Regulácia roamingu od Európskej únie vstúpi do platnosti u? od 15 júna. Operátori tak postupne za?ínajú informova? verejnos? o tom, na?o sa majú zákazníci po tomto dátume pripravi?.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Automaticky pre v?etkých zákazníkov

Po Orange u? svoju ponuku odhalil aj Telekom. Aj ke? tento operátor bude reguláciu plne re?pektova? a svojich zákazníkov nebude nijako obmedzova?, predsa len je ?o vysvet?ova?. Po?me sa teda na to spolo?ne pozrie?. Nová verzia roamingu bude plati? ako pre Easy karty, tak je pre pau?ály Bez záväzkov, Happy pau?ály i programy mobilného internetu. Zákazníci pritom nemusia ani len pohnú? prstom, ke??e nový roaming bude aktivovaný v?etkým automaticky. Telekom navy?e neplánuje aplikova? finty, ako napríklad ru?enie pôvodných pau?álov, zni?ovanie objemov dátových balí?kov alebo vypínanie roamingu pri vyu?ívaní mobilného internetu. V zahrani?í teda budú plati? rovnaké podmienky a ceny ako na Slovensku, a? kým sa zákazník ?nerozkoko?í? a nebude vyu?íva? slu?by domáceho operátora v zahrani?í príli? ve?a.

Volania a SMS ako doma bez obmedzení

Ako teda asi bude vyzera?? V prvom rade je potrebné spomenú?, ?e regulácia platí pre v?etkých 28 krajín Európskej únie, ale aj pre Nórsko, Lichten?tajnsko a Island. Za volania a SMSky sa bude plati? rovnako ako na Slovensku, pri?om po pre?erpaní vo?ných minút ?i SMS sa taktie? budú ?alej ú?tova? rovnaké ceny ako doma. Rovnaké pravidlá platia aj pre predplatenky. V tomto prípade je teda situácia úplne jednoduchá, no po?me sa teraz pozrie? na mobilný internet.

Dáta pod?a stropov od EÚ

Pou?ívanie mobilného internetu bude prebieha? ve?mi podobne ako pri volaniach a SMS, teda a? na niektoré obmedzenia, ktoré sú v súlade s reguláciou. Po pre?erpaní svojho predplateného dátového balí?ka v Happymá teda zákazník dve mo?nosti. Bu? si aktivuje ?al?í za rovnakú cenu ako na Slovensku (napríklad 1 GB za 5,99 ?) alebo bude surfova? obmedzenou rýchlos?ou 0,06 Mb/s. Kým na Slovensku mô?u zákazníci be?a? na tejto rýchlosti neobmedzene, v EÚ to bude obmedzené nasledovnými stanovenými stropmi. O ich dosiahnutí bude zákazník informovaný SMS-kou a ?al?ie dáta mu mô?u by? ú?tovné pod?a regulácie, o ktorej sa do?íta? ni??ie.

Pau?ál Cena

(bez telefónu)

Objem dát Dáta vyu?ite?né v EÚ
Happy XS mini 4,99 ? 0,02 GB 1,30 GB
Happy XS 9,99 ? 0,2 GB 2,16 GB
Happy S 15,99 ? 0,4 GB 3,68 GB
Happy M 19,99 ? 1 GB 5,19 GB
Happy XL dáta pre mladých 19,99 ? 5 GB 4,33 GB
Happy XL volania 27,99 ? 1 GB 6,49 GB
Happy L 27,99 ? 3 GB 6,49 GB
Happy XL 35,99 ? 6 GB 8,66 GB
Happy XXL 46,99 ? 9 GB 11,90 GB
Happy Profi 59,99 ? 16 GB 15,15 GB

Denný internet v?ak predsa len bude odmedzený. Napríklad z 200 MB balí?ka bude môc? zákazník v zahrani?í vyu?i? 110 MB. Zvy?ných 90 MB potom mô?e vyu?i? s príplatkom 0,009 ? za 1 MB.

Vy??ie pau?ály a Mobilný internet

Pau?ály Happy XXL a Happy Profi sú samostatnou kapitolou. Kým pri XXL bolo doteraz dostupných iba 100 MB pre EÚ, po 15. júni sa bude ?erpa? z 9 GB dátového balí?ka. V Profi sa v rámci EÚ bude tie? odpo?ítava? zo 16 GB balí?ka, no pre zvy?ok sveta ostáva aktívny 500 MB balí?ek. Telekom má v ponuke aj dátové pau?ály pod názvom Mobilný internet, ktoré budú fungova? nasledovne. Pri 1 GB programe bude môc? zákazník v zahrani?í pre?erpa? celý 1 GB, no pri 5 GB balí?ku to bude 3,9 GB a pri 10 GB balí?ku zas 6,45 GB. V?etky tieto stropy v?ak operátorovi povo?uje aplikova? samotná regulácie od Európskej únie.

Nenechaj si ujs?
Orange si chce opä? získa? priaze? zákazníkov. Toto je nová ponuka dát pre roaming

Telekom bude sledova? spotrebu, nie pohyb

Zaujímavos?ou pri Telekome je, ?e nebude sledova? pohyb pou?ívate?a, ale spotrebu poskytovaných slu?ieb. Dôle?ité je pre neho najmä to, aby zákazník po?as prvých ?tyroch mesiacov v zahrani?í nespotreboval viac ako 50 % z predplatených minút, SMS a dát. Ak sa tak stane, mô?e za?a? ú?tova? poplatky, ktoré stanovila Európska únia. Za minútu hovoru je teda príplatok 3,8 centov, za SMSku 1,2 centov a za 1 GB dát 9,2 ?. Novú roamingovú ponuku zatia? ?iasto?ne zverejnil Orange a Telekom úplne. O2 bude verejnos? informova? zajtra na tla?ovej konferencii a na informácie od 4ky si e?te pár dní po?káme.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
50%
Páči sa mi to
50%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.