Klimatické zmeny a zne?istenie ovzdu?ia sú témami, na ktoré svet h?adá rie?enie u? nieko?ko rokov. Do boja o lep?iu kvalitu ovzdu?ia sa za posledné roky zapojilo nieko?ko krajín, pri?om ?al?ou z nich bude aj India. V tejto krajine ka?doro?ne v dôsledku nadmerne zne?isteného ovzdu?ia umiera viac ako milión obyvate?ov.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Indická vláda sa u? ale viac nedoká?e pozera? na alarmujúci stav. Týmto záva?ným problémom trpí krajina u? mnoho rokov a kvôli katastrofálnej kvalite ovzdu?ia v nej zomiera ka?dý rok a? 1,2 milióna obyvate?ov. Kvôli vysokým hodnotám smogu pri?la India u? o 3 % HDP, ?o sa odrá?a aj na ekonomike. Rozhodnutie vlády prija? opatrenia na zlep?enie kvality ovzdu?ia majú celú situáciu výrazne zlep?i?. Pod?a prieskumu je z 20 najzne?istenej?ích miest na svete a? 13 z nich v Indii.


zdroj fotografie: Pixabay

V snahe aspo? ?iasto?ne zabráni? zvy?ovaniu hladiny oxidu uhli?itého zaviedla tamoj?ia vláda v Novom Dillí obmedzeniu pou?ívania automobilov s motormi na fosílne palivá. Mu?i majú od januára 2016 povolené jazdi? autom iba vo vyhradené dni. V závislosti od toho, ?i ich poznávacia zna?ka kon?í párnym, alebo nepárnym ?íslom. Plány indickej vlády predáva? v krajine od roku 2030 iba vozidlá na elektrický pohon by ale mali na ?ivotné prostredie omnoho výraznej?í dopad.


zdroj fotografie: Pixabay

Nenechaj si ujs?
Prichádza záchrana? Tento stroj doká?e odsáva? oxid uhli?itý z ovzdu?ia a chce zamedzi? globálnemu oteplovaniu

Zárove? by sa pod?a odhadov mohla zní?i? hladina oxidu uhli?itého v ovzdu?í a? o 37 %. Tieto plány v?ak budú ma? vplyv na dopyt po rope. Ka?doro?ne krajina minie na dovoz ropy viac ako 130 miliárd eur. Prechod na ?isto elektrickú dopravu by v?ak krajine u?etril a? 53 miliárd eur za náklady na energie. Pod?a ministra pre energetiku, Piyusha Goyala, podporí indická vláda predaj elektromobilov v prvých dvoch a? troch rokoch od za?iatku realizácie plánu. Potom v?ak predajné ?ísla budú závisie? iba od dopytu po týchto ekologických vozidlách.


zdroj fotografie: Pixabay

Zvý?enie kvality ovzdu?ia v Indii taktie? pocítia ropné spolo?nosti, no tie zatia? nevedie presne odhadnú?, aké následky bude ma? vytla?enie automobilov so spa?ovacími motormi z ciest. Do boja so zne?isteným ovzdu?ím sa v?ak zapája aj ?ína. Tá u? za posledných pár rokov zrealizovala nieko?ko projektov, ktoré majú ma? pozitívny vplyv na ?ivotné prostredie. Stav ovzdu?ia v mnohých a najmä ázijských krajinách je naozaj alarmujúci. Preto je najvy??í ?as, aby kompetentní za?ali s procesom, ktorí mô?e ?udstvo postupne odpúta? od závislosti na fosílnych palivách, ktoré na na?ej planéte napáchali u? mno?stvo ?kôd.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]