banner-mi-mixIste si spomínate na moment, ke? ste po prvýkrát prebádali zákutia internetu. Ten zaznamenal behom posledných dvoch dekád extrémny boom, ktorý je mo?né pozorova? vo v?etkých krajinách sveta. Kedysi tak mala be?ná domácnos? mo?nos? pripojenia k internetu len pomocou osobného po?íta?a, av?ak, dnes je situácia diametrálne odli?ná a internetovú sie? vyu?íva nespo?et zariadení s rôznym zameraním.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Okrem po?íta?ov, smartfónov, ?i tabletov na?e domácnosti obsahujú prístroje, ktoré vyu?ívajú internetové pripojenie viacmenej pasívne. Tieto zariadenia, ako napríklad SmartTV, herné konzoly, smartwatch, webkamery alebo rôzne gadgety a spotrebi?e sa ozna?ujú jedným spolo?ným pojmom, a to IoT (Internet vecí). Hoci sa ka?dým jedným novým zariadením stávajú na?e domácnosti inteligentnej?ie, tak zvy?ujúci sa po?et pripojených prístrojov priná?a aj rôzne nebezpe?enstvá. Zrejme tým najvä??ím je fakt, ?e túto zdanlivo