Jese? tohto roka bude pre kalifornské Apple výnimo?ná. Predstaví nám nielen vylep?ený iPhone 7 s písmenkom ?S? a jeho vä??ieho súrodenca, ale aj inovatívny model iPhone 8. Ten má pripomína? dôle?itý mí?nik v histórii spolo?nosti, preto?e práve pred 10 rokmi bol odhalený úplne prvý iPhone. Ako v?ak bude tento výro?ný iPhone 8 vyzera? a ?o v?etko mô?eme o?akáva? v jeho útrobách u? prezrádzajú doteraj?ie ?pekulácie a koncepty.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Nielen milovníci smartfónov od spolo?nosti Apple sa u? zrejme nevedia do?ka? výnimo?nej udalosti, na ktorej nám spolo?nos? predstaví svoje najnov?ie modely iPhonov. Medzi nimi budeme môc? nájs? aj výro?ný model iPhone 8. Práve na?ho u? pol roka pred o?akávaným odhalením upriamuje svoj zrak mnoho fanú?ikov. U? od minulého roka internetom kolujú rôzne správy o tom, aký dizajn ?i hardvérovú výbavu mô?eme od tejto novinky o?akáva?. Do dne?ného d?a sa do éteru dostalo naozaj hojné mno?stvo informácií, ktoré nazna?ujú, ?e iPhone 8 mô?e prís? s bezrámikovým displejom ?i 3D technológiou zadného duálneho fotoaparátu. Presné ?pecifikácie tejto novinky ?ia? zatia? nie sú známe, no dostupné zdroje prezrádzajú, ?e pôjde o výnimo?ný kúsok z dielne Apple. V?etky doteraz známe informácie ti u? prezradia nasledujúce riadky.

Apple predstaví a? 3 nové iPhony

Tento gigant z Cupertina nám doteraz v?dy pri odhalení novej modelovej rady predstavil klasický iPhone spolu so svojim vä??ím súrodencom s prívlastkom ?Plus?.  O rok na to zvykne Apple predstavi? vylep?ených nástupcov týchto modelov, ktorým v ozna?ení pribudne písmeno ?S?.

zdroj fotografie: Apple

Tento rok v?ak bude výnimo?ný, preto?e okrem nového iPhonu 7S a 7S Plus príde na svet aj výro?ný iPhone 8. Mnohí práve do tohto modelu vkladajú ve?ké nádeje. Nová ?osmi?ka? má prinies? revolu?nej?í dizajn a mnoho iných radikálnych zmien, ktoré sme u smartfónov od Apple doteraz nevideli.

Bezrámikový displej pokryje celú prednú stenu

Zmen?ením rámikov okolo displeja zachová výrobca prijate?né rozmery svojho smartfónu a pritom sa na rovnako ve?kú plochu zmestí vä??í zobrazovací panel. V týchto plánoch v?ak Apple predbehol jeho najvä??í konkurent z Kórei. Samsung Galaxy S8/S8+ má takmer úplne bezrámikovú obrazovku, ktorá je navy?e po krajoch zahnutá v 3D tvare.

iphone 8zdroj fotografie: Screenshot/ConceptsiPhone/YouTube

Nenechaj si ujs?
Najnov?í koncept zobrazuje iPhone 8 v extrémne prí?a?livej bielej farbe. Splní Apple kone?ne tú?by fanú?ikov?

Ak Apple vyu?ije pri novom iPhone 8 túto inováciu, tak zákazník si bude môc? zaobstara? smartfón s podobnými rozmermi ako iPhone 7, no omnoho vä??ím displejom. Aj ke? sú Apple a Samsung ve?kými rivalmi, je to práve kórejský výrobca, ktorý sa postará o dodávky OLED obrazoviek pre nový iPhone 8. Ve?kou výhodou týchto typov displejov je aj men?ia spotreba energie.

Dáme zbohom domovskému tla?idlu?

