Google patrí medzi najvä??ích technologických gigantov na svete, no zdá sa, ?e istý ?as svoju významnú pozíciu dokázal zneu?íva?. Európska komisia sa mu tak rozhodla vyrúbi? ohromnú pokutu.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Konkuren?ný boj vo svete najvä??ích firiem býva nekompromisný a na presadenie svojej pozície doká?u spolo?nosti vyu?íva? rôzne kontroverzné praktiky. Tentokrát sa do problémov s Európskou komisiou zaplietol samotný Google. Ten mal dlhé roky pri vyh?adávaní produktov na internete znevýhod?ova? ostatné spolo?nosti uprednostnením vlastných produktov a slu?ieb. Tým bola obmedzovaná skuto?ná mo?nos? vo?by a slobody spotrebite?ov. Po mnohých s?a?nostiach sa rozhodla zakro?i? Európska komisia, ktorá Googlu vyrúbila pokutu vo vý?ke 2,42 miliardy eur.

googlezdroj fotografie: Pixabay

Nenechaj si ujs?
Ako zistí?, ?o v?etko vie o tebe Google?

Spolo?nos? sa v?ak bráni, ?e tvrdenia Bruselu sú nesprávne z ekonomického, ako aj právneho h?adiska. Navy?e vraj pri udelení sankcie nebola zoh?adnená úloha jedného z najvä??ích internetových obchodov, Amazonu. Pokia? Google do 3 mesiacov tieto aktivity neukon?í, tak bude musie? zaplati? ?al?ie penále vo vý?ke 5 % denného celosvetového zisku materskej spolo?nosti Alphabet. Zárove? sa musí vyvarova? akýchko?vek podobných krokov, ktoré by mali rovnaké následky ako doteraj?ie konanie. Európska komisia spolo?nosti prikazuje dodr?iava? pravidlá férového obchodovania a poskytova? rovnaké výhody aj konkuren?ným slu?bám tak ako svojim vlastným.

zdroj fotografie: Pixabay

Eurokomisárka pre politiku hospodárskej sú?a?e, Margrethe Vestagerová, vyzdvihla prínos Googlu vo svete technológií a jeho mnohé inovácie, ktoré nám pomohli zmeni? na?e ?ivoty k lep?iemu. Kontroverzné kroky, ktoré spolo?nos? uplat?ovala v?ak neboli ur?ené len na prilákanie zákazníkov kvôli lep?ej kvalite jeho produktov. Konkuren?né slu?by sa toti? vo vyh?adávaní nachádzali na ni??ích pozíciách, ?ím Google poru?il protimonopolné pravidlá.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
14%
Páči sa mi to
43%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
43%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]