Lucid Motors je americký startup, ktorý chce zauja? svojím elektromobilom Air. Druhý menovaný je a e?te aj dlho bude vo vývoji, no ?pecifikáciami u? teraz prekonáva známej?ie Tesly.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Úplne prvý model od tohto výrobcu má vyjs? a? v roku 2019, ?o je dostatok ?asu na to, aby sa o ?om prestalo rozpráva?. Lucid sa preto rozhodlo, ?e povedomie o zna?ke o?iví novým, ve?mi zaujímavým videom. Hlavný technik spolo?nosti, Peter Rawlinson, spo?iatku tvrdil, ?e Lucid Air doká?e dosiahnu? maximálnu rýchlos? takmer 260 km/h. O?akával pritom, ?e v budúcnosti sa e?te táto rýchlos? mô?e zvý?i? a? na 320 km/h. Automobilke sa v?ak nakoniec po??astilo e?te viac a v?aka odstráneniu softvéru obmedzujúceho rýchlos? dokázala zvý?i? rýchlos? elektromobilu na380 km/h!

lucid air
zdroj fotografie: Lucid Motors

Nenechaj si ujs?
Autonómne Tesly dostali konkurenta. Nová A8-?ka od Audi je nabitá technológiami

Do porovnania by sme mohli zaradi? momentálne najvýkonnej?iu Teslu, a to konkrétne Model S vo verzii P100D. To, ?i Lucid Air v maximálnej rýchlosti prekonalo túto Teslu sa, bohu?ia?, nedozvieme, preto?e automobilka Elona Muska rýchlos? bez obmedzujúceho softvéru neuvádza. Namiesto toho na svojej stránke uvádza iba perfektné zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 2,7 sekúnd a maximálnu rýchlos? obmedzenú softvérom na 250 km/h. Mô?e za to zrejme akási ?d?entlmenská dohoda? medzi Mercedesom, Audi a BMW, ktorej cie?om je obmedzi? v?etky vysokovýkonné automobily na rovnakú rýchlos? pre zredukovanie po?tu nehôd na dia?niciach.

Najlep?ie super?porty planéty, traste sa!

lucid air
zdroj fotografie: Lucid Motors

Prototyp od Lucid Motors disponuje motorom s výkonom a? 1000 koní a dojazdom cez 500 km, pri?om má stá? viac ako 100 tisíc eur (Tesla Model S P100D stojí v základnej výbave 134 300 ?). Av?ak prvý model, ktorý vyjde z továrne, bude o nie?o slab?í. Bude stá? cez 45 tisíc eur a na jedno nabitie prejde takmer 390 kilometrov. Lucid o?akáva, ?e v budúcnosti bude predáva? aj drah?ie verzie s dojazdom vä??ím ako 640 kilometrov. Vrá?me sa ale spä? k rýchlostiam. ?al?ou zaujímavos?ou je, ?e mladý výrobca pri maximálnej rýchlosti 380 km/h e?te ani z?aleka neskon?il.

Video:

Pod?a jeho slov je to maximálne dosiahnute?ná rýchlos? pre dne?ok a pre sú?asný stav vývoja. Do budúcna teda e?te mô?e táto rýchlos? narás?. Nie sú v?ak tieto preteky výrobcov elektromobilov o ?o najviac koní a o ?o najrýchlej?ie zrýchlenie z nuly na 100 km/h úplne zbyto?né? Pre amerických zákazníkov je u? nieko?ko desa?ro?í zaujímavý Ford F150s. Automobilky sa tak zrejme boja, ?e autá na elektrický pohon budú pre takýchto zákazníkov príli? tiché, udr?ate?né ?i dokonca zelené. Zrejme kvôli tomu za?ali klás? prehnaný dôraz na výkon, ktorý ale nie je pre ka?dého dôle?itý a medzi výrobcami elektromobilov navy?e vznikla akási neistota.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
100%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.