?i u? ide o vývoj elektromobilov a snahu ?o najviac pretla?i? do mainstreamu ekologicky udr?ate?né spôsoby na výrobu elektrickej energie, kolonizáciu Marsu, alebo rie?enie dopravnej situácie vo ve?komeste vytvorením masívnej podzemnej siete tunelov, Elon Musk pri tom ve?mi rád spomína základné matematické operácie. Pre?o?

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

TED eventy, tla?ovky alebo ?oznamova?ky“ noviniek. Premos?ovanie na tému základných matematických operácií, ako s?ítavanie, od?ítavanie a násobenie. ?o tým ten Elon sleduje? Sna?í sa o zjednodu?ené vysvetlenie konkrétnej vízie publiku. Na poslednej TED konferencii pri?iel s víziou, ako kalifornské Los Angeles ?pre?isti?“ a prispie? k rie?eniu katastrofálnej dopravnej situácie. Svoje rie?enie predstavil pod hlavi?kou jeho novej firmy The Boring Company.

Elon Musk TED Conference
zdroj fotografie: Screenshot/YouTube – TED

Hlavnou my?lienkou je vybudovanie  komplexnej podzemnej siete tunelov. Pri ur?itých chodníkoch sa budú nachádza? malé ?spoty“ slú?iace ako vý?ah. Po príchode s autom na miesto ?a vý?ah spustí do podzemného tunelu, cez ktorý bude? rýchlos?ou 200 km/h presunutý na ?al?í dopravný uzol v meste. Na konci tunelového spoja auto vý?ah vynesie spä? nahor. To v?etko má pod?a predbe?ných plánov stá? vo finále zhruba desatinu sumy, ktorú plánuje mesto minú? na roz?írenie siete metra.

Nenechaj si ujs?
Elon Musk za?al s budovaním tunelov na prepravu áut. Najnov?ie videá a fotky ukazujú prvý tunel aj stroj, ktorý ich razí

?o má v?ak s tým spolo?né vy??ie spomínaná matika? Týka sa samotnej Muskovej filozofie, ako stla?i? cenu ?o najni??ie. ?Zosekanie“ prie?nej d??ky, ktorou disponuje klasické metro a? o polovicu. Po ?al?ích prepo?toch umo??uje signifikantnú redukciu a zvý?enú efektivitu. ?o sa týka zrýchlenia procesu výstavby, v sú?asnosti proces samotnej výstavby tunela a jeho spev?ovania nemô?e prebieha? sú?asne. V tomto chce Musk zmeni? paradigmu, a tým zoseka? náklady o ?al?ích 50 % z predo?lého kroku, a zárove? ?etri? ?asom.

Tunelyzdroj fotografie: Screenshot/The Boring Company/YouTube

Av?ak ?o samotné kopanie? Ak berieme do úvahy ?al?í z Elonových optimistických scenárov, zrýchlením procesu a vyu?itím plného potenciálu ma?ín, by sa dali náklady zní?i? dokonca na jednu pätinu! V kone?nom dôsledku by sa pod?a modelového príkladu, ktorý Elon uviedol, cena zm??tila z 1 miliardy amerických dolárov len na 25-60 miliónov. To, ?i sa tieto predbe?né tézy pretavia aj do reality, je zatia? otázne. Na druhú stranu, pri novej Tesle Model 3 alebo nedávno predstavených solárnych strechách, ktoré sú schopné cenovo konkurova? tým klasickým, to nemusí by? vôbec nereálne.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
14%
Páči sa mi to
86%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Borovsky
Študák na výške & technologický geek milujúci minimalizmus, gúglovský material design, zaujimajúci sa o makroekonómiu a politiku.