Po za?atí konferencie WWDC 2017 mnohí majitelia iPhonov netrpezlivo ?akali na nové funkcie v inovovanom opera?nom systéme iOS 11. Vä??ina z nich o?akávala prístup k rýchlemu prepnutiu smartfónu do úsporného re?imu z ovládacieho panelu. Bohu?ia?, oficiálne túto funkciu Apple nepredstavilo, no pou?ívatelia predsa len nemusia ma? hlavy v smútku.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Apple na konferencii WWDC odhalilo mnoho noviniek, medzi ktorými bol aj nový iMac Pro ?i iPady. Ve?kú pozornos? fanú?ikov tejto kalifornskej spolo?nosti si ale získal aj nový iOS 11, ktorý priná?a mnoho nových funkcií. Pri odha?ovaní týchto noviniek ale nebola spomenutá jedna z najo?akávanej?ích mo?ností, a to prístup k rýchlemu prepína?u ?etriaceho re?imu v ovládacom paneli. Ve?a pou?ívate?ov tak ?ilo v tom, ?e znova budú musie? pre prístup k tejto funkcii vojs? do Nastavení. Teraz v?ak prichádzajú pozitívne správy.

Vývojár Richard Jones túto funkciu v ovládacom paneli predsa len objavil, no záhadou ostáva, pre?o nebola pri predstavení iOS 11 spomenutá. Eufóriu pre majite?ov smartfónov s logom jab??ka prinesie aj nová mo?nos? úpravy funkcií v ovládacom centre. Odteraz tak pou?ívatelia získajú na svojimi iPhonmi vä??iu kontrolu a ?ir?ie mo?nosti ich prispôsobenia. K tomu patrí tie? funkcia zobrazenia menu s ?asto pou?ívanými skratkami. Sta?í len prstom potiahnu? po obrazovke smerom nadol.


zdroj fotografie: Apple

Nenechaj si ujs?
iOS 11 je tu! Malé inovácie tvoria úplne nový celok, ktorým ?a chce Apple zauja?

Aj ke? sa pre majite?a Android smartfónu mô?u zda? tieto funkcie ako samozrejmos?, pre zákazníkov Apple sú nové mo?nosti ve?mi významnými vylep?eniami. Kone?ne im tak spolo?nos? dáva vo?nej?iu ruku pri prispôsobovaní svojich iPhonov a iPadov. To, aké skratky budú môc? pou?ívatelia v ovládacom paneli nájs? zatia? nie je úplne jasné, a tak si budú musie? po?ka? a? na vypustenie finálnej verzie, ktorá príde na jese? tohto roka.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]