Vä??ia obrazovka si bude vy?adova? aj viac priestoru, pri?om bude výrobca nútený vynecha? z plánov domovské tla?idlo. Pritom vyvstáva otázka, ?o sa stane so sníma?om odtla?kov prstov? Na displeji síce budú zobrazené softvérové naviga?né tla?idlá, no technológiu tohto sníma?a nemo?no nahradi? softvérom.

zdroj fotografie: Benjamin Geskin/Twitter

Je teda mo?né, ?e to bude práve Apple so svojim novým iPhonom 8, kto prinesie prvý zabudovaný sníma? odtla?kov prstov v zobrazovacom paneli. Niektoré správy ale nazna?ovali aj mo?nos?, ?e výrobca umiestni tento kúsok hardvéru na zadnú stenu zariadenia. Tým by v?ak fanú?ikov príli? nenadchol a preto je otázne akým spôsobom tento problém spolo?nos? vyrie?i.

Dizajn, ktorý sa podobá na iPhone 4

Mnohí majitelia smartfónov od Apple sa zhodujú, ?e najkraj?ím modelom z doteraj?ej ponuky spolo?nosti bol práve iPhone 4 so svojim hliníkovým rámom a sklenenou zadnou stenou. Aj z toho dôvodu ve?a ?udí verí, ?e výro?ný iPhone príde v podobnom kon?truk?nom spracovaní.

zdroj fotografie: Apple

Sklo na zadnej strane má by? zahnuté podobne ako tomu bude pri displeji. ?al?ou malou zmenou má by? aj povrchová úprava hliníkového rámu, ktorý by mohol dosta? ?ierne farebné prevedenie a ?peciálnou technológiou le?tenia mô?e výrobca docieli? dizajn podobný niektorým hodinkám Apple Watch.

Do?káme sa aj roz?írenej reality

Technológie dne?ka sa uberajú rýchlym tempom vpred a sústre?ujú sa na vyu?itie nielen umelej inteligencie, ale aj virtuálnej a hlavne roz?írenej reality. Pomocou poslednej spomenutej technológie je mo?né vklada? virtuálne objekty do prostredia z reálneho sveta.

zdroj fotografie: RT/Twitter

Nenechaj si ujs?
Mark Zuckergberg chce zavies? nový technologický trend, ktorý mô?e definitívne zru?i? existenciu smartfónov

Ve?kým fanú?ikom roz?írenej reality je aj CEO Apple, Tim Cook. Pod?a neho bude táto technológia u? ?oskoro tak be?ná ako ka?dodenné ra?ajky, obed a ve?era. Je teda ve?mi reálne, ?e v novom iPhone 8 budeme môc? nájs? aj túto inovatívnu technológiu, ktorou táto novinka skuto?ne za?iari.

Vertikálny duálny fotoaparát

Dvojica sníma?ov fotoaparátu u? nie je len výsadou vlajkových lodí na poli smartfónov a nájs? ich mô?eme aj v omnoho lacnej?ích zariadeniach. Vä??ina duálny fotoaparátov ma sníma? orientovane horizontálne. Posledné správy od Benjamina Geskina ale odha?ujú, ?e iPhone 8 prinesie vertikálne ulo?enie duálneho fotoaparátu.

zdroj fotografie: Benjamin Geskin/Twitter

Okrem toho sa objavili aj informácie, ?e dvojica fotoaparátov sa nebude nachádza? len na zadnej, ale aj prednej strane tejto novinky. Realita v?ak mô?e by? nakoniec odli?ná, no v?etko sa dozvieme a? o nieko?ko mesiacov.

Zmeny sa dotknú aj ozna?enia modelu

Apple sa doteraz dr?alo jednoduchého ?íslicového ozna?ovania svojich smartfónov, pri?om vylep?ené verzie obsahovali navy?e iba písmeno  ?S?. Pri novom iPhone 8 sa zmeny nedotknú len dizajnu a hardvéru, ale aj ozna?enia modelu.

zdroj fotografie: Screenshot/TechDesigns/YouTube

Niektorí fanú?ikovia veria, ?e tento výnimo?ný kúsok bude pomenovaný tradi?ne nasledujúcou ?íslovkou v zozname a iní zas tvrdia, ?e nový iPhone príde s ozna?ením ?X?, iPhone 10 ?i dokonca iPhone Edition. Na rozhodnutie výrobcu si ale musíme e?te nejaký ten ?as po?ka?.

