Mark Zuckerberg pre?iel od zalo?enia Facebooku so svojou spolo?nos?ou mnohými zmenami. Konkurencia je ?oraz silnej?ia, a tak sa aj on chce zapoji? do ?írenia rôznych televíznych relácií. Na tento ú?el vytvoril novú platformu ?Watch?, ktorá bude k dispozícii pre niektorých pou?ívate?ov u? zajtra.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Facebook u? dávnej?ie nie je len oby?ajnou sociálnou sie?ou, kde mô?u pou?ívatelia ?etova? s priate?mi. Aby si mohla spolo?nos? udr?a? stále mno?stvo aktívnych náv?tevníkov, rozhodla sa vytvori? novú platformu pre sledovanie videí a rôznych relácií. Tým chce konkurova? Snapchatu a získa? prostriedky z reklám, ktoré sú ur?ené práve pre takýto typ vysielania. Spolo?nos? prezradila, ?e malé percento pou?ívate?ov bude môc? ?Watch? okúsi? u? zajtra v mobilnej aplikácii pre Android, iOS, ale aj na webe.

Relácie rôznych ?ánrov

Im bude sprístupnené aj malé mno?stvo video obsahu, no pribli?ne ?al?ích 40 relácií bude ma? premiéru pre v?etkých u? 28. augusta. V novej karte sa budú nachádza? zozbierané videá od fanú?ikov BuzzFeed, Tastemade, ATTN a Condé Nast. Chýba? nebudú ani rôzne relácie, ako napríklad Nas Daily s Gabby Bernsteinovou ?i Kitchen Little od Tastemade, kde deti pripravujú recepty v spolupráci s profesionálnymi kuchármi. Ve?kým lákadlom pre ?portových nad?encov má by? aj dohoda Facebooku s baseballovou ligou. V?aka tomu diváci uvidia jeden ?ivý prenos zápasu tý?denne.

zdroj fotografie: Facebook

Nenechaj si ujs?
Facebooku sa vymkla umelá inteligencia spod kontroly a vytvorila si vlastný jazyk. Okam?ite ju odstavili

Mark Zuckerberg k tejto novinke na svojej nástenke napísal: ?Dúfame, ?e ?Watch? bude domovom pre mnoho relácií, od komédií, a? po ?portové live prenosy. Niektorý obsah bude tvorený profesionálmi a iný zas prinesú be?ní ?lenovia komunity.? Pou?ívatelia si postupne vytvoria vlastný zoznam videí, kde sa objavia nové epizódy, aby divák ni? nezame?kal. Taktie? si tam nájdu svojich priate?ov a relácie, ktoré sledujú, pri?om ich budú môc? spolo?ne s ostatnými divákmi po?as prenosu komentova?. Táto nová platforma v základe rozdelí videá do troch kategórií, a to na tie, ktoré sledujú práve priatelia, na najviac diskutované relácie a tie najvtipnej?ie.

Zasa tie reklamy

Spustenie platformy ?Watch? mô?e Facebooku prinies? aj nemalý zdroj financií z reklám. Ich mo?nosti postupne za?ala spolo?nos? vy?erpáva? umiest?ovaním na hlavnú nástenku. Zárove? v?ak má ís? o strategický krok vo?i vä??ím konkurentom, ako YouTube, Amazon ?i Netflix. Aby sa im v?ak Facebook so svojou novinkou dokázal aspo? trochu vyrovna?, musí dokáza?, ?e jeho pou?ívatelia majú skuto?ne o túto platformu záujem. Tých chce priláka? aj na dlh?ie a exkluzívnej?ie relácie, za ktoré boli zaplatené milióny eur. Chýba? v?ak nebude ani lacnej?í obsah, ktorý bude môc? by? po odvysielaní v platforme ?Watch? ?írený ?alej. Táto novinka v?ak mala prís? e?te pred pár mesiacmi. Spolo?nos? bola nútená jej spustenie nieko?kokrát odlo?i?, ke??e sa do hry zapojilo viacero nových partnerov.

Presný dátum sprístupnenia tejto platformy pre v?etkých pou?ívate?ov nie je známy, no pod?a doteraj?ích vyjadrení má prís? u? ?oskoro. Produktový mana?ér pre video obsah, Daniel Danker, povedal: ?Sledovanie videí na Facebooku robia ?peciálnym va?i priatelia. Mô?ete o nich dokonca aj diskutova?. Video má ú?asnú moc spoji? ?udí a vybudova? komunitu.? Zástupca spolo?nosti sa ale nevyjadril na otázku reklamy a finan?ných dohôd, no portálu TechCrunch sa podarilo zisti?, ?e partneri z reklám získajú a? 55 % podiel. Úspech tejto novej platformy je zatia? otázny, av?ak Facebook má rozhodne dostatok financií na to, aby mohol túto novinku naplno rozbehnú?, aj ke? to mô?e nejaký ?as potrva?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]