Herný svet je u? od nepamäti rozdelený na dva hlavné tábory. Jeden z nich pri hraní preferuje klasický po?íta?, zatia? ?o sa ten druhý spolieha na jednu z vä??ieho mno?stva herných konzol. Medzi týmito tábormi sa vedú búrlivé diskusie o tom, ktoré rie?enie je na plnohodnotné hranie vhodnej?ie a ktoré zase a? tak vhodné nie je.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

My v?ak olej do u? tak poriadne rozpáleného oh?a prilieva? nebudeme a rozhodovanie medzi konzolami a klasickými stolnými po?íta?mi necháme na tebe. Treba si v?ak uvedomi?, ?e konzolisti nepochybne dominujú v pohodlí, ktoré im ich zariadenie pri hraní doká?e poskytnú?. Sta?í sa vyvali? na gau?, chyti? do rúk ovláda?, spusti? jeden z mno?stva kvalitných titulov a o zábavu je postarané. Aby toho nebolo málo, majitelia konzol si mô?u bez problémov zahra? aj také hry, o ktorých mô?u PC-?kári len sníva?.

The Last of Us (PS3 / PS4)

zdroj fotografie: KnowYourMobile

Len ?a?ko by sme vo svete na?li hru, ktorá by dokázala lep?ie poukáza? na silu konzolových exkluzivít. Áno, majitelia týchto zariadení si mo?no nemô?u vychutna? fotorealistickú grafiku, no povä??inou im to vynahrádza skvelý gameplay, ktorý je pri hraní nepochybne najdôle?itej?í. Ke? sa to navy?e spojí so sympatickými hlavnými postavami a kvalitne spracovaným príbehom plným ?zombiekov?, vznikne výborná zmes mno?stva emócií, ktorá hrá?a pritiahne a a? do poslednej sekundy nepustí.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo Switch)

zdroj fotografie: Zelda

?al?ia hra je exkluzivitou pre najnov?iu multifunk?nú konzolu od japonského Nintenda. Táto herná spolo?nos? sa rozhodla po nieko?kých rokoch opä? o?ivi? herný svet z krá?ovstva Hyrule, v?aka ?omu sa opä? mô?eme v?i? do ko?e hlavného hrdinu menom Link. Ten putuje prekrásnou a poriadne rozsiahlou krajinou, v ktorej na?ho ?aká kopec nástrah. Ak?ná adventúra sa pý?i jedine?nou atmosférou a zaujímavým vizuálom, ktorý si hrá?i zamilovali. Sved?í o tom aj fakt, ?e najnov?ia Zelda získala viaceré ocenenia a stala sa tak jednou z najlep?ích hier minulého roka.

Uncharted 4: A Thief’s End (PS4)

zdroj fotografie: Dualshockers

U? druhú hru z tohto zoznamu si mô?u zahra? len majitelia hernej konzoly od Sony. Opä? sa jedná o hru zo série ak?ných adventúr, ktorá je tu s nami u? nieko?ko rokov. V?etko to za?alo e?te v roku 2007 na PS3-ke, kedy Nathan Drake, ?oby novodobý Indiana Jones, zapo?al ohromné dobrodru?stvo v titule s názvom Uncharted: Drake’s Fortune. To sa v?ak s príchodom hry Uncharted 4: A Thief’s End nadobro skon?ilo, ?ím sa uzavrela jedna z najve?kolepej?ích sérií, aké herný svet kedy spoznal.

Until Dawn (PS4)

zdroj fotografie: Playstation

Nenechaj si ujs?
Trailer na tretiu sériu seriálu Mr. Robot ukazuje, ?e bude najak?nej?ou zo v?etkých. Elliotove opraty toti? preberie jeho alter ego

Milovníci strachu a hororov si prídu na svoje pri hre Until Dawn, ktorá je ?al?ou exkluzivitou pre PlayStation 4. Na túto hernú ma?inu vychádza bez pochýb najviac exkluzívnych titulov, v?aka ?omu si Sony získava srdcia hrá?ov z celého sveta. Inak tomu nebolo ani po vypustení tejto hororovky, ktorá ponúkla prekvapivo dobrý vizuál, mrazivú atmosféru plnú strachu, ne?akaných zvratov, ?a?kého rozhodovania a ve?kého mno?stva jumpscarov. ?ere?ni?kou na torte bolo kvalitné herecké obsadenie, pri?om sa v tejto hre mihol aj Rami Malek, hlavný hrdina seriálu Mr. Robot.