Lep?í hardvér spolu s vy??ím výkonom

Ka?doro?ne nám kalifornský výrobca smartfónov odha?uje stále výkonnej?ie modely s lep?ím hardvérom. V tomto smere má by? iPhone 8 znova e?te radikálnej?í a o?akáva sa, ?e v jeho útrobách nájdeme komponenty, ktoré mu dodajú poriadnu dávku výkonu.

zdroj fotografie: Scotyy Allen/StrangeParts

Nenechaj si ujs?
Nový koncept iPhonu 8 má jednu vlastnos?, ktorú by sme ve?mi radi uvideli aj v realite

Dokonca sa u? hovorilo aj o tom, ?e procesor novej 8-ky bude vyrábaný 10 nm výrobným procesom. Táto ?peciálny výroba by tak zabezpe?ila omnoho ni??iu spotrebu energie v porovnaní s procesorom vyrobeným napríklad 16 nm procesom. Okrem procesora sa zvý?i aj kapacita interného úlo?iska. Pod?a analytika bude na výber 64 a 256 GB vnútorná pamä?.

Nabíjanie bezdrôtovou technológiou

V tomto roku sme u? mali mo?nos? vidie? smartfóny s technológiou bezdrôtového nabíjania. Prvým z nich bolo LG G6 a po ?om nasledoval Samsung Galaxy S8. Bolo by tak logickým rozhodnutím Apple, aby do svojho výro?ného iPhonu pribalilo aj bezdrôtové nabíjanie.

iphone 8
zdroj fotografie: ScreenShot/SCAVidsHD/YouTube

Isté skúsenosti s touto technológiou u? spolo?nos? získala pri výrobe hodiniek Apple Watch. Pokia? teda chce Apple dobehnú? alebo predbehnú? konkurenciu, tak by bezdrôtové nabíjanie malo by? povinnou výbavou iPhonu 8.

Nebude to lacný ?pás

U? doteraj?ie modely iPhonov ka?doro?ne poriadne potrápia pe?a?enky zákazníkov, no pod?a odhadov by sa mohla cena tejto novinky vy?plha? aj na viac ako 920 ?.

zdroj fotografie: Gabor Balogh

Tým by predbehol aj aktuálny iPhone 7 Plus, no dúfame, ?e výrobca bude ma? na takúto vysokú cenovku aj dobré dôvody. V ka?dom prípade si na pravú sumu budeme musie? e?te chví?u po?ka?.

Oficiálne odhalenie sa mô?e oneskori?

Skúsený analytik, Ming-Chi Kuo, tvrdí, ?e sa dodávky nových iPhonov mô?e oneskori? a? o nieko?ko mesiacov. Na vine má by? výroba OLED displejov, ktorá sa z pôvodne plánovaného ?asového obdobia od augusta do septembra presunie a? o 2 mesiace neskôr.

zdroj fotografie: Benjamin Geskin/Twitter

Z toho vyplýva, ?e aj ke? nám Apple svoje nové smartfóny predstaví v septembri, tak k prvým kusom sa majitelia dostanú a? o mnoho tý?d?ov neskôr. Pokia? teda plánuje? kúpu niektorého z o?akávaných iPhonov, tak musí? po?íta? aj s istým oneskorením dodávok. V septembri tohto roka uvidíme fantastickú trojicu nových iPhonov, pri?om práve model iPhone 8/X/Edition, alebo akoko?vek inak ho výrobca nazve, bude na seba strháva? v?etku pozornos?. Veríme, ?e spolo?nos? prinesie ?pi?kové zariadenie, ktorému bude konkurencia závidie? nielen krásny dizajn, ale aj poriadny výkon ako tomu pri iPhonoch býva zvykom. Plánuje? kúpu nového iPhonu 8 alebo si robí? zálusk na nový model 7S/7S Plus?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
9%
Páči sa mi to
45%
Chcem to
9%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
27%
Neznášam to
9%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]