Za posledné roky sa technológie zmenili na nepoznanie a na?e inteligentné smartfóny majú ?oraz viac mo?ností. Mnoho slu?ieb, ktoré vyu?ívame, v?ak získava o nás viac informácií ako by sme si priali a ideálnym príkladom je najmä Google. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

V dne?ných d?och existuje mno?stvo aplikácií a slu?ieb, ktoré vyu?ívame v na?ich smartfónoch. Tie zas berieme so sebou nech ideme kamko?vek. Fakt, ?e smartfóny sú najob?úbenej?ími zariadeniami u? nieko?ko rokov chcel vyu?i? aj Google na získanie informácií o polohe pou?ívate?ov. Niektorí sú vo?i takýmto praktikám skeptickí a iným zasa stopovanie zrejme vyhovuje. O ?o ale vlastne ide? Rozhodne pozná? populárnu aplikáciu Google Mapy, ktorá slú?i na navigáciu, zobrazenie máp ?i satelitných snímkov z celého sveta.

zdroj fotografie: FonTech

Nenechaj si ujs?
Chce? odstráni? v?etky svoje údaje a zmiznú? z internetu? Máme rie?enie

Cez ve?ké ?oko? z vesmíru sa Google pozerá na ka?dého z nás, kto v tejto slu?be vyu?íva funkciu histórie polohy. V?aka satelitom je spolo?nos? schopná sledova? pohyb jednotlivých pou?ívate?ov a ten následne zobrazi? na mape prostredníctvom ?ervených bodiek. Tie predstavujú miesta, kde sa pou?ívate? v daný de?, mesiac a rok nachádzal. Táto slu?ba od Google je v ur?ovaní polohy naozaj ve?mi presná, ?o mô?e niekto chápa? ako príli? ve?ký zásah do súkromia. To, ?i Google sleduje aj teba, si mô?e? jednoducho overi? kliknutím na tento odkaz.

zdroj fotografie: FonTech

Rie?enie

V?aka presnosti ur?ovania polohy a bohatým informáciám v tejto slu?be je Google schopný zisti?, ?i sa sledovaná osoba v daný okamih nachádzala v nejakej re?taurácii, alebo v inom podniku. Spolo?nos? si zastáva túto funkciu tým, ?e pomáha zlep?i? výsledky a odporú?ania slu?ieb. Pokia? nechce?, aby ?a gigant sledoval na ka?dom mieste, ktoré nav?tívi?, sta?í spravi? iba zopár jednoduchých krokov. V Nastaveniach svojho smartfónu prejdi do zálo?ky ?Poloha?, kde sa nachádza funkcia ?História polohy Google?.

zdroj fotografií: FonTech

Práve tu je mo?né zastavi? pravidelné získavanie údajov o polohe a taktie? odstráni? v?etky údaje, ktoré o tebe Google získal. Pokia? sa rozhodne? vypnú? túto funkciu, tak ?al?ie miesta, ktoré nav?tívi? u? nebudú sledované a ulo?ené do databázy. Ak chce? zastavi? sledovanie prostredníctvom po?íta?a, tak pri kliknutí na vy??ie prilo?ený odkaz sta?í po prihlásení sa Google ú?tom jednoducho pozastavi? históriu polohy.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]