Dospeli sme do doby, kedy mô?eme by? odpo?úvaní ?i dokonca sledovaní bez ná?ho vedomia na ka?dom jednom kroku. Informa?no-bezpe?nostné slu?by ?i dokonca softvérové spolo?nosti o nás zbierajú informácie, ktoré by jedného d?a mohli ve?mi jednoducho zneu?i?. V poslednom ?ase bol za zbieranie informácií kritizovaný najmä najnov?í opera?ný systém od Microsoftu, no dnes sa ukázalo, ?e Windows 10 nie je jediným previnilcom.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Na?e osobné informácie si toti?to uchováva na svojich serveroch aj Google. Informácie zbiera pri hlasovom vyh?adávaní, pri?om v?etky slová, ktoré pri ?om vysloví? mô?e skladova? dlhé roky. Zará?ajúce je, ?e samotná spolo?nos? sa tým vôbec netají a svoje nahrávky si tak bez vä??ej námahy mô?e? vypo?u? aj ty sám. Sta?í kliknú? na tento odkaz, prihlási? sa do svojho Google ú?tu a voilà, v?etky kedy uskuto?nené hlasové vyh?adávania má? pekne k dispozícií na jednom mieste. Ak si na odkaze vy??ie nena?iel ?iadne svoje nahrávky a myslí? si, ?e vyh?adávací gigant je na teba jednoducho prikrátky, tak ?a budeme musie? sklama?.

google-1zdroj fotografie: Google

Google si toti?to zaznamenáva aj klasickú formu vyh?adávania a taktie? v?etky aktivity, ktoré si kedy vykonal v prehliada?i Chrome. Pre zobrazenie tohto nepochybne po?etnej?ieho zoznamu úkonov mô?e? vyu?i? zas tento odkaz. Týmto naru?ením súkromia v?ak Google nesleduje ni? zlé a rozhodne sa tvoje údaje nesna?í nijakým spôsobom zneu?i?.

Nenechaj si ujs?
YouTube testuje nový ?Dark Mode?. Túto tajnú funkciu si teraz mô?e? jednoduchým príkazom aktivova? aj ty

Najvä??ie príjmy tejto spolo?nosti pramenia z cielených reklám, ktoré sa prispôsobujú konkrétnemu u?ívate?ovi. Pre tieto cielené reklamy je tak zbieranie základných údajov nevyhnutnos?ou a ?i sa nám to pá?i alebo nie, nedoká?eme tomu nijakým spôsobom zabráni?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
40%
Chcem to
0%
Mám to
7%
Nepáči sa mi to
13%
Neznášam to
33%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]