Mo?no o tom netu?í?, no na?a malá krajinka sa mô?e pochváli? viacerými unikátmi, ktoré nenájde? takmer nikde inde na svete. Skvelým príkladom je netradi?né Múzeum Mobilov v Dob?inej, ktoré zoskupuje vy?e 3500 klasických tla?ítkových telefónov rôznych zna?iek.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Toto Múzeum zoskupuje zariadenia dokopy od 14 rôznych výrobcov.

zdroj fotografie: Facebook/Múzeum Mobilov Dob?iná/?tefan Polgári

O túto unikátnu zbierku sa postaral ?tefan Polgári, ktorý za?al zhá?a? tradi?né telefóny z rokov minulých hlavne pre rados?, ktorá postupne prerástla a? do zberate?skej vá?ne. Za posledných pár rokov sa mu tak podarilo zoskupi? ohromný po?et modelov od svetoznámych spolo?ností. Nechýbajú medzi nimi telefóny, ako Nokia, Siemens, Sagem, Alcatel, Sony Ericsson, Samsung, LG ?i Motorola. ?alej sa v nej v?ak nájdu aj prístroje od spolo?ností Philips, Toshiba ?i Bosh, ktoré sa u nás mobilnými telefónmi ve?mi nepreslávili.

?tefan pova?uje zbieranie telefónov nielen za svoju vá?e?, ale aj za dobre cielenú investíciu.

zdroj fotografie: Facebook/Múzeum Mobilov Dob?iná/?tefan Polgári

Na jednom mieste si tak v?etci náv?tevníci mô?u prezrie? vývoj, ktorý zaznamenali telefóny za posledné desa?ro?ia. Múzeum Mobilov Dob?iná sa sna?í upozorni? na výnimo?nos? star?ích telefónov. Tú v smartfónoch mnohí ?udia h?adajú len márne, pri?om sú nimi vnímané ako prístroje bez vlastnej identity ?i du?e. To sa ale nedá tvrdi? o týchto postar?ích, no o to zaujímavej?ích zariadeniach, ktoré boli a stále sú poriadne originálne.

Jeho úplne prvá zakúpená kolekcia obsahovala viac ako 1000 telefónov.

zdroj fotografie: Facebook/Múzeum Mobilov Dob?iná/?tefan Polgári

Za zmienku rozhodne stoja komunikátori od Nokie, ktoré mo?no pova?ova? za predchodcov dne?ných multifunk?ných smartfónov. Tie boli na svoju dobu skuto?ne drahé a mohli si ich tak dovoli? len úspe?ní podnikatelia. Hoci ?tefan vlastní viac ako 3500 zariadení, vystavuje z nich pribli?ne len 1200, zatia? ?o tie ostatné sú bezpe?ne uschované v jeho archíve. Najviac si, samozrejme, cení kúsky, ktoré sa odli?ujú, ?i u? svojou kon?trukciou, alebo netradi?nými funkciami.

Od 12. marca 2017 je ?tefan zapísaný aj v Knihe slovenských rekordov ako majite? najvä??ej zbierky klasických ?hlúpych? telefónov na Slovensku.

zdroj fotografie: Facebook/Múzeum Mobilov Dob?iná/?tefan Polgári

Jedným z nich je napríklad model LG GD900 Crystal, ktorý sa mô?e pochváli? prieh?adnou vysúvate?nou numerickou klávesnicou, ale aj dotykovým displejom ?i schopnos?ou pripojenia k Wi-Fi. Nesmierne cennou je aj Nokia 7600, ktorá je dizajnovým skvostom. Ak si sa rozhodol, ?e si chce? prezrie? históriu mobilných telefónov, ur?ite ti odporú?ame nav?tívi? oficiálny web múzea ?i stránku na Facebooku. Nájde? tam zaujímavé informácie a kontakt na pána ?tefana, ktorý ti po dohode bez problémov odhalí zákutia jeho múzea. Ak navy?e stále vlastní? jeden zo star?ích telefónov a nevie? ?o s ním, mô?e? ho tomuto múzeu pokojne darova?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
5%
Páči sa mi to
83%
Chcem to
0%
Mám to
10%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
3%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]