minimálne na takej úrovni ako je tomu pri dne?ných ultrazvukových sníma?och. Ve?kým plusom v?ak bude mo?nos? vyu?ívania pod vodou, ?o výrobcom zna?ne u?ah?í výrobu vodeodolných smartfónov. Okrem sníma?a, ktorý si prvýkrát v histórií nájde miesto v obrazovke, Qualcomm pripravuje aj jeho ?al?ie dve verzie. Tie budú schopné rozozna? odtla?ok cez vrstvu kovu ?i skla, no nebudú vhodné pre zabudovanie do obrazovky. Sú to práve tieto sníma?e, ktorých sa v nových smartfónoch do?káme u? ?oskoro.

zdroj fotografie: Qualcomm

O ?osi neskôr po nich prídu aj displeje so zabudovanými sníma?mi. Zaujímavos?ou v?ak je, ?e v?etky z nich budú spolupracova? aj s ?ipmi konkuren?ných výrobcov, v?aka ?omu si Qualcomm mô?u vyslú?i? pozíciu lídra. Komer?né vyu?itie sa predpokladá a? na leto budúceho roka, no nateraz je najvä??ím konkurentom ?ínske Vivo, ktoré u? taktie? demon?trovalo svoju technológiu zabudovaného sníma?a odtla?kov prstov v displeji. Ako táto inovácia funguje si mô?e? pozrie? na prilo?enom videu.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
29%
Páči sa mi to
29%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
43%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]