U? o nieko?ko hodín sa za?ne významná konferencia WWDC spolo?nosti Apple. E?te predtým v?ak obchod s iOS aplikáciami App Store ne?akane prezradil jednu horúcu novinku.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Objavila sa v ?om toti? nová aplikácia pod názvom ?Files?, ktorá zvy?ajne slú?i na prezeranie súborov. Áno, aj táto funkcionalita sa dostala na iPhony, iPady a iPody a? teraz. ?iadne bli??ie informácie o aplikácii sa v popise nenachádzajú, teda a? na to, ?e vy?aduje doposia? nepredstavenú verziu iOS 11. Ikona aplikácie sa pritom podobá zlo?ke z opera?ného systému macOS. U? od predstavenia prvého iPhonu nechávajú pou?ívatelia správu dokumentov na iné aplikácie a cloudové slu?by.


Akú-takú infra?truktúru súborov ponúka aj iCloud, no v?etky súbory musia by? umiestnené do tejto cloudovej slu?by. Ostatné opera?né systémy pritom ponúkajú aj klasické prezeranie súborov ulo?ených v zariadení. Od Applu sa zlep?enie produktivity na iPadoch ur?ite netrpezlivo o?akávalo a správca súborov je teda nesmierne dôle?itým krokom. Zatia? stále nie je isté, na ?o presne Apple túto aplikáciu vyvíja a ?o v?etko prinesie.

Nenechaj si ujs?
Pou?ívatelia iPhonov objavili ?novú? funkciu v aplikácii Kalkula?ky a okam?ite sa z nej stal virálny hit

Predstavenie aplikácie pre klasické prezeranie súborov by bolo pre Apple ve?kým mí?nikom. E?te v roku 2005 Steve Jobs tvrdil, ?e je to vhodné iba pre profesionálov a be?ní pou?ívatelia ju nevyu?ijú. Vä??ina pravých ?Androi?ákov? si v?ak ?ivot bez tejto základnej funkcie pravdepodobne ani nevie predstavi?. Víta? príchod správcu súborov do iOS?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
86%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
14%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.