Kone?ne. Po dlhých rokoch, kedy sa o roamingových poplatkov v rámci EÚ viedli búrlivé diskusie, sme sa do?kali ich definitívneho zru?enia. ?o to v?ak pre nás znamená? Na túto otázku, ako aj na mnohé ?al?ie týkajúce sa najmä slovenských operátorov, nájde? odpovede ni??ie.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Po rozhodnutí rady Európskej únie budú na tom, aspo? ?o sa volaní do zahrani?ia týka, v?etci obyvatelia Európy podobne. Do v?etkých krajín, ktoré patria pod EÚ, ako aj do Nórska, Lichten?tajnska ?i na Island, si toti? zavolajú za rovnaké ceny ako doma. Aby toho nebolo málo, po prekro?ení hraníc svojho vlastného ?tátu sa nebudú zvy?ova? ani poplatky za mobilný internet a SMS / MMS správy. V skratke, poplatky, ktoré si tvoj operátor ú?tuje za vyu?ívanie jeho siete doma, si od dnes musí ú?tova? aj v tom prípade, ak vyu?íva? sie? v blízkom zahrani?í.

Orange

Jeden z najstar?ích slovenských mobilných operátorov, Orange, pri?iel zhruba mesiac dozadu s novou ponukou predplatených pau?álov Go. Tie sa v?ak ihne? po odhalení stretli s ostrou kritikou médií a ?irokej verejnosti, ?o oran?ového operátora donútilo k stiahnutiu jeho novej a poriadne odvá?nej ponuky. Tú od dne?ka nahrádzajú pau?ály s ozna?ením Go Europe, ktoré sú prispôsobené novým pravidlám. Ak patrí? medzi zákazníkov tohto operátora a vlastnís pau?ál s neobmedzenými volaniami ?i SMS / MMS správami do v?etkých sietí na Slovensku, po novom si zavolá? a napí?e? neobmedzene v celej Európe.

Nenechaj si ujs?
Orange si chce opä? získa? priaze? zákazníkov. Toto je nová ponuka dát pre roaming

Inak bude stá? minúta hovoru rovnako, ako ke? volá? do siete jedného z konkuren?ných operátorov, a teda 0,10 ? za jednu minútu. SMS ?a vyjde na 0,06 ? a mobilné dáta si v EÚ ?erpá? klasicky z predplateného balí?ka. Ak sa ti ho v zahrani?í náhodou podarí pre?erpa?, operátor si za ?al?ie vyu?ívanie mobilného internetu mô?e zaú?tova? men?í poplatok.

Telekom

Ru?ový operátor je na tom ve?mi podobne. Do zahrani?ia si teda zavolá? za rovnakú sumu ako do konkuren?ných slovenských sietí, ?o znamená, ?e ?a minúta hovoru vyjde na 0,09 ?. Za SMSku zaplatí? 0,06 ? a jeden MB dát bude stá? 10 centov. Pre v?etkých vlastníkov Happy pau?álov a pau?álov Bez záväzkov platí, ?e minúty do ?al?ích sietí mô?u od dne?ného d?a pokojne mí?a? aj do sietí zahrani?ných. Toto platí v?ak, samozrejme, len pri odchádzajúcom hovore, zatia? ?o za hovor prichádzajúci nezaplatí zákazník vôbec ni?. Dáta sú taktie? mí?ané z predplatených balí?kov mobilného internetu.

Nenechaj si ujs?
Do roamingovej vojny na?ich operátorov sa pridáva aj Telekom. Dá? mu ?ancu s takouto ponukou?

Po ich pre?erpaní sa internet spomalí, no pou?ívate? si ho bude môc? opätovne zrýchli? dokúpením dodato?ného balí?ka. Opä? sa v?ak mô?e sta?, ?e si Telekom zaú?tuje nejaký ten poplatok naviac, no to sa stane len pri zneu?ívaní jeho slu?ieb v zahrani?í.

zdroj fotografie: Pexels

O2

Zmeny sa dotkli aj O2, ktoré si neú?tovalo ?iadne roamingové poplatky za vyu?ívanie slu?ieb v rámci EÚ u? od v?eraj?ieho d?a. Tu sú v?ak veci mierne odli?né. Po pre?erpaní predplateného balíka dát sa toti? zákazník tohto operátora mô?e na?alej te?i? na mobilný internet bez obmedzenia jeho rýchlosti. nebude to v?ak zadarmo. Ka?dý jeden MB po pre?erpaní balí?ka ?a toti? vyjde na 0,00924 ?. To znamená, ?e 1000 MB mobilného internetu ?a následne bude stá? 9 ? a 24 centov.

Na??astie si v?ak bude mo?né aj v zahrani?í dátový balí?ek obnovi?, pri?om za túto obnovu zaplatí? zhodnú sumu, ako doma. Slu?ba Internet na de? zostáva rovnaká, a teda za poplatok 0,50 ? získa pou?ívate? 250 MB dát, ktoré v?ak mô?e baz ?al?ích príplatkov vyu?i? len na Slovensku. Ceny za volania a SMS / MMS správy zostávajú nezmenené.

4ka

Najmlad?í zo ?tvorice klasických mobilných operátorov so svojou ponukou, v ktorej zoh?adnil nové roamingové pravidlá, pridlho neotá?al. Tým, ?ím sa tento operátor chváli na Slovensku sa od dne?ného d?a mô?e chváli? v celej EÚ. Volania za 0,04 ? za minútu, SMS taktie? za 0,04 ? a rovnaká matematika sa uplat?uje aj pri pre?erpaní jedného MB mobilného internetu. Toto v?etko bude navy?e bez zbyto?ných a netransparentných príplatkov. Aj tu sa v?ak nachádza men?í há?ik.

Nenechaj si ujs?
Roaming v EÚ kon?í u? o pár dní. 4ka uviedla kontroverznú ponuku

Pou?ívatelia pau?álov TO. nemajú mo?nos? ?erpa? minúty, SMS ?i dáta zo svojich predplatených balí?kov. Za vyu?ívanie slu?ieb tohto operátora v zahrani?í si teda budú musie? spomínané 4 centy za SMS, minútu hovoru a 1 MB dát zaplati? aj majitelia týchto pau?álov. Okrem toho si v?ak ?tvorkári budú môc? zakúpi? 500 MB dát na ?erpanie v EÚ za 5 ?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
50%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
50%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]