Spolo?nos? Climeworks postavila vo ?vaj?iarskom Zürichu prvé zariadenie svojho druhu na odsávanie CO2 z ovzdu?ia. Vzh?adom na hrozbu klimatických zmien a globálneho otep?ovania ich budeme potrebova? ove?a viac.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Toto zariadenie bolo vybudované nad továr?ou na spa?ovanie odpadu v blízkosti Zürichu. Ako tvrdia Christoph Gebald a Jan Wurzbacher, ktorí ho navrhli, ich zariadenie je prvým komer?ným podnikom svojho druhu. Technológia pod názvom Direct Air Capture (DAC) bola navrhnutá ako odpove? na klimatické zmeny. Ich snaha je udr?a? globálnu teplotu pod limitom stanoveným parí?skou dohodou, ktorá aktuálne prekra?uje hranicu dvoch stup?ov Celzia. ?V skuto?nosti máme menej ako 20 rokov pri sú?asnej emisnej rýchlosti nato, aby sme mali dobrú ?ancu obmedzi? emisie na menej ako 2°C?, hovorí Chris Field, riadite? Stanfordského in?titútu.


zdroj fotografie: Climeworks

Zariadenie funguje na princípe chemického ukladania oxidu uhli?itého na povrch filtra, ktorý je nasávaný malými ventilátormi do kolektorov. Tento proces trvá dve alebo tri hodiny, kým sa filter úplne nasýti. Následne sa izoluje ?istý oxid uhli?itý pri teplote pribli?ne 100 °C. Zachytený ?istý oxid uhli?itý sa potom mô?e predáva? zákazníkom na k?ú?ových trhoch, ktoré zah??ajú komer?né po?nohospodárstvo, potravinársky / nápojový priemysel, energetický sektor a automobilový priemysel.

zdroj fotografie: Climeworks

Momentálne Climeworks zabezpe?uje nepretr?itú dodávku oxidu uhli?itého prostredníctvom podzemného potrubia do skleníka vzdialeného 400 metrov. Cie?om je pomôc? oxidom uhli?itým pri pestovaní zeleniny, ako sú paradajky a uhorky. DAC tak momentálne dodáva do okolitých skleníkov a? 900 ton oxidu uhli?itého ro?ne.


zdroj fotografie: Climeworks

Spolo?nos? v?ak má v talóne aj iné mo?nosti vyu?itia. Plánuje pou?i? CO2 na výrobu uhlíkovo neutrálnych výrobkov. Za pomoci obnovite?nej energie mô?e toti? rozdeli? vodu, ktorá vzniká ako ved?aj?í produkt procesu, na vytvorenie vodíka. Ten je potom mo?né kombinova? s oxidom uhli?itým pri rôznych procesoch na výrobu plastov alebo paliva. V kone?nom dôsledku chce táto inovatívna spolo?nos? predáva? svoje revolu?né zariadenie schopné odstráni? oxid uhli?itý z atmosféry a ulo?i? ho do podzemia po celom svete.


zdroj fotografie: Climeworks

Climeworks sa domnieva, ?e trh mô?e by? pripravený zaplati? za ich vynález skôr, ako sa pôvodne o?akávalo. Predsa len medzinárodný orgán IPCC, ktorý vydáva rozsiahle a komplexné správy o klimatických zmenách, odhaduje, ?e svet bude musie? odstráni? v priemere 10 gigaton CO2 ro?ne z atmosféry do polovice 20. storo?ia. Práve z tohto dôvodu sa javí vynález od Climeworks ako jedno z mo?ných rie?ení. No jedno zariadenie na celom svete ur?ite nebude sta?i?. Potrebujeme ich tisíce, a to rozhodne ?ím skôr!

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
23%
Páči sa mi to
69%
Chcem to
0%
Mám to
8%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Hrabčák
Som študent doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach v odbore Multimediálne telekomunikácie. Moderné technológie sú pre mňa nie len niečo, čo študujem, ale aj koníček. Okrem technológií rád počúvam a tvorím elektornickú hudbu.