Smartfóny od ?ínskeho Xiaomi si zamilovali milióny spokojných zákazníkov nielen v?aka ich kvalitnému spracovaniu. Jedným z dôvodov, pre?o sú tieto zariadenia vo svete tak populárne, je aj grafická nadstavba MIUI. Len pred pár d?ami sme uzreli najnov?iu verziu MIUI 9, ktorá fanú?ikom priná?a bleskovú rýchlos? systému a mnoho skvelých funkcií. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Ke? v roku 2010 vstúpilo na trh so smartfónmi ?ínske Xiaomi, len málokto by predpokladal, ?e o nieko?ko rokov neskôr bude spolo?nos? ?a? také úspechy. E?te pred predstavením prvého modelu, v auguste 2010 bola predstavená prvá verzia grafickej nadstavba MIUI. Tá si svoje miesto o rok neskôr na?la aj v prvom smartfóne Xiaomi Mi1. Postupom ?asu jej popularita spolu s produktami spolo?nosti neustále rástla. MIUI je do dne?ného d?a prelo?ené a? do 55 jazykov, pri?om ho aktívne vyu?íva a? 280 miliónov pou?ívate?ov v 142 krajinách sveta. Pred pár d?ami sme boli svedkami oficiálneho predstavenia najnov?ej verzie MIUI 9. Tá sa do Xiaomi smartfónov za?ne ?íri? u? v auguste a prinesie mnoho skvelých funkcií, o ktorých ti viac detailov prezradia nasledujúce riadky.

Rýchle ako blesk

zdroj fotografie: miui.com

Najnov?ia verzia grafickej nadstavby MIUI svojou rýchlos?ou doká?e konkurenciu hravo odpísa?. Preto sa niet ?o divi?, ?e jej Xiaomi pridelilo kódové ozna?enie ?Lightning?. Nové MIUI 9 pou?ívate?om priná?a viac ako 50 vylep?ených funkcií, pri?om 3 spomedzi nich vyt??ajú. Jedná sa o Vyh?adávanie fotografií, Inteligentného asistenta a Inteligentný launcher aplikácií. Aj na týchto novinkách si dalo Xiaomi nesmierne zále?a? a spolu s ostatnými vylep?eniami tak tvoria dokonalú nadstavbu, ktorú si zamiluje ka?dý fanú?ik Xiaomi smartfónov.

Extrémne rýchly a stabilný systém

U mnohých Android smartfónov sa po istom ?ase pou?ívania za?nú vyskytova? nepríjemné problémy v podobe celkového spomalenia systému, ktoré sú zaprí?inené jeho nedokonalou optimalizáciou. Xiaomi sa v?ak pri vývoji MIUI 9 vydalo práve cestou optimalizácie a svoju najnov?iu verziu tejto grafickej nadstavby vylep?ilo nato?ko, ?e doká?e silnú konkurenciu hravo porazi?. Ve?ké vylep?enia sa týkajú celkovej stability, správy systémovej pamäte, systémových súborov ?i akcelerácie bezdrôtových technológií.

zdroj fotografie: miui.com

V?etky tieto inovácie v celku vytvárajú ?pi?kový a bleskovo rýchly systém, na ktorý mnohí tak dlho ?akali. Aby nás Xiaomi presved?ilo o významných vylep?eniach, urobilo ostrý test so svojou vlajkovou lo?ou, Xiaomi Mi6. Tá sa s nain?talovaným MIUI 9 postavila proti modelu Samsung Galaxy S8 a Huawei P10. Kto v?ak z tejto trojice vy?iel po 6 hodinovom teste ako absolútny ví?az? Odpove? nájde? v prilo?enom videu.

E?te rýchlej?ie spú??anie aplikácií

zdroj fotografie: miui.com

Za bleskovými reakciami novej nadstavby MIUI 9 sú vylep?enia týkajúce sa tie? inteligentného zrýchlenia procesora, optimalizácie rozdelenia vlákien, ale aj spätnej väzby. Odteraz bude úplne jedno, ?i pou?ívate? bude spú??a? niektoré zo systémových aplikácií, alebo dá prednos? stiahnutým titulom, preto?e rýchlos? otvárania ho ohromí v ka?dom prípade.

zdroj fotografie: miui.com

Nenechaj si ujs?
Prvá kamenná Xiaomi predaj?a otvára v ?esku u? o pár dní. Takéto majú by? ceny

Aj teraz nám bleskovú rýchlos? otvárania aplikácií Xiaomi dokázalo testom Mi6-ky s MIUI 9 proti svojim rivalom. Ka?dý zo smartfónov mal nain?talovaných 50 najpopulárnej?ích aplikácií v ?íne a v?etky boli v tejto skú?ke otvárané. Teraz skús háda?, ktorý z modelov to dokázal najrýchlej?ie? Viac ti prezradí aj prilo?ené video.

