Niektorí výrobcovia sa s premiérou nových modelov neponáh?ajú. Do tejto kategórie patrí aj Google so smartfónmi Pixel . O vä??om kúsku z dvojice, Pixel XL 2, teraz máme e?te lep?iu predstavu, preto?e sa na verejnos? dostal ?al?í render zobrazujúci jeho dizajn.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

O smartfónoch Google Pixel 2 a Pixel XL 2 nie je známych príli? ve?a informácií, no teraz sa na svetlo sveta dostali ?al?ie rendery. Tie ukazujú mo?nú podobu vä??ieho modelu z dvojice, pri?om si zachová podobnos? niektorých dizajnových prvkov s predchodcom. Zadná strana novinky s kódovým ozna?ením ?Taimen? znova obsahuje sklenenú ?as?, no v nej u? nenájdeme sníma? odtla?kov prstov. Ten sa toti? nachádza o pár milimetrov ni??ie v kovovej kon?trukcii. Dôvodom jeho oddelenia je men?ia plocha skla, ktoré v novom modeli nebude na zadnej stene zabera? to?ko miesta. Bude v?ak dostato?ne ve?ké na to, aby po?alo sníma? zadného fotoaparátu spolu s prisvet?ovacou LED diódou. Samotný fotoaparát mô?e z kon?trukcie mierne vystupova?, ?o nazna?uje tenký kovový rámik vôkol ?o?ovky.

To najlep?ie, ?o trh ponúka

?o v?ak zadnej strane chýba, sú predely pre antény, na ktoré autor konceptu bu? pozabudol, alebo sú dokonale zamaskované. Je tie? mo?né, ?e sa antény nachádzajú pod sklom, ktoré je schopné prepusti? signál. Poh?ad na prednú stenu nám v?ak odha?uje nie?o, ?o mnohí od ve?kého Pixelu o?akávajú. Tým ?nie?ím? je ve?ký 6″ AMOLED displej z dielne LG, ktorý má nielen minimálne rámiky, ale disponuje pomerom strán 2:1. Takéto spracovanie obrazovky sa pribli?uje Galaxy S8 od ?i LG G6, ?ím mu mô?e výrobca doda? moderný vzh?ad sp??ajúci aktuálne trendy vo svete smartfónov. Sklo tohto renderu je spracované tak, aby pripomínalo 3D zahnutie po okrajoch, no samotná obrazovka je plochá. Mo?no ?a taktie? upútal nezvy?ajne ?iroký reproduktor pre volania. Google ho mô?e vyu?i? ako sú?as? pre sústavu stereo reproduktorov, no zatia? nie je ni? isté.

zdroj fotografie: Twitter

 

Predpokladá sa v?ak, ?e za výrobou modelov Pixel 2 a Pixel XL 2 bude stá? spolo?nos? LG, ktorá do nich vlo?í aj mo?nos? stlá?ania bo?ných hrán. Tú sme mali mo?nos? vidie? pri novom HTC U11 s funkciou Edge Sense. Pri ich stla?ení tak zrejme bude môc? pou?ívate? pristupova? k digitálnemu Google Asistentovi, no výrobca mô?e prida? aj ?al?ie mo?nosti. Bohu?ia?, tento nový render nám nepriná?a bli??ie detaily o prítomnosti 3,5 mm jacku.

?o to bude v?etko stá??

Napriek tomu to vyzerá tak, ?e Google Pixel XL 2 bez problémov zapadne medzi konkuren?né vlajkové lode, ktorým sa vyrovná nielen svojim dizajnom. O hardvérovej výbave ale zatia? nie je dostupných ve?a detailov. Ako pri ka?dom high-end smartfóne, tak aj v tomto prípade mô?eme o?akáva? ten najlep?í hardvér, no aj poriadne mastnú cenovku. V?etko v?ak uká?e a? ?as, ktorý nám u? ?oskoro rozhodne prinesie ?al?ie nové správy aj o men?om z pripravovanej dvojice vlajkových lodí Googlu.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
17%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
50%
Neznášam to
33%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]