Takmer na ka?dom kroku sa povráva o budúcom iPhone, ktorý má tento rok oficiálne uzrie? svetlo sveta. Na cupertinskú spolo?nos? je zo v?etkých strán vyvíjaný ohromný tlak a a? ?asom sa uká?e, ?i ho tento americký výrobca dokázal ustá?. E?te predtým sa ale zamerajme na najnov?í koncept iPhone 8, ktorý by, s trochou ??astia, mohol ma?  podobné ?rty so zariadením vyobrazeným na prilo?ených obrázkoch. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

V prípade, ?e tomu tak skuto?ne bude, rozhodne sa máme na ?o te?i?. Pod?a tohto konceptu by sme sa v auguste tohto roka mali do?ka? hne? trojice rôznych modelov, ktoré sa od seba nebudú odli?ova? len ve?kos?ou. Dve verzie budú po kon?truk?nej stránke zhodné s tými, ktoré sme mohli vída? posledných pár rokov. Jedna v?ak bude diametrálne odli?ná od v?etkého, ?o sme doteraz od Applu, respektíve akejko?vek inej svetovej spolo?nosti videli. Po dizajnovej stránke by sa nám toti?to dostalo skvostu v podobe bezrámikového displeja sa zaoblenými hranami. Po funk?nej stránke by sa ale malo dosta? na zásadné inovácie, ktoré si predstavíme ni??ie.

Apple iPhone 7 mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

iPhone 8zdroj fotografie: iDropNews

Novinka s logom nahryznutého jablka by mala na prednú stranu dosta? rozmerný 5,8-palcový OLED displej s rozlí?ením 2800 x 1242 pixelov. Pravdou je, ?e nie celý tento displej bude mo?né vyu?íva? tradi?ným spôsobom. Istú jeho ?as? toti?to majú zabera? virtuálne tla?idlá spolu so skenerom odtla?kov prstov Touch ID a uhloprie?ka klasickej ?asti displeja tak bude len 5,15-palcová. Tieto odvá?ne tvrdenia o prednej strane pritom nemusia by? vôbec ?aleko od pravdy, nako?ko sa zakladajú na predpovedi viacerých svetových analytikov.

iPhone 8zdroj fotografie: iDropNews

Nenechaj si ujs?
Apple je u? desiaty rok po sebe najuznávanej?ou spolo?nos?ou sveta

Ako u? iste vie?, správy o odstránení klasického Touch ID sníma?a kolujú internetom hodnú chví?u. Skuto?nos?, ?e by mala by? jeho aktualizovaná verzia po novom sú?as?ou displeja, nás nesmierne te?í. Zna?ne sa tak zmen?ia rozmery a novinka by sa tak mohla svojou celkovou ve?kos?ou vyrovna? klasickému iPhone s 4,7-palcovou obrazovkou. K tomu v?etkému pou?itý OLED panel spotrebuje men?ie mno?stvo energie ne? klasický LCD displej. ?ere?ni?kou na torte má by? údajné navý?enie kapacity batérií, ktoré má by? docielené v?aka vhodnej?iemu usporiadaniu vnútorných komponentov.

zdroj fotografie: iDropNews

zdroj fotografie: iDropNews

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
33%
Páči sa mi to
25%
Chcem to
0%
Mám to
8%
Nepáči sa mi to
8%
Neznášam to
25%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]