Zabezpe?enie moderných elektronických zariadení ako notebooky ?i smartfóny je dnes na vysokej úrovni. Aj napriek tomu sa v?ak niekedy bezpe?nostnému ?kandálu nevyhnú ani ve?ké spolo?nosti. Najnov?ie sa do takejto situácie dostala spolo?nos? HP. Niektoré modely jej notebookov toti? zaznamenávajú stlá?anie klávesov, ?ím je mo?né o pou?ívate?ovi získa? mnoho citlivých informácií. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Na tento problém upozornila bezpe?nostná firma zo ?vaj?iarska, ModZero, ktorá sa zameriava práve na takéto diery v systémoch. Pod?a tejto spolo?nosti problém tkvie v ovláda?i zvuku, do ktorého malo HP vlo?i? aj nechcený softvér. Práve ten nesie vinu za sledovanie stla?ených klávesov. Problém sa v?ak netýka iba zaznamenávania stlá?ania ?peciálnych klávesov, ale ka?dého jedného tla?idla na klávesnici. Týmto spôsobom HP vytvorilo softvér, ktorý sa ve?mi podobá na známy keylogger. V notebookoch spolo?nosti sa mô?e nachádza? u? od roku 2015.

klávesnicazdroj fotografie: Pixabay

Samotná spolo?nos? je o tomto záva?nom probléme informovaná a pod?a vyjadrenia nemá akýko?vek prístup k citlivým informáciám o pou?ívate?och. Zárove? tvrdí, ?e táto ?as? softvéru nemala by? do oficiálnej verzie zvukového ovláda?a zahrnutá a u? pracuje na náprave. Nová, bezpe?nej?ia verzia tohto ovláda?a bude ?oskoro dostupná na oficiálnych stránkach HP. ?al?ou negatívnou správou je aj to, ?e spomínaný ovláda? si zaznamenanú aktivitu klávesov ukladal do akéhosi denníka, ktorý mô?e? nájs? priamo v C:\Users\Public\MicTray.log.

Klávesnicazdroj fotografie: Pexels

Nenechaj si ujs?
Android obsahuje vá?nu bezpe?nostnú dieru! Niektorí pou?ívatelia ostanú nav?dy bez opravy

Tieto informácie v denníku sú v?ak pravidelne vymazané pri ka?dom re?tartovaní notebooku. Ak si ale robí? zálohy, tak je ve?mi pravdepodobné, ?e si zálohoval aj spomínaný súbor MicTray.log. Pokia? má? podozrenie, ?e tvoj notebook od HP sleduje, aké klávesy stlá?a?, tak skús vyh?ada? program MicTray64.exe alebo MicTray.exe v C:\Windows\System32\. Pokia? niektorý z uvedených programov na tejto adrese nájde?, tak spolo?nos? odporú?a, aby si ich premenoval, prípadne vymazal.

HP EliteBookzdroj fotografie: Screenshot/TechRadar/YouTube

Niektorí pou?ívatelia ale hlásia, ?e po odstránení tohto súboru prestalo zopár ?peciálnych klávesov pracova?. Spolo?nos? ModZero zárove? priniesla informácie, ktoré modely touto bezpe?nostnou chybou trpia. Zatia? sa do zoznamu dostali tieto kúsky z línie HP EliteBook: 725 G3, 745 G3, 755 G3, 1030 G1, 820 G3, 828 G3, 840 G3, 848 G3, 850 G3, Folio G1 Notebook PC, Folio 1040 G3 Notebook PC. Zasiahnuté majú by? aj tieto modely z rady HP ProBook: 640 G2, 650 G2, 645 G2, 655 G2, 450 G3, 430 G3, 440 G3, 446 G3, 470 G3, 455 G3. ?al?ími notebookmi s týmto problémom sú:

  • HP ZBook 15u G3 Mobile Workstation
  • HP Elite x2 1012 G1 Tablet
  • HP Elite x2 1012 G1 with Travel Keyboard
  • HP Elite x2 1012 G1 Advanced Keyboard
  • HP ZBook 17 G3 Mobile Workstation
  • HP ZBook 15 G3 Mobile Workstation
  • HP ZBook Studio G3 Mobile Workstation
Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
33%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
67%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]