Niektorí majitelia Xiaomi smartfónov mo?no postrehli, ?e spolo?nos? vydala pre zopár vyvolených modelov prvé MIUI 9. V novej verzii tejto grafickej nadstavby nájdeme mnoho skvelých noviniek, v?aka ktorým je e?te rýchlej?ia a dokonalej?ia ako kedyko?vek predtým. ??astní majitelia Xiaomi Mi6 si mohli nové MIUI 9 v Developer verzii nain?talova?, a to v?aka známej ?eskoslovenskej komunite Miuos.cz.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Po?as ve?kolepého predstavenia sme videli nieko?ko dôle?itých noviniek, ktoré nové MIUI priná?a, no inovácií je e?te o ?osi viac. Mnohí pou?ívatelia na mo?nos? in?talácie tejto novej verzie si e?te musia nieko?ko dní po?ka?. Majitelia modelov Mi6, Mi5X a Redmi 4X s procesorom Qualcomm ju ale mô?u objavova? u? v týchto d?och.

Úprava domovskej obrazovky

zdroj fotografie: MIUI

V porovnaní s predchádzajúcou verziou MIUI 8 je úprava domácej plochy omnoho jednoduch?ia. Bolo skuto?ne nepohodlné premiest?ova? aplikácie z jednej plochy na druhú po?ahovaním. Teraz sta?í len vybra? po?adovanú aplikáciu a v dolnej ?asti sa zobrazia náh?ady obrazoviek, na ktoré ju mô?e? presunú?. Zmeny pri?li aj do sekcie widgetov, ktoré sa teraz zobrazia v náh?ade e?te predtým ako ich pou?ívate? reálne umiestni na plochu.

zdroj fotografie: MIUI

Rozdelenie obrazovky

Kone?ne, hovoria si mnohí majitelia. Funkciu rozdelenej obrazovky zaviedol Google u? vo verzii 7.0 Nougat. Aj ke? ho u? mnohé modely tohto ?ínskeho giganta vyu?ívajú, doteraz v nich táto mo?nos? chýbala. Xiaomi ale po dlhom ?ase vysly?alo na?e prosby a zdokonalilo multitasking pomocou tejto skvelej funkcie, kedy je mo?né pou?íva? 2 aplikácie sú?asne.

zdroj fotografie: MIUI

Ako teda túto funkciu vyu?íva?? Sta?í otvori? zoznam naposledy pou?ívaných aplikácií, kde sa v ?avom hornom rohu zobrazí tla?idlo re?imu rozdelenej obrazovky. Po jeho stla?ení sta?í vybra? po?adované aplikácie a umiestni? ich do jednotlivých sekcii rozdelenej obrazovky.

zdroj fotografie: MIUI

Pokia? by ti táto mo?nos? nefungovala v?dy, nemusí? sa ?aka?, nako?ko re?im nepodporuje ka?dá aplikácia. Nové MIUI 9 je ale schopné zisti?, ktorá mô?e by? v tejto funkcii vyu?itá. Rozdelenú obrazovku napríklad nezvládajú hry, no to pou?ívate? mô?e napravi? zmenou ve?kosti zobrazenia v ?Mo?nostiach pre vývojárov?. Túto mo?nos? v?ak neodporú?ame, preto?e hry budú trpie? rôznymi problémami a mô?e dôjs? aj k ich náhlemu ukon?eniu.

Skratky na zamknutej obrazovke

Pre prístup k skratkám niektorých funkcií museli pou?ívatelia Xiaomi smartfónov neustále zhora s?ahova? li?tu, no tomu je teraz koniec. Xiaomi zapracovalo aj na zamknutej obrazovke, a tak teraz sta?í jednoducho potiahnu? prstom smerom z?ava a zobrazia sa skratky aplikácií ako Svietidlo, Mi Home a Mi Remote.

zdroj fotografie: MIUI

K týmto mo?nostiam sa mô?e pou?ívate? dosta? priamo zo zamknutej obrazovky, pokia? nemá nastavenú ochranu heslom, ktoré je nutné najprv zada?.

zdroj fotografie: MIUI

Nenechaj si ujs?
Video: MIUI 9 v súboji proti MIUI 8 ukazuje svoju ú?asnú rýchlos? a optimalizáciu

Tichý re?im

zdroj fotografie: MIUI

V novom MIUI 9 bola upravená aj mo?nos? aktivácie tichého re?imu. Jednoduchým stla?ením tla?idla hlasitosti sa zobrazí ponuka, kde je mo?né aktivova? ?Tichý re?im? alebo tzv. ?DND re?im?. Pri prvej vo?be sa deaktivujú zvuky pri prichádzajúcich hovoroch a upozorneniach. V druhej mo?nosti nebudú prehrávané ?iadne zvuky okrem budíka. Samozrejme je dostupný aj ?asova?, v ktorom si pou?ívate? mô?e zvoli? ako dlho chce ma? konkrétny re?im aktivovaný.

