Slávny inovátor Elon Musk, ktorý stojí za elektromobilmi Tesla, solárnymi ?kridlami a spolo?nos?ou SpaceX oficiálne odhalil, na?o bude slú?i? jeho ?al?í vynález.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Jedná sa o tunely, na ktorých pracuje so spolo?nos?ou The Boring Company. Ke? sa spomenie slovo ?tunely?, vä??ine z nás príde na um vyrie?enie dopravnej situácie. Keby ale Muskove tunely slú?ili iba na to, rozhodne by neboli ni?ím výnimo?né. Ich pou?itie bude teda ove?a ?ir?ie. The Boring Company na svojej stránke aktualizovala sekciu ?asto kladených otázok o nové informácie.

Tunelyzdroj fotografie: Screenshot/The Boring Company/YouTube

Nenechaj si ujs?
Elon Musk za?al s budovaním tunelov na prepravu áut. Najnov?ie videá a fotky ukazujú prvý tunel aj stroj, ktorý ich razí

A práve tie prezrádzajú k?ú?ové informácie. Hyperloop. Áno, Elon do svojho projektu s tunelmi zaplietol aj tento futuristický spôsob prepravy. My?lienka spo?íva najmä vo vyrie?ení zlej dopravnej situácie, pri?om inovátor videl dve rie?enia. Bu? pomocou lietajúcich áut, ktoré ale pod?a Muska nevyzerajú ve?mi ?ivotaschopne. Druhou mo?nos?ou je ?ís? dole? a vybudova? tunely. Tie navy?e vo?i lietajúcim autám poskytujú nieko?ko výhod, ako napríklad odolnos? vo?i vplyvom po?asia a mo?no výstavby v podstate neobmedzeného mno?stva vrstiev tunelov.

Av?ak ani tunely nie sú úplne bezproblémové. Hne? prvým problémom je ich cena a druhým fakt, ?e existujúce tunely s Hyperloopom nemô?u fungova?. ?V sú?asnosti sú tunely ve?mi drahé na kopanie, niektoré projekty by dokonca stáli jednu miliardu dolárov za mí?u.? Aby boli tunely cenovo prijate?né a zárove? efektívne, ich priemer by musel ?ini? menej ako ?tyri metre. Be?né tunely pritom majú priemer 8,5 metrov. Spôsob, ktorým by chcela spolo?nos? The Boring Company dosiahnu? takýto priemer, sa nazýva ?electric sled?.

Tunely by sa mali za?a? kopa? pod Los Angeles. ?Elektrický skate doká?e transportova? automobily, tovar a ?udí,? vysvet?uje stránka. O Hyperloop majú záujem aj mestá v Európe (Bratislava je medzi hlavnými kandidátmi), Amerike, ale aj Stredný Východ. Kým Musk zatia? nemá firmu pracujúcu priamo na Hyperloop technológii, pokú?al sa ju zrealizova? cez nieko?ko iniciatív. Teraz, ke? má spolo?nos? The Boring Company, spustenie Hyperloopu sa opä? o nie?o pohlo.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
7%
Páči sa mi to
64%
Chcem to
7%
Mám to
7%
Nepáči sa mi to
14%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.