Facebook to u? nie je len najvä??ia sociálna sie? na svete a technologický gigant sa tak anga?uje v mnohých odvetviach. Mark Zuckerberg na nedávnej konferencii predviedol, akým smerom sa chce spolo?nos? v najbli??ích rokoch ubera?. A z výsledku sú mnohí doslova nad?ení.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Len si to predstav. ?o ak by si mohol rozpráva? skrz poko?ku ?i ovláda? po?íta?ovú my? pomocou mozgu? Znie to ale zatia? ako ve?ké sci-fi, ?e? Av?ak práve Facebook mô?e tento smer revolu?ne zmeni?, a to u? behom nieko?kých rokov. Regina Dugan po?as konferencie F8 ukázala, ako by mohli vyzera? po?íta?e ovládané mozgom. Neboj sa, nedo?kali sme sa ?iadnych komponentov, ktoré by fyzicky prepájali ná? mozog s nejakým rozhraním, práve naopak.

zdroj fotografie: Facebook

Gigant i?iel úplne iným smerom. Regina vidí svetlú budúcnos? v roz?írenej realite (AR), ktorá by nám mohla pomôc? ovláda? napríklad spomínanú my? len za pomoci príkazov priamo v ?udskom mozgu. Facebook testuje metódu optického zobrazovania, ktorá odfiltruje balistické fotóny, ktoré následne prenesú signál medzi mozgom a po?íta?om. Cie?om je touto metódou vytvori? 100 slov za minútu ako základný vstup do roz?írenej reality.


zdroj fotografie: Facebook

Dosiahnu? tento cie? v?ak bude mo?né a? o pribli?ne 3 roky. ?al?ou fantastickou novinkou je systém ovláda?ov ladených do 16 rôznych skupín, pri?om výskumný tím ukázal hmatový slovník deviatich slov. Ako názorná demon?trácia poslú?il jeden z ?lenov tímu. Na jeho pa?u tak preniesli sadu príkazov, ktoré posielali prostredníctvom po?íta?ového rozhrania. No z?aleka, naozaj z?aleka najlep?ie znie táto novinka. Vy??ie spomínaná metóda toti? mô?e výborné poslú?i? aj ako pokro?ilý preklada?. Umo??uje toti? zredukova? hovorené slovo na hmatate?né ?slová? a napríklad ?ínsky re?ník mô?e smelo konverzova? s anglickým re?níkom v národnom jazyku. Znie to skvele, ?o povie??

Nenechaj si ujs?
Mark Zuckergberg chce zavies? nový technologický trend, ktorý mô?e definitívne zru?i? existenciu smartfónov

zdroj fotografie: Facebook

Ale ako u? ur?ite tu?í?, tieto technológie sú zatia? len v rovine konceptov a do ka?dodennej prevádzky sa ur?ite tak skoro nedostanú. Je v?ak naozaj zaujímavé sledova?, ako sa Facebook sna?í spravi? revolúciu v tejto oblasti, ktorá mô?e o pár rokov diktova? trend v technologickom priemysle. Jeden z momentálne najvä??ích inovátorov tak po?as svojej najnov?ej konferencie ka?dého tak trochu navnadil na to, ?o mô?eme o?akáva? v najbli??ích rokoch.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
60%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
40%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]