Hoci sa na Slovensku mô?eme te?i? na svetové pomery skuto?ne rýchlemu a stabilnému internetu, v?dy je tu priestor na nejaké tie zlep?enia. Najmä v obciach s nízkym po?tom obyvate?ov toti?to internetové pripojenie ?asto dosahuje rýchlosti, aké sú na dne?nú dobu jednoducho nedostato?né.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

V?etko by v?ak mohol vyrie?i? nový druh internetového pripojenia, ktorý je nazývaný skratkou Li-Fi (Light Fidelity). Ten by toti?to mal dosahova? a? 100-násobne vy??ie rýchlosti ako be?né Wi-Fi pripojenie vyu?ívané dnes. Ak po?uje? o tejto technológii vôbec po prvý raz, tak vedz, ?e ide o revolu?ný spôsob pripojenia, ktoré ?erpá dáta z mierne upravených LED ?iaroviek. V?aka tomu bola donedávna táto technológia zna?ne kritizovaná, preto?e pri vypnutom svetle ju nebolo mo?né pou?íva?. Nedávno sa ale ?ikovným vedcom podarilo vyvinú? nový druh Li-Fi, ktorý namiesto klasického zbiera dáta z infra?erveného svetla.

zdroj fotografie: Twitter

Toto svetlo je pre ?udské oko nevidite?né, a tak je pre ?írenie internetového pripojenia nepochybne vhodnej?ie ne? svetlo z LED ?iaroviek. Okrem toho, tento nový druh priná?a aj výrazné navý?enie prenosovej rýchlosti, ktorá v testovacej fáze dosahovala neuverite?ných 40 Gbit/s. Pravdou je, ?e táto hodnota stále zaostáva za rýchlos?ou 224 Gb/s, ktorú vedci pôvodne od tejto revolu?nej technológie o?akávali. Treba v?ak zdôrazni?, ?e i?lo len o prvé testovanie a rýchlos? sa tak ?asom mô?e pokojne znásobi?. Pre porovnanie, rýchlos? Li-Fi ?íreného pomocou vy??ie zmienených upravených LED ?iaroviek dosahovala ?len? 1 Gb/s.

zdroj fotografie: EindhovenUniversityofTechnology

Nenechaj si ujs?
Google ne?akane predstavil novú verziu Androidu! ?o nové ponúkne?

Aby toho nebolo málo, prvá generácia tohto pripojenia bola na tom podobne ako Wi-Fi, nako?ko jedna ?iarovka slú?ila na odosielanie dát do v?etkých pripojených zariadení. ?ím ich teda bolo ku konkrétnej ?iarovke pripojených viac, tým vä??mi sa zni?ovala prenosová rýchlos?. Tieto problémy majú by? v novej koncepcii vyrie?ené, ?ím toto pripojenie hravo prekoná svojho predchodcu a mo?no sa raz skuto?ne do?káme jeho reálneho vyu?itia. Pri testovaní bolo tie? zistené, ?e jedna infra?ervená ?anténa? doká?e poskytova? pripojenie s rýchlos?ou s?ahovania 42,8 Gbit/s na vzdialenos? 2,5 metra.

Priemerná rýchlos? Wi-Fi pripojenia u nás je pribli?ne 19,4 Mbit/s. U? zmienená nová technológia je a? 2000-násobne rýchlej?ia od slovenského priemeru. S pomocou Li-Fi by sme tak mohli s?ahova? dáta omnoho rýchlej?ie a priemerný film by sa stiahol zhruba za takú dobu, za akú sa dnes stiahne oby?ajná pesni?ka ?i fotografia. Pod?a doteraj?ích zistení tento systém funguje na báze odosielania dát z infra?ervených ?antén?, ktoré sú umiestnené na strope miestnosti. Tieto antény sú napojené na optické káble, pri?om pomocou priamych infra?ervených lú?ov zásobujú internetové pripojenie do svojho okolia.

zdroj fotografie: DreamsTime

Nenechaj si ujs?
5G sie? zavíta do sveta u? v roku 2020, aké vylep?enia prinesie?

Ka?dé z pripojených zariadení bude napojené na vlastný lú? svetla odli?nej vlnovej d??ky, ?o v praxi znamená, ?e by sa prenosová rýchlos? nemala spoma?ova? ani s pribúdajúcim po?tom pripojených zariadení. Vedúci projektu, Ton Koonen, v?ak uviedol, ?e bude trva? najmenej ?al?ích pä? rokov, kým sa táto revolu?ná technológia bude môc? reálne vyu?íva?. Jediným výrazným nedostatkom Li-Fi pripojenia je, ?e nedoká?e prená?a? dáta cez steny a mo?no ho vyu?íva? len v miestnosti, v ktorej sú umiestnené antény. Pozitívne je, ?e nová generácia nenahradí priamo tú predo?lú, pri?om vedci budú súbe?ne pracova? na vývoji oboch typov. Nechajme sa teda prekvapi?, ktorá z nich zavíta k spotrebite?om prvá.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
40%
Chcem to
20%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
40%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]