Horizon Zero Dawn (PS4)

zdroj fotografie: Playstation

Hoci táto hra s tou predo?lou zdie?a istú ?as? názvu, ide o diametrálne odli?né tituly. Tento je síce tie? dostupný len pre majite?ov PS4-ky, no zaujme skôr hrá?ov, ktorí prahnú po poriadnom dobrodru?stve. Ide o ak?né RPG-?ko, ktoré nás vláka do sveta budúcnosti. Ten v?ak vôbec nevyzerá tak, ako by si si mohol myslie?. ?udia sa toti? vrátili k jednoduch?iemu ?týlu ?ivota, ktorý im znepríjem?ujú ozrutné kovové prí?ery. Opä? je samozrejmos?ou skvelý príbeh a rozsiahly svet, ktorý má ?o ponúknu? aj tým najvä??ím bádate?om.

NHL 17 (PS4 / Xbox One)

zdroj fotografie: Gamezone

Nenechaj si ujs?
V NHL 18 si po prvýkrát zahrá? aj za klub z na?ej Tipsport ligy

Nesmierne ob?úbenú kategóriu herného priemyslu tvoria ?portové hry. Drvivú vä??inu z nich si mô?u zahra? nielen majitelia konzol, ale aj majitelia stolných po?íta?ov. Výnimkou je v?ak NHL od EA, ktoré u? pekných pár rokov vychádza len na konzoly od Sony a Microsoftu. Navy?e fanú?ikovia banskobystrických baranov budú ma? od tohto roka nieko?konásobne vy??iu motiváciu na kúpu, nako?ko sa ich ob?úbený tím objaví v pripravovanom pokra?ovaní tejto série.

UFC 2 (PS4 / Xbox One)

zdroj fotografie: Playstation

Pri ?portoch e?te na malý moment zostaneme. Tentoraz si v?ak povieme nie?o o takom, ktorý je drsnej?í a mnohonásobne krvavej?í ne? ?adový hokej. Najvä??iu reklamu mu za posledné roky robí írsky ?oumen Conor McGregor, ktorý neohrozene vládne svetu UFC. Túto kontroverznú osobu mô?e? bu? milova?, alebo nenávidie?. Ak teda patrí? medzi jeho prívr?encov, v hre UFC 2 mô?e? s jeho pomocou zlikvidova? v?etkých protivníkov, ktorí sa mu postavia do cesty.

Killzone Shadow Fall (PS4)

zdroj fotografie: Killzone

Pravdou je, ?e na konzoly vychádza omnoho ni??í po?et striela?iek ako na klasické po?íta?e. Je to spôsobené najmä ovládaním, ktoré sa pri FPS titulocj nemô?e kombu my? a klávesnica rovna?. Napriek tomu v?ak ?tyri roky dozadu vy?iel na PS4-ku exkluzívny titul, ktorý by si chceli zahra? mnohí PC hrá?i. Jedná sa o zaujímavú striela?ku z poh?adu prvej osoby s prvkami sci-fi, o ktorú sa postarala spolo?nos? Guerrilla Games. Tá stojí aj za vy??ie uvedeným titulom Horizon Zero Dawn, pri ktorom zú?itkovala v?etky skúsenosti nadobudnuté z vývoja posledného Killzonu.

Journey (PS3 / PS4)

zdroj fotografie: Thatgamecompany

Cesta mô?e ma? mnoho podôb. Mô?e ís? o cestu autom z bodu A do bodu B, o bezcie?nu cestu za dobrodru?stvom, ale aj o cestu ?ivotom. Hoci sa cesty ?udí v mnohých smeroch prelínajú, ka?dý máme tú svoju predur?enú a musíme po nej krá?a?. Presne o takomto spoznávaní jednej cesty je netradi?ná hra Journey, ktorá získala v?aka svojmu umeleckému spracovaniu viaceré významné ocenenia. Po?as celej cesty touto hrou nepadne jediné slovo, no napriek tomu je hrá?ovi vyrozprávaný jedine?ný príbeh, ktorý sa vryje do pamäti a zostane v nej e?te poriadne dlho.

Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy (do?asná exkluzivita na PS4)

zdroj fotografie: YouTube

?o by to bol za výber, keby v ?om chýbala táto remastrovaná klasika, ktorú si mnohí z nás pamätajú zo svojich detských ?ias? Crash sa po nieko?kých rokoch vrátil na na?e obrazovky, a to v lep?ej forme ako kedyko?vek predtým. Nejedná sa toti? o samostatnú hru, ale hne? o trilógiu, ktorú si u? istý ?as mô?u u?íva? majitelia konzoly PlayStation 4. Legendárny va?kojazvec (áno, skuto?ne sa tak volá zviera, ktoré Crash stvár?uje) má v?ak neskôr dorazi? aj na Xbox One a pote?i? by mal dokonca aj PC-?károv. Dátum vydania na tieto dve platformy zatia? známy nie je.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
75%
Páči sa mi to
25%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]