Dne?ný svet je ?zasypaný? obrovským mno?stvom produktov a slu?ieb, ktoré sa spolo?nosti sna?ia propagova? aj pomocou internetových reklám. Tie sú v?ak ?asto a? príli? otravné a prichádzajú v rôznych formách, ?i u? ide o vyskakovacie okno, alebo len o automatické video so zvukom. Google v?ak chápe potreby pou?ívate?ov a preto nám v najnov?ej verzii prehliada?a Chrome prinesie prekvapenie, ktoré bude s týmito reklamami bojova?.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Google je nielen jednou z najvä??ích softvérových spolo?ností na svete, ale zárove? vytvára aj obrovské mno?stvo reklám, ktoré mô?eme nájs? takmer v ka?dom kúte internetu. Pod?a posledných správ sa v?ak medzi pou?ívate?mi mô?e ?oskoro objavi? nová verzia prehliada?a Chrome, ktorý u? bude natívne podporova? ich blokovanie. Samozrejme, ?e Google neplánuje znefunk?ni? vlastné reklamy, ale zameria sa na tie najotravnej?ie typy, s ktorými sa pou?ívatelia stretávajú. Doteraz v?ak bolo mo?né siahnu? po nástroji tretej strany, ktorý sa o ne?iadané reklamy taktie? dobre postaral.

zdroj fotografie: CNET

Nenechaj si ujs?
Nenechaj sa nachyta?! Hackeri sa sna?ia pou?ívate?ov prehliada?a Chrome navies? na in?taláciu malvéru

Aj vývojári takýchto doplnkov v?ak potrebujú istý zdroj financovania. Preto na svoju ?bielu? listinu pridávajú spolo?nosti, ktorých reklamy sa budú zobrazova? aj napriek tomuto nain?talovanému doplnku. Pravda?e, za takúto vymo?enos? si firmy musia zaplati?, a to sa zrejme Googlu príli? nepá?i. Roz?írenie novej verzie prehliada?a Chrome s blokovaním reklám tak mô?e zastavi? rastúce doplnky tretích strán. Google Chrome u? nejaký ten ?as podporuje blokovanie vyskakovacích okien.


zdroj fotografie: Kaskus

Pokia? v?ak spolo?nos? integruje do svojho prehliada?a aj tento nový nástroj, ktorý sa postará o ?al?ie nezaujímavé a otravné reklamy, tak sa ten stane ideálnym prostriedkom na prehliadanie internetového obsahu. Zárove? v?ak Google získa kontrolu nad trhom s reklamami a dokonca by mohol zamedzi? aj ich ?íreniu od konkurencie. Zatia? ale nie je známe, kedy presne sa nová verzia prehliada?a Chrome s týmto vylep?ením dostane medzi pou?ívate?ov, no spolo?nos? by nám to mohla prezradi? u? o pár tý?d?ov na konferencii I/O.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]