Rýchlos? prenosu súborov

zdroj fotografie: MIUI

?al?ím vylep?ením je zobrazenie rýchlosti v reálnom ?ase pri kopírovaní súboru, kedy mô?eme zisti?, ?i bol v prípade poruchy prenos napríklad zastavený alebo nepracuje tak ako by mal.

zdroj fotografie: MIUI

Rýchlos? nabíjania

zdroj fotografie: MIUI

Nenechaj si ujs?
Video: Xiaomi Mi6 s MIUI 9 je neprekonate?né. V rýchlostných testoch nechalo konkurenciu ?aleko za sebou

Po?as nabíjania je mo?né odteraz zobrazi? aj detailné informácie o ?ase nabíjania, ve?kosti napätia a prúdu, v?aka ?omu nie je potrebné in?talova? aplikáciu tretej strany. Zmenila sa taktie? ikona rýchleho nabíjania, v ktorej je teraz ?blesk? zahrnutý v kruhu.

zdroj fotografie: MIUI

Témy, ikony a animácie prechodov

S MIUI 9 prichádzajú aj nové témy, ikony a animácie, ktoré ho robia e?te kraj?ím v porovnaní s prechádzajúcou verziou. Niektorým sa tieto grafické novinky nemusia pozdáva?, no stále majú mo?nos? vyu?íva? základnú tému so známymi ikonami a animáciami.

Limitless

zdroj fotografie: MIUI

Základná téma

zdroj fotografie: MIUI

Otváranie samotných aplikácií je teraz omnoho rýchlej?ie ako predtým, a to v?aka optimalizovanej haptickej spätnej väzbe. K nej sa pridáva aj inteligentné zrýchlenie procesora a inteligentné rozde?ovanie zdrojov aplikáciám.

zdroj fotografie: MIUI

V tejto kombinácií je MIUI 9 rýchle ako blesk, ?o sme mohli vidie? aj v porovnaní so smartfónmi Samsung Galaxy S8 ?i Huawei P10.

Natá?anie obrazovky

zdroj fotografie: MIUI

Okrem re?imu rozdelenej obrazovky bolo dlho o?akávanou funkciou aj ?Nahrávanie obrazovky?, ktoré u? ale mohli niektorí pou?ívatelia okúsi? e?te vo verzii MIUI 8 s Androidom 7.0 Nougat. Táto mo?nos? príde vhod najmä tým, ktorí si chcú napríklad nato?i? hranie hry. Záznam mô?u potom kopírova?, zdie?a? alebo nahráva?.

Výkon v aplikácii Antutu

zdroj fotografie: MIUI

Nenechaj si ujs?
Najprepracovanej?ia Android nadstavba, MIUI 9, u? dostupná na stiahnutie. V slovenskom aj ?eskom jazyku

Prví pou?ívatelia, ktorí si nové MIUI 9 vyskú?ali, podrobili svoje smartfóny aj benchmarkovému testu Antutu. Po aktualizácii sa výsledky testovania zna?ne zvý?ili, no aj pod?a samotného Lei Juna netreba bra? na tieto ?ísla príli?ný oh?ad. Je v?ak skvelé vidie?, ako ve?mi sa v?aka novej grafickej nadstavbe Xiaomi Mi6 v tomto prípade zdokonalilo.

Inteligentný filter upozornení

zdroj fotografie: MIUI

Aj táto novinka pomáha vylep?ova? pou?ívate?ský zá?itok, ktorý je s MIUI 9 omnoho lep?í. Odteraz ?a tak nebudú trápi? otravné upozornenia, preto?e si mô?e? zvoli?, ktoré z nich sa ti budú a ktoré nebudú zobrazova?. Tie menej dôle?ité je mo?né ?zahodi?? potiahnutím do?ava, pri?om sa zobrazí tla?idlo ?Nedôle?ité?.

zdroj fotografie: MIUI

Po potvrdení v dialógovom okne ich tak u? pou?ívate? nebude musie? sledova? a budú presunuté do sekcie nedôle?itých upozornení. Túto akciu je mo?né vráti? spä? rovnakým potiahnutím do?ava v zozname nedôle?itých notifikácií, kde sa objaví tla?idlo ?Dôle?ité?. Po potvrdení v ?al?om dialógovom okne sa upozornenia danej aplikácie znova budú zobrazova?.

Aktualizovanie aplikácií

zdroj fotografie: MIUI

Na aktualizáciu systémových aplikácií odteraz u? nemusia majitelia Xiaomi smartfónov ?aka? na novú verziu. Do Nastavení v MIUI 9 bola pridaná nová funkcia, v?aka ktorej je mo?né jednotlivo aktualizova? v?etky predin?talované aplikácie.

zdroj fotografie: MIUI

Ak má? teda mo?nos? vyskú?a? si túto novú verziu, rozhodne tak urob a stiahni si ju z fóra ?eskoslovenskej komunity Miuos.cz, kde nájde? aj pokyny ako ju správnej nain?talova?. ?ia?, nie v?etky nové mo?nosti sú zahrnuté v tejto prvotnej verzii, no ?asom rozhodne bude nových funkcií pribúda?. Ako sa pá?i MIUI 9 tebe?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
25%
Páči sa mi to
38%
Chcem to
13%
Mám to
25%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]