Dynamické rozde?ovanie zdrojov

zdroj fotografie: miui.com

Pride?ovanie zdrojov rôznym aplikáciám a ?innostiam na pozadí významne ovplyv?uje plynulos? celého systému. Na tom Xiaomi poriadne zapracovalo a s dynamickým rozdelením zdrojom vzh?adom na prioritu aplikácií si mô?e pou?ívate? vychutna? dokonale plynulý zá?itok z pou?ívania MIUI 9. Odteraz bude tento systém uprednost?ova? to, ?o je aktuálne vyu?ívané. Znova nechýba rýchly test, ktorý dokazuje, aký vplyv má táto inovácia na chod celého systému.

zdroj fotografie: miui.com

V prvej ?asti testovania sa v systéme iba prepína medzi jednotlivými otvorenými aplikáciami, pri?om na pozadí be?í s?ahovanie ve?kého súboru. Druhá polovica testu odha?uje výsledok latentného testovania, kedy popri hraní hier za?ne pou?ívate? na pozadí taktie? s?ahova? ve?ký súbor. Xiaomi Mi6 s nadstavbou MIUI 9 znova zví?azilo s najni??ím pingom.

Vyh?adávanie fotografií

zdroj fotografie: miui.com

V na?ich smartfónoch sa ?asto nachádzajú stovky fotografií a nájdenie jedinej konkrétnej mô?e by? ?asto ako h?ada? ihlu v kope sena. Xiaomi v?ak prichádza s ohromným vylep?ením, ktoré doká?e snímku vyh?ada? na základe k?ú?ových slov. Tie sa priamo spájajú s obsahom fotografie. Ak chce pou?ívate? nájs? spolo?nú fotografiu so svojou priate?kou, sta?í tak len do vyh?adávania napísa? napríklad ?Ja a moja priate?ka?, pri?om funkcia Vyh?adávania fotografií sa u? postará o zvy?ok.

zdroj fotografie: miui.com

Taktie? je mo?né nájs? rôzne zábery, ktoré vyjadrujú ur?ité emócie. S touto mo?nos?ou tak v Galérii bude mo?né vyh?ada? aj smejúce sa bábätko len v?aka k?ú?ovému slovu ?úsmev? vo vyh?adávaní. Tento inteligentný nástroj doká?e naozaj zna?ne u?ah?i? h?adanie fotografií, ale aj textu v nich, no okrem toho zvláda aj nájdenie rôznych dokumentov a identifikáciu kreditných kariet, pasov, ?i vizitiek.

Inteligentný asistent

zdroj fotografie: miui.com

Nenechaj si ujs?
Noviniek od Xiaomi nikdy nie je dos?. Prichádza s reproduktorom s umelou inteligenciou a ?oskoro do predaja vypustí exkluzívnu verziu Xiaomi Mi6

S touto funkciou doká?e pou?ívate? vo svojom Xiaomi smartfóne pristupova? k vyh?adávaniu tých najrôznej?ích informácií ?i aplikácií. V?etko je dostupné len pomocou jedného kliknutia a s touto fantastickou mo?nos?ou je mo?né nájs? ?oko?vek, na ?o si len spomenie?.

Inteligentný laucher aplikácií

zdroj fotografie: miui.com

Pri ?ítaní obsahu s mnohými informáciami si mô?e o ka?dej z nich v novom MIUI 9 pou?ívate? zisti? bli??ie detaily len v?aka dvom krokom. Sta?í dlhým podr?aním jednoducho vyzna?i? text, meno, výraz alebo odkaz a k danému obsahu sa následne zobrazia v?etky relevantné informácie. S touto mo?nos?ou je mo?né zis? bli??ie detaily o osobách, produktoch alebo slu?bách. ??astní pou?ívatelia tejto nadstavby v ?íne mô?u s funkciou Inteligentného launchera aplikácií dokonca aj nakupova? bez toho, aby museli spusti? príslu?nú aplikáciu.

Rozdelená obrazovka

zdroj fotografie: miui.com

Na túto mo?nos? ?akali majitelia Xiaomi smartfónov u? od predstavenia nového Androidu 7.0 Nougat, no do?kali sa jej a? v najnov?ej verzii MIUI 9, ktorá teraz vyzdvihne multitasking na novú úrove?. Prístup k tejto funkcii sa nachádza v zobrazení posledných otvorených aplikácií, kde je mo?né zvoli? tú, ktorá sa má ocitnú? v druhej ?asti rozdelenej obrazovky. Majitelia modelov Xiaomi Mi6 ?i Xiaomi Mi Max 2 si u? túto funkciu mô?u vychutna?, no ?al?ie modely ju dostanú v priebehu augusta.

zdroj fotografie: Miuios.cz

?ia?, nie ka?dá aplikácia bude v MIUI 9 podporova? zobrazenie v tejto novej funkcii. Podobná situácia sa týka aj titulov od vývojárov tretích strán, ktorí musia pre podporu tejto novinky aktualizova? svoje programy. To v?ak mnoho z nich neurobí a mô?e sa tak sta?, ?e tvoja ob?úbená ?appka? sa v re?ime Rozdelenej obrazovky nezobrazí.

