U? pred nieko?kými tý?d?ami sme sa dozvedeli o novej spolo?nosti Elona Muska. Neuralink chce spravi? obrovský pokrok v umelej inteligencii, ktorú spojí s ?udským mozgom. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Zatia? to znie nesmierne ?ialene, av?ak momentálne najvä??í vizionár svojej doby má aj na toto skvelý plán. Sám Elon má strach pred schopnos?ami umelej inteligencie, ktorá by raz mohla priamo ohrozi? ?udí. Práve v tomto smere zabezpe?enia vidí obrovský potenciál a sna?í sa ho vyu?i? ako najlep?ie vie. Napríklad spolu so Stephenom Hawkingom a ?al?ími 20 tisíckami expertov podpísali otvorený list o zru?ení pokro?ilých autonómnych zbraní.

zdroj fotografie: Shutterstock

V decembri 2015 sa Elon Musk po prvýkrát anga?oval v tejto oblasti ohlásením novej spolo?nosti OpenAI, ktorá chce umelú inteligenciu pretvori? primárne na pomoc ?udom v rôznych situáciách. Super-pokro?ilá umelá inteligencia ale mô?e hocikedy zaúto?i? na pou?ívate?ov na internete a zru?i? na?u obrovskú virtuálnu infra?truktúru. Tvrdí toti?, ?e je len otázkou ?asu, kedy sa takéto nie?o reálne stane.

Akým spôsobom chce teda proti tomu bojova?? Mo?no to vyznie ironicky, no práve spôsobom, pri ktorom sa priamo my spojíme s umelou inteligenciou. Pred nieko?kými tý?d?ami sa tak objavili podrobnosti, ktoré tvrdia, ?e sa Musk pokú?a hacknú? rozhranie tvorené mozgom a po?íta?om, ktoré bolo zalo?ené s cie?om umo?ni? ?u?om udr?a? krok s pokrokom v umelej inteligencii. V ?ase tohto úniku v?ak bola spolo?nos? Neuralink e?te stále v skorom ?tádiu vývoja, a tak má pred sebou pomerne dlhú cestu vývoja a testovaní.

zdroj fotografie: Mediabakery

?o ale vieme o tejto ve?mi mladej spolo?nosti? Aké sú jej dlhodobé ciele? Najvä??ím je vytvori? zariadenie alebo presnej?ie rozhranie tvorené mozgom a po?íta?om. Toto zariadenie má by? vlo?ené priamo do ?udského mozgu na vylep?enie na?ej inteligencie. Sám dokonca potvrdil tento plán na Twitteri a pridal zopár zaujímavých informácií navy?e.

  • Obchodná stránka spolo?nosti Neuralink sa zameriava na vývoj rozhrania ?udského mozgu a po?íta?a. Chcú vytvori? ?pi?kové zariadenia s ve?kos?ou mikrónov. Elon sa potom vyjadril takto: ?Sna?íme sa prinies? nie?o na trh, ?o pomáha ?a?kým zraneniam mozgu (mozgová príhoda, rakovina). Máme cie? to dosiahnu? do ?tyroch rokov.?
  • Musk má 8 a? 10-ro?ný ?asový plán pou?itia: ?Myslím, ?e sme asi 8 a? 10 rokov od toho, aby sa táto technológia dostala k ?udom. Je v?ak dôle?ité poznamena?, ?e skuto?ne ve?a závisí od ?asového harmonogramu schva?ovania predpisov a najmä od toho, ako budú tieto zariadenia pracova? s ?u?mi, ktorí majú zdravotné postihnutie.?

Najvä??ie spolo?nosti v tejto oblasti nás chcú doslova spoji? so strojmi a umo?ni? nám, aby sme preprogramovali ?i prípadne upravili na?e správanie ?pecificky pod?a na?ich predstáv. V tomto prípade sú experti pripravení na ve?ké veci, no je vôbec samotné ?udstvo pripravené na nie?o takéto?

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Igaz
Šéfredaktor a spoločník FonTech.sk, no najmä technologický nadšenec, ktorý nepohrdne akoukoľvek novinkou. Ak by si sa potreboval o niečom poradiť, neváhaj a napíš mi na [email protected]