Portál Slovensko.sk má poskytova? ob?anom Slovenskej republiky jednoduchý prístup k informáciám a slu?bám verejnej správy. U? po jeho spustení v?ak bola kritizovaná ?truktúra, nepreh?adnos? a aj nekompatibilita so smartfónmi, ?o priznal aj podpredseda vlády, Peter Pellegrini. Pred pár d?ami sa v?ak na portáli objavil dokument, ktorý pojednáva o roz?irovaní modulov a ?al?ích IT systémov.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Do portálu Slovensko.sk bolo u? od jeho za?iatkov investovaných nieko?ko desiatok miliónov eur. Aj napriek obrovskej sume celého projektu si Národná agentúra pre sie?ové a elektronické slu?by objednala ?al?ie úpravy za 19,3 milióna eur. A ako u? býva zvykom, tak pri ka?dom ve?kom projekte je vypísaná verejná sú?a?, ktorá sa ale v tomto prípade nekonala. Celá zákazka bola vybavená rokovaním a výsledná suma sa zní?ila len o pribli?ne 209 000 ?.

portál Slovensko.skzdroj fotografie: Screenshot/NASES/YouTube

Nenechaj si ujs?
JOJ-ka vá?ne prestrelila po?iadavky. Hrozí, ?e ju operátori odstránia zo svojej ponuky

Pod?a agentúry je portál Slovensko.sk ve?mi ?pecifickým informa?ným systémom a túto zákazku je vzh?adom na jej vlastnosti schopný zvládnu? iba jeden subjekt. ?éf Národnej agentúry pre sie?ové a elektronické slu?by obhajoval spôsob vybavenia zákazky. Sú?a? vraj nemohla by? vypísaná vzh?adom na problematiku celého projektu. Av?ak pod?a IT zdru?enia nebola zákazka úmyselne rozdelená, aby sa tak zamedzilo vypísaniu sú?a?e, aj ke? to bolo mo?né.

portál Slovensko.skzdroj fotografie: Screenshot/NASES/YouTube

Chyby mali pod?a zdru?enia Slovensko.Digital nasta? aj pri predbe?ných výpo?toch nákladov celého projektu. Kompetentní nebrali do úvahy reálne investície na prevádzku, ale opierali sa o skúsenosti pri iných projektoch týkajúcich sa ?tátnych informa?ných systémov. Tým vraj boli poru?ené ?tátne zákonné predpisy a do budúcna sa tak malo zamedzi? sú?a?iam pri IT zákazkách. Niektoré sú?asti úprav modulov a funkcií dokonca vraj ani nesúvisia s charakterom celého projektu. Aj v tomto prípade sa teda ni? nové pod Slnkom neudialo a u nás sa na?alej veselo mí?ajú peniaze na rôzne projekty, ktoré nám reálne nikdy nepomô?u.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
11%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
11%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
44%
Neznášam to
33%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]