Filter reklám

zdroj fotografie: miui.com

Otravovali ?a doteraz ?asté notifikácie zobrazujúce reklamy, o ktoré vôbec nemá? záujem? S novým MIUI 9 a funkciou Filtra reklám na tieto nepríjemnosti mô?e? zabudnú?. Funkcia bude automaticky ur?ova? prioritu upozornení, pri?om tie nezaujímavé nebudú pou?ívate?ovi zobrazované. Blokované ale nebudú v?etky notifikácie, no vývojári, ktorí zarábajú najmä v?aka reklamám, touto novinkou zrejme nie sú nad?ení.

Úprava domácej obrazovky

zdroj fotografii: miui.com

Zmeny sa dotkli aj tejto sú?asti grafickej nadstavby MIUI 9. V?aka tomu budú môc? pou?ívatelia svoju domovskú obrazovku upravova? efektívnej?ie a jednoduch?ie. Pri prechode do mo?ností úprav sa tak budú zobrazova? iba tri zálo?ky, ktoré sú kategorizované do nastavení tapety, miniaplikácií a domovskej obrazovky.

Nové témy

Prvotné správy o MIUI 9 hovorili aj o nových grafických zmenách, ktoré sa do nadstavby dostávajú spolu s novými témami. K tým aktuálnym tak teraz pribudli 3 nové, ktoré je mo?né nájs? pod názvami No Boundary, Cool Black a Color Fantasy. Nové vylep?enia tie? odstránili text pod aplikáciam v spodnej li?te, aby bol vzh?ad novej nadstavby e?te uhladenej?í a jednoduch?í. Ve? presved? sa sám ako skvelo tieto nové zmeny vyzerajú.

zdroj fotografii: miui.com

Nenechaj si ujs?
Xiaomi Mi 5X prichádza s fotoaparátom z vlajkovej lode a cenou, ktorá sa len ?a?ko prekonáva
Vypustenie aktualizácií

Na novú grafickú nadstavbu MIUI 9 sa u? te?ia milióny fanú?ikov, no nie ka?dý z nich dostane aktualizáciu v rovnakom ?ase. Medzi prvými príde na nové Xiaomi Mi5X, Xiaomi Mi6 a Xiaomi Redmi 4X (procesor Qualcomm) u? 11. augusta. O dva tý?dne neskôr, teda od 25. augusta, bude nová aktualizácia s MIUI 9 uvo??ovaná aj pre ?al?ie modely spolo?nosti. Medzi ne patrí Xiaomi Mi MIX, Mi Note 2, Mi 5, Mi 5s, Mi 5s Plus, Mi 5c, Mi Max 2, Mi Max 32G, Mi Max 64G/128G, Mi 4S, Mi 4c, Mi Note Pro a Xiaomi Redmi 4X s procesorom MediaTek.

Kúpi? Xiaomi Redmi Note 4X za 117 ? bez DPH
Z?avový kupón xiaomi4x

Tento ?ínsky gigant ale nezabudol ani na staru?ké modely Xiaomi Mi1 a Mi1S ?i Mi2A, ktoré sa po nieko?kých rokoch od predstavenia do?kajú poslednej verzie MIUI 9 u? v septembrových tý?d?och. V rovnakých ?asových obdobiach vypustí svoju aktualizáciu aj ?esko-slovenská komunita Miuios.cz, ktorá najnov?ie MIUI s kompletným slovenským aj ?eským prekladom u? nieko?ko tý?d?ov aktívne testuje.

zdroj fotografie: Miuios.cz

Treba v?ak bra? do úvahy, ?e funkcie obsiahnuté v globálnej a ?ínskej verzii tejto nadstavby sa mô?u lí?i?. Pou?ívatelia v na?ich kon?inách tak nemusia ma? po aktualizácii prístup ku v?etkým funkciám, ktoré tak ostanú dostupné iba pre ?ínskych majite?ov Xiaomi smartfónov. Malé zmeny rovnako mô?u nasta? aj v zozname podporovaných smartfónov, no v prípade akýko?vek úprav ?a budeme o nových správach ihne? informova?. Aký je tvoj názor na nové MIUI 9 a v?etky jeho nové funkcie?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
69%
Páči sa mi to
31%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]