Automobil spolo?nosti DeLorean sa stal skuto?nou legendou, ke? ho preslávil film ?Návrat do budúcnosti? a jeho druhé pokra?ovanie. V týchto d?och sa ale chce táto zna?ka znova zvidite?ni? nie?ím netradi?ným v podobe lietajúceho automobilu. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Moderná doba so sebou priná?a mnoho inovácií a technologických objavov, ktoré mô?u by? vyu?ité v rôznych odvetviach. Autá so spa?ovacími motormi aktuálne nahrádzajú elektromobily, no ob?as sa na svetlo sveta dostanú aj správy o ?aeromobiloch?. Zatia? ?o automobily u? dávno patria medzi be?né vymo?enosti, ich lietajúce ekvivalenty nie sú tak ?asto vidite?ným projektom. Jeden taký ale teraz rozbieha aj známy výrobca DeLorean, ktorého model s hliníkovou karosériou ú?inkoval v spomínaných filmoch. Týmto po?inom chce da? spolo?nos? zrejme zmysel vete, ktorú na konci prvej ?asti vyslovil Doc Brown: ?Tam, kam ideme, nepotrebujeme ?iadne cesty.?

Lietajúci DeLorean

Tento odvá?ny projekt rozbieha synovec pôvodného tvorcu modelu DeLorean DMC-12, Paul DeLorean, ktorý je CEO a hlavný dizajnér v DeLorean Aerospace. Firma sa má spol?i? s vä??ími spolo?nos?ami, ako Uber, Airbus ?i Kitty Hawk, ktoré taktie? tú?ia vytvori? aeromobil. V podstate pôjde o nový lietajúci automobil, ktorý bude môc? vzlietnu?, ale aj pristá? vertikálne. Chýba? mu nemá ani autonómne riadenie, ktoré sa v?ak bude zna?ne lí?i? od toho, aké vyu?íva Tesla vo svojich elektromobiloch. Paul DeLorean sa pre Wired vyjadril takto: ?Smerujeme k vytvoreniu nového, pilotovaného prototypu v plnej ve?kosti, ktorý bude schopný v?aka elektrine odviez? 2 pasa?ierov na vzdialenos? a? 193 km.?

zdroj fotografie: deloreanaerospace.com

V porovnaní s doteraj?ími projektmi, ktoré dosahujú dolet zhruba 40 a? 80 km, tak bude môc? tento model letie? omnoho dlh?ie. Let novému DeLorean má zabezpe?i? trojica párov krídel. Dve z nich sú umiestnené v prednej ?asti a 2 páry sú pod sebou na konci aeromobilu. Toto futuristické vozidlo bude môc? vzlieta? v?aka dvojici silných vrtú?, pohá?aných elektromotormi, ktoré sa po ?tarte doká?u oto?i? dopredu. S celkovou d??kou 6 m a rozpätím krídel 5,6 m tak nepôjde o malé a nenápadné lietajúce auto. Krídla sa pri parkovaní do gará?e dokonca mô?u vertikálne sklopi?.

Cez zákony sa len tak nedostane

Obrovským problémom v?ak budú regula?né úrady, ktoré majú svoje zákony oh?adom be?ných ?i elektrických automobilov. Príchodu toho lietajúceho auta tak bude predchádza? obrovské mno?stvo testovaní a rôznych kontrol, aby boli splnené podmienky dané zákonmi. Ve?kými zmenami musí prejs? pri ?oraz vä??om vyu?ívaní elektromobilov a elektrickej energie aj distribu?ná sie? a infra?truktúra.

zdroj fotografie: deloreanaerospace.com

Nenechaj si ujs?
Prvé komer?ne predávané lietajúce auto od slovenského AeroMobilu pozná svoj oficiálny dátum predstavenia!

Mnohé krajiny toti? nemajú dostato?né podmienky pre zásobovanie ve?kým mno?stvom elektriny. Otázka reálneho príchodu nového aeromobilu DeLorean zrejme ostane pod?a odborníkov nezodpovedaná po?as najbli??ích 5 a? 15 rokov. Predsa len ide o ve?mi futuristický typ vozidla, ktoré sme doposia? stretávali napríklad vo filme s Fantomasom.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]