V?eraj?ia konferencia I/O, na ktorej Google ka?doro?ne predstavuje svoje najvä??ie novinky a inovácie. Aj tento rok u? v prvý de? priniesol nieko?ko ú?asných inovácií a nových funkcií do svojich produktov. Po?me sa na ne tak spolu pozrie?.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Azda najvä??ou a najzaujímavej?ou novinkou je funkcia s názvom Google Lens. V podstate ide o to, ?e Google Lens spraví z tvojho fotoaparátu v smartfóne inteligentného asistenta. Celé to úzko súvisí s vylep?enou detekciou okolitého sveta pomocou kamery smartfónu, ktorú Google vylep?il na takú úrove?, ?e umelá inteligencia doká?e obrázky rozoznáva? presnej?ie ako ?lovek. Pekný príklad vyu?itia tejto funkcie mô?e? vidie? na obrázku ni??ie.

zdroj fotografie: Google I/O

Google Fotky budú pracova? ove?a lep?ie

A? s tromi inováciami pri?la aplikácia Google Fotky. Bezpochyby tou najvä??ou je inteligentné zdie?anie fotografií. Aplikácia teda rozozná osobu, napríklad tvojho kamaráta na fotografii, potom v albume vyh?adá v?etky fotografie, na ktorých sa nachádza a ty jedným kliknutím mô?e? tieto fotografie s danou osobou zdiela?. Novinkou je tie? takzvané zdie?anie albumov.

zdroj fotografie: Google I/O

Poslednou inováciou je funkcia Google Photo Book. Chce? pre niekoho blízkeho vytvori? fyzickú fotoknihu, no nebaví ?a preh?adáva? stovky fotiek? Google to urobí za teba. Vyberie? si len osobu, ktorá sa má na fotografiách nachádza?, umelá inteligencia vyberie tie najlep?ie zábery a hotovú knihu ti po?le priamo domov. Aké jednoduché a ú?asné, ?o povie??

YouTube vstupuje do novej éry

?al?ia ?as? konferencie patrila YouTube. Aj ten priniesol nieko?ko skvelých noviniek. Ako prvú spomenieme mo?nos? sledova? 360-stup?ové videá na televízoroch.

zdroj fotografie: Google I/O

Druhou nemenej dôle?itou novinkou je YouTube Super Chat. Túto funkciu ur?ite ocenia streameri a diváci, ktorí si chcú by? istí, ?e streamer si ich správu v chate ur?ite pre?íta. Princíp je jednoduchý. Napí?e? správu, ur?í? si sumu, ktorou chce? podpori? streamera, odo?le? a je to. Streamerovi sa správa zobrazí ako prioritná a ty tak má? istotu, ?e to, ?o mu chce? odkáza?, nijako neprehliadne.

zdroj fotografie: Google I/O

Android O ako zlatý klinec programu

Tak a na záver tu máme pre mnohých asi tú najzaujímavej?iu ?as?. Predstavenie noviniek, ktoré sa budú nachádza? v novom Androide O. Android smartfóny znova prinesú o ?osi lep?í multitasking, v?aka funkcii Picture in Picture. Jednoducho si mô?e? minimalizova? video na YouTube, otvori? si poznámky a zapisova? si nejaké potrebné informácie z videa.

zdroj fotografie: Google I/O

Novinkou sú taktie? vylep?ené notifikácie, ktoré nesú názov Notification Dot. Ako názov jasne napovedá, ide o notifika?nú bodku, ktorá sa zobrazí pri ikone aplikácie. Notifikáciu si potom bude? môc? pre?íta? ?i u? klasicky v hornej li?te, alebo podr?aním prsta na ikone aplikácie.

Nenechaj si ujs?
Android dobýja svet. Pou?íva ho u? takmer tretina svetovej populácie

Poslednou zaujímavos?ou, ktorú by sme mali spomenú?, je inteligentný výber textu. Výber textu na smartfónoch s Androidom prevádzame bu? dvojklikom, alebo podr?aním prsta na slove, ktoré chceme ozna?i?. Smartfón potom dané slovo vyberie. Nová funkcia v?ak doká?e detekova?, ?i slovo, ktoré chce? ozna?i? nie je napríklad sú?as?ou adresy alebo nejakého názvu. Ak áno, neozna?í len samotné slovo, ale napríklad celú adresu.

zdroj fotografie: Google I/O

Takmer úplný záver predstavenia patril virtuálnej realite Daydream. Najdôle?itej?ou inováciou je asi to, ?e do headsetu u? nemusí? ma? nadokovaný tvoj smartfón. Headset po novom toti?to obsahuje displej, procesor a rôzne pohybové senzory. Noviniek bolo, samozrejme, viac, no my sme zhrnuli len to najpodstatnej?ie a najzaujímavej?ie z tohto ve?kého d?a. Napí? nám do komentárov, ?o si o týchto vylep?eniach a nových funkciách myslí?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Mário Šimovič
Som mladý chalan, predovšetkým sa venujem aplikovanej informatike a programovaniu, ale taktiež sa zaujímam o technické novinky zo sveta a hudbu. Takisto rád skúšam nové zariadenia a značky z čínskeho trhu.