Umelá inteligencia dnes patrí medzi ?asto rie?ené pojmy a mnoho ve?kých spolo?ností na nej pracuje. Av?ak vyzerá to tak, ?e nie v?etky ve?ké osobnosti jej plne chápu. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Zakladate? Facebooku Mark Zuckerberg si pred dvomi d?ami doprial grilova?ku na svojom dvore a po?as nej mal na Facebooku spustené ?ivé vysielanie. Svojim fanú?ikom dával priestor na otázky, na ktoré im následne odpovedal. Jedna z nich sa týkala aj umelej inteligencie. ?Nedávno som pozeral rozhovor s Elonom Muskom a jeho najvä??ím postrachom budúcnosti je umelá inteligencia. ?o si o umelej inteligencii myslí? ty a ako mô?e ovplyvni? svet?,? opýtal sa jeden z fanú?ikov.

Mark s vyjadrovaním svojich názorov nemal najmen?í problém a fanú?ikovi preto pohotovo poskytol odpove?: ?Som optimistický. A myslím si, ?e ?írenie takýchto scenárov je naozaj negatívne a v niektorých smeroch aj dos? nezodpovedné,? odpovedal Mark.

Nenechaj si ujs?
Elon Musk: Umelú inteligenciu musíme skroti? skôr, ako sa stane nebezpe?nou pre ?udstvo
Musk ho spochyb?uje

elon musk
zdroj fotografie: LinkedIn

?Ke? po?ujem ?udí, ako hovoria o tom, ?e umelá inteligencia bude v budúcnosti ubli?ova? ?u?om, tak si myslím ?e… ve? viete. Technológie mô?u by? v?eobecne pou?ité pre dobré aj zlé veci a musíme by? opatrní s tým, ako ich vyvinieme a ako ich budeme pou?íva?,? pokra?uje Mark. Muskovi sa ale Markove tvrdenia vôbec nepá?ili a myslí si, ?e má príli? obmedzené chápanie umelej inteligencie na to, aby vyjadroval takéto závery. Zárove? prezradil, ?e aj on pripravuje video na túto tému

Kde je potom pravda?

mark zuckerberg
zdroj fotografie: Mark Zuckerberg / Facebook

Ktorá z týchto významných osobností má vä??iu pravdu nemô?eme presne ur?i?. Pri stretnutí amerického Zdru?enia národných guvernérov sa k umelej inteligencii vyjadroval Elon Musk ve?mi skepticky. Pod?a neho sú technológie a pokusy o vytvorenie umelej inteligencie pre ?udstvo ve?mi nebezpe?né. Na umelú inteligenciu by tie? chcel ?ím skôr uplatni? reguláciu, preto?e inokedy u? mô?e by? neskoro a umelá inteligencia mô?e skon?i? v nesprávnych rukách.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
50%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
50%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.