V poslednej dobe sa ?oraz viac diskutovalo o príchode novej vlajkovej lodi so ?tyrmi kruhmi na prednej maske. Dne?né odhalenie v Barcelone prinieslo mno?stvo nových technológií, pri?om najviac zaujalo autonómne riadenie a úplne nový, aktívny podvozok.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Na prvý poh?ad v?ak zaujme netradi?ná kabína, ktoré prichádza s minimom fyzických tla?idiel. Nahradili ich dotykové obrazovky, pri?om vodi? ich mô?e ma? k dispozícií celkovo a? ?tyri. V základnej výbave ponúkne tri, ?tvrtý head-up displej bude dostupný za príplatok. Interiér tak dostal zaujímavý nádych a mô?eme o?akáva?, ?e podobným smerom pôjdu aj ?al?ie modely nemeckej automobilky.

Audi A8zdroj fotografie: Audi

Autonómne riadenie Audi AI

Audi A8 prichádza s tre?ou úrov?ou autonómneho riadenia a pridáva sa tak k ?al?ím automobilkám, ako je napríklad Tesla. Systém od Audi v?ak doká?e prevzia? kontrolu nad riadením ??len?? do rýchlosti 60 km/h. Na tom by v?ak ni? nebolo, ke??e podobných asistentov tu je u? viacero. Audi v?ak dovo?uje vodi?ovi úplne zlo?i? ruky z volantu a venova? sa napríklad sledovaniu televízora. Klasickú kombináciu senzorov a kamier dop??a aj laserový skener. Ak auto rozpozná, ?e u? ?alej nemô?e riadi? samo, vyzve vodi?a, aby prevzal kontrolu naspä?. Je v?ak dôle?ité pripomenú?, ?e úrove? autonómie bude obmedzená pod?a zákonov, ktoré sú v krajine, kde sa auto predáva.

Audi A8zdroj fotografie: Audi

Inovatívny podvozok v?aka elektromotorom

Audi A8 zaujalo takisto aj svojim podvozkom. Okrem riadenia zadnej nápravy, vyu?íva toti? aj aktívne pru?enie pomocou elektromotorov. Predná kamera prekontroluje cestu a? 18-krát za minútu, aby sa podvozok vedel ?o najlep?ie prispôsobi?. V spojení s pneumatickým zavesením sa docieli plynulej?ia jazda, nako?ko ka?dá pneumatika je ovládaná vlastným elektromotorom. Zlep?í sa takisto stabilita a polomer otá?ania. V prípade bo?ného nárazu systém doká?e dvihnú? danú stranu a? o 8 centimetrov, ?ím lep?ie ochráni posádku.

Ako hovorí Audi, koncep?né auto z filmu Ja Robot sa za?ína pomaly realizova?. Will Smith je na Audi A8 ur?ite hrdý. Dúfajme v?ak, ?e z filmu vzíde len toto auto a nie tisícky robotov, ktorí budú chcie? nad nami vládnu?. Ako hodnotí? najnov?iu vlajkovú lo? z Ingolstadtu?

zdroj fotografie: Audi

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
55%
Chcem to
9%
Mám to
18%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
18%
O autorovi
Martin Lajčák
Volám sa Maťo a momentálne som študentom vysokej školy. Medzi moje záľuby patria nové technológie, športovanie a nepohrdnem ani dobrou knihou. Môžeš ma sledovať aj na Instagrame - @matolajcak