Pred pár tý?d?ami pri?li slovenskí diváci o jednu z najpopulárnej?ích ?eských televíznych staníc, o televíziu Nova. Operátori odstránili v?etky jej programy zo svojej ponuky na vlastnú ?iados?. Teraz v?ak hrozí, ?e televízne obrazovky budú ochudobnené o ?al?iu populárnu stanicu. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Televízia JOJ sa na obrazovkách objavila u? v roku 2002 a za 15 rokov svojho pôsobenia si ju ob?úbili mno?stvo divákov. ?asom sa v?ak ?ego? tejto televíznej stanice zvý?ilo a? prive?mi a teraz jej hrozí, ?e ju poskytovatelia nadobro vyradia zo svojej ponuky. Dôvodom sú prehnané po?iadavky, ktoré JOJ-ka od operátorov vy?aduje. O týchto skuto?nostiach len pred nedávnom informovala Asociácia prevádzkovate?ov káblových telekomunikácií, ktorá zastupuje operátorov, ako UPS, Slovanet a ?al?ích.

zdroj fotografie: TV JOJ

Pod?a posledných informácií po?aduje JOJ-ka od operátorov privysoké poplatky za ?írenie vysielania a zárove? chce ma? zahrnuté v?etky svoje programy u? v základnom balíku. To by im v?ak spôsobilo zna?né finan?né problémy. Z tejto napätej situácie tak vedú iba dve cesty von. Bu? sa výrazne zvý?ia ceny základných balíkov, alebo operátori budú musie? televíziu vyradi? zo svojej ponuky. JOJ-ka vo svojich po?iadavkách v?ak za?la e?te ?alej a ?iada aj zru?enie vysielania ?eských televíznych staníc na Slovensku.

zdroj fotografie: Facebook

Operátori na túto výzvu nereagujú, ke??e sa nejedná o kanály, ktoré patria televízii JOJ. Tá ale nejaví ani záujem o spoluprácu s operátormi a za svojimi po?iadavkami pevne stojí. V kone?nom dôsledku v?ak mô?e u?kodi? iba sebe, preto?e ak sa s poskytovate?mi televízia ?oskoro nedohodne, tak je ve?mi reálna ?anca, ?e ju u? na televíznych obrazovkách neuvidíme. Zárove? sú v ohrození aj stanice Plus a Wau, ktoré by boli taktie? vyradené z ponuky.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
80%
Páči sa mi to
13%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
7%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]