V?aka vývoju technológií sa dnes stretávame so zariadeniami, ktoré poskytujú doposia? nevídané mo?nosti. Ke? spomenieme 3D tla?iarne, iste si pomyslí?, ?e nejde o ?iadnu novinku. To, ?o sa v?ak podarilo nemeckým vedcom, sa u? ale dá nazva? prelomovým pokrokom, s ktorým prichádza revolúcia v medicíne. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Vedci z oblasti medicíny sa o vytvorenie funk?ného umelého srdca ?loveka pokú?ajú u? nejaký ten rok, no doposia? im v úspechu bránili problémy pri spojení so ?ivým tkanivom. To sa v?ak podarilo vyrie?i? výskumníkom z Zürichu, ktorí si pri jeho vytváraní zobrali príklad z ?udského srdca. Tím pod vedením Nicholasa Cohrsa pomocou 3D tla?iarne dokázal vytla?i? z pru?ného mäkkého materiálu ?jednoliate? umelé srdce. V?aka tomuto spôsobu tla?e mohli vytvori? aj dokonalú vnútornú ?truktúru s funk?ným pumpovaním, ktoré zabezpe?ujú silikónové komory.

zdroj fotografie: Screenshot/ETH Zürich/YouTube

Prvé testy skon?ili úspe?ne

V podstate to znamená, ?e dokázali vytvori? umelé srdce len v?aka technológii 3D tla?iarne, ktoré doká?e t?c? ako ?ivé ?udské srdce. Výskumný tím má so svojim objavom za sebou aj prvé úspe?né testy. Podarilo sa im toti? pomocou umelo vytla?eného srdca pumpova? tekutinu podobnú krvi pri rovnakých tlakoch ako to doká?e ?udský ekvivalent. Svoje úspechy u? vedci zo ?vaj?iarska publikovali aj v ?asopise Artificial Organs. ?Cie?om bolo vytvori? umelé srdce, ktoré by sa svojou ve?kos?ou a ?innos?ou ?o najviac podobalo tomu ?udskému.? – Nicholas Chors.

zdroj fotografie: Screenshot/ETH Zürich/YouTube

Nenechaj si ujs?
U? nebude? dlhé hodiny ?aka? u lekára. Mobilná zdravotná slu?ba vyu?ije umelú inteligenciu
Je potrebné zapracova? na zdokonalení

Aj takýto prelomový objav v?ak má stále svoje nedostatky. Ke??e sa jedná iba o prvotný výtvor, trápia ho nedostatky v oblasti výdr?e materiálu, ktorý nedoká?e zvládnu? ?innos? srdca dlh?ie ako 30 minút. Doposia? so srdcom z umelých materiálov vedci mohli vykona? len nieko?ko tisíc úderov. Kvôli tomu e?te ani z?aleka nie je pripravené na implantáciu do tela pacienta. Pred vedcami tak stojí e?te dlhá cesta vo vylep?ovaní a skúmaní nových mo?ností, no po zdokonalení mô?e ich umelé srdce zachráni? ?ivoty miliónom ?udí po celom svete.

Na takýto revolu?ný objav moderná medicína u? naozaj dlho ?akala, nako?ko ?oraz viac pacientov trápia práve choroby srdca. Tie sa, bohu?ia?, lie?ia len ve?mi ?a?ko. Po záva?nom po?kodení srdca napríklad pri infarkte si následne musí pacient svoje zdravie dôsledne strá?i? a dba? na zdravú ?ivotosprávu. ?al?ie srdcové zlyhanie by mohlo by? toti? u? osudným. Tomu by sa ale dalo v budúcnosti zabráni? práve v?aka takýmto významným objavom, akým je aj umelé, av?ak plne funk?né srdce.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
80%
Páči sa mi to
20%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]