Spoluzakladate? spolo?nosti Apple, Steve Jobs, bol známy ako vizionár, ktorý chcel svetu prinies? to najlep?ie. Prerazil aj so svojím opera?ným systémom Macintosh a priniesol zákazníkom mnoho skvelých technológií. Napriek tomu dostal z vlastnej firmy výpove?, no neskôr sa znova vrátil, aby jej navrátil slávu. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Za zalo?ením spolo?nosti Apple stál v roku 1976 Steve Jobs a Steve Wozniak. Zatia? ?o Jobs bol mu?om ideí, nápadov a staral sa o obchodné zále?itosti, Wozniak bol skvelým in?inierom. Nikto z nich v?ak nemal v ?ase zalo?enia Apple skúsenosti s vedením spolo?nosti.

zdroj fotografie: resizeimage.club

Mike Markkula, jeden z prvých investorov a zamestnancov Apple, si v?ak myslel, ?e obaja páni nie sú dostato?ne disciplinovaný pre pozíciu riadite?ov. Na tento post tak Markkula nasadil svojho priate?a, Michaela Scotta, ktorý sa stal prvým výkonným a generálnym riadite?om Apple. Scott v?ak odi?iel u? v roku 1981, ke? spolo?nos? poprvýkrát uskuto?nila prvú verejnú ponuku akcií. Následne za?ho ako náhrada nastúpil práve Markkula.

zdroj fotografie: Mac History/YouTube

V roku 1983 sám Jobs prijal vtedaj?ieho riadite?a PepsiCo, Johna Sculleyho, ktorého presved?il týmto legendárnym výrokom: ?Chcete predáva? cukrovú vodu do konca ?ivota? Alebo pôjdete so mnou a zmeníme svet?? Vtedy sa Steve Jobs stal generálnym riadite?om Apple, no spolo?nos? nebola presved?ená o tom, ?e je na túto pozíciu pripravený.

steve jobszdroj fotografie: YouTube

Problémom v?ak bolo, ?e Jobs si rýchlo urobil poves? riadite?a, s ktorým bolo ve?mi zlo?ité pracova?. Dbal najmä na detailoch na úkor pocitov svojich zamestnancov.

zdroj fotografie: Flickr

V?etko vyvrcholilo v roku 1985, ke? bol pod vedením Steva Jobsa predstavený po?íta? Apple Lisa. I?lo o prvé zariadenia s grafickým pou?ívate?ským prostredím. Aj ke? i?lo o technologický prelom, predaje tomu nenasved?ovali. ?al?ím jeho projektom bol Macintosh, ktorý sa síce predával lep?ie ako Lisa, no nie dostato?ne na to, aby prekonal na po?íta?ovom trhu vtedy dominantnú spolo?nos? IBM.

zdroj fotografie: Ewebarticle

Sculley sa potom rozhodol ?odstrihnú?? Jobsa od skupiny, ktorá pracovala na Macintoshi, ?ím v podstate obmedzil jeho mo?nosti zakladate?a a vplyv v spolo?nosti. Steve Jobs následne pri?iel za v?etkými riadite?mi, no tí boli na strane Sculleyho.

zdroj fotografie: YouTube

Práve tu sa celý príbeh rozdvojuje. Kým Jobs verejne prehlásil, ?e bol vyhodený z vlastnej spolo?nosti, Sculley tvrdí, ?e odi?iel sám po odhalení ceny za Macintosh.

bill gates steve jobszdroj fotografie: AP Photo/Paul Sakuma

Jobs chcel pokra?ova? vo vývoji spolo?nosti NeXT, ktorá mala prinies? to, ?o on pokladal za novú generáciu po?íta?ov. Technické schopnosti zariadení boli skuto?ne obdivuhodné, no ich ceny boli premr?tené a predaje slabé.

zdroj fotografie: ewebarticle.info

Nenechaj si ujs?
?estica najdrah?ích produktov, ktoré kedy Apple vyrobil

Medzitým v Apple sa Sculley dostal do éry po Jobsovi. Spolo?nos? v roku 1991 uviedla na trh nový opera?ný systém System 7, ktorý poprvýkrát priniesol do Mac-u farby. Taktie? sa dostalo na predstavenie prvého notebooku PowerBook.

zdroj fotografie: GUIdebook Gallery

Po ?ase v?ak Apple za?alo stráca? zameranie. Pod vedením Johna Sculleyho boli produkované rôzne zariadenia ako napríklad osobný asistent Newton MessagePad, ktorý rozoznával rukopis pou?ívate?a, no príli? dobre nefungoval.

zdroj fotografie: Jim Abeles/Flickr

Najvä??ou chybou Sculleyho bolo postavi? budúcnos? spolo?nosti na procesory PowerPC. Tým tak Apple nezvý?ilo ?tandardy svojich dizajnových návrhov, aby udr?alo ceny Mac-ov. Popritom sa v?ak do popredia dostal Intel x86, ktorý bol nielen populárnej?í, ale aj lacnej?í ako jeho konkurencia. Spolo?nosti z Cupertina tým spôsobil zna?né problémy a kvôli tomu nastal ?as na Sculleyho odchod. 

zdroj fotografie: GUIdebook Gallery

Nahradil ho dlhoro?ný zamestnanec, Michael Spindler. Vo vedúcej pozície vydr?al len zhruba 3 roky a taktie? dostal ?padáka?.

zdroj fotografie: YouTube

Spindlera nahradil v roku 1996 Gil Amelio, ktorého cie?om bolo za?iatkom roka 1997 získa? spolo?nos? NeXT za 429 miliónov dolárov. Spolu s ?ou mal prís? k Apple aj Steve Jobs, ktorého vtedy spolo?nos? ve?mi potrebovala. Týmto krokom by sa v?ak ukázalo, ?e je Amelio nespôsobilý na pozíciu riadite?a. 

steve jobszdroj fotografie: Weibo

V júni 1997 neznámy majite? predal a? 1,5 milióna akcií Applu, ?ím jeho hodnota klesla na 12-ro?né minimum. Jobs po?as tohto obdobia presved?il predstavenstvo spolo?nosti, aby vyhodilo Amelia a jeho menovala za do?asného generálneho riadite?a. 

zdroj fotografie: Báo M?i

Krátko po tom sa Steve Jobs priznal, ?e to on predal v?etky tie akcie spolo?nosti. Týmto krokom Apple pochopilo, ?e Amelio musí odís?, no on sám dobrovo?ne rezignoval zo svojej funkcie. 

steve jobszdroj fotografie: YouTube

V auguste toho roku sa za?ali dia? ve?ké zmeny. Jobs uzavrel mier s tvorcom Microsoftu, Billom Gatesom, ktorý po?as konferencie Macworld oznámil svoju investíciu do Apple. Tá bola vo vý?ke a? 150 miliónov dolárov. 

bill gates steve jobszdroj fotografie: Flickr/whatcounts

Nenechaj si ujs?
Apple za posledné roky spomalil a nevie pred?i? konkurenciu. V ?om tkvie najvä??í problém?

V roku 1998 sa na trhu ocitol po?íta? Apple iMac, ktorý zvý?il obraty spolo?nosti. O 2 roky neskôr bol Jobsovi zru?ený titul do?asného generálneho riadite?a. Miesto tohto sa stal plnohodnotným generálnym riadite?om na plný úväzok. A teraz sa Apple te?í svetovému úspechu, ke??e Jobsovi sa podarilo vybudova? svetového technologického giganta.

steve jobszdroj fotografie: Twitter/Svetlana Alekseevna

Podobným spôsobom nedávno zo svojej spolo?nosti Uber odi?iel CEO Travis Kalanick. On sám povedal, ?e návrat do svojej vlastnej firmy podobný tomu, aký za?il Steve Jobs, nie je vôbec jednoduchý. 

zdroj fotografie: LinkedIn

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
50%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
50%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]