Moderné technológie pomáhajú ?udstvu prekonáva? ka?dodenné preká?ky. V?aka ve?kým inováciám sme teraz svedkami vytvorenia syntetického jedla len za pomoci elektrickej energie z alternatívnych zdrojov. Tento významný objav mô?e by? odpove?ou na nedostatok jedla v krajinách tretieho sveta, kde je, bohu?ia?, hladovanie na dennom poriadku. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Jedlo takmer z ?ni?oho?

Fínskym vedcom sa podaril významný objav, v ktorom dokázali vytvori? dávku jednobunkovej bielkoviny. Okrem toho, ?e je dostato?ne vý?ivná, bola vyrobená len za pomoci elektrickej energie, vody, mikróbov a oxidu uhli?itého. Po zmie?aní surovín a ich vystaveniu elektrolýze v bioreaktore bol vytvorený ?peciálny prá?ok. Ten sa skladá z 50 % bielkovín a a? z 25 % sacharidov. Zlo?enie v?ak mô?e by? e?te upravené zmenou mikróbov v za?iatku procesu spracovania. Vytvorenie tohto syntetického jedla je sú?as?ou výskumu Food From Electricity pod zá?titou Technickej univerzity v Lappeenrante a Technickým výskumným centrom VTT vo Fínsku.

zdroj fotografie: Lappeenranta University of Technology

Nenechaj si ujs?
Fantastický pokrok v medicíne. Toto umelé srdce vytla?ili na 3D tla?iarni a doká?e pracova? rovnako ako ?udské

Pod?a vedúceho projektu, Juha-Pekka Pitkänena, musia v ich výskume e?te zapracova? na ve?kosti a optimalizovaní bioreaktora. Ten aktuálne za 2 tý?dne práce doká?e vytvori? iba 1 gram proteínu. On sám odhadol, ?e vylep?enie a zefektívnenie tohto systému mô?e potrva? a? 10 rokov, po ktorých sa zrejme dostane aj do komer?ného vyu?itia. Pod?a Pitkänena mô?e by? táto revolu?ná technológia na výrobu jedla v budúcnosti prená?aná aj do nehostinných krajín.

Syntetické jedlo mô?e zastavi? hladomor

Práve tam toti? najviac obyvate?ov trpí hladomorom, ktorý mô?e by? vyrie?ený týmto lacným a vý?ivným syntetickým jedlom. Najvä??ou výhodou bioreaktora a celého systému je, ?e nie je závislý od po?nohospodárskych podmienok, a teda, ?e mô?e by? vyu?ívaný kdeko?vek na svete nezávislé od prostredia ?i zlo?enia pôdy. Rovnako v?ak tento objav nepomô?e len hladujúcim, ale zní?i aj vznik ?kodlivých emisií, ktoré vznikajú pri chove dobytka.

zdroj fotografie: Pixabay

Práve tento potravinársky priemysel tvorí a? 18 % skleníkových plynov, ktoré po?kodzujú klimatické podmienky na Zemi. Výroba syntetického jedla pomocou bioreaktora a spomínanými surovinami mô?e jedného d?a zachráni? ?ivoty miliónom hladujúcich ?udí po celom svete. Jeho význam je v?ak ?aleko ?ir?í. Pomocou objavu sa potravinársky priemysel mô?e o nieko?ko rokov výrazne zmeni? a ?udia tak budú môc? vyrába? napríklad mäso v laboratóriách. Pritom bude produkované men?ie mno?stvo odpadu a emisií, ?o v kone?nom dôsledku pomô?e aj samotnej prírode.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
20%
Páči sa mi to
20%
Chcem to
0%
Mám to
20%
Nepáči sa mi to
20%
Neznášam to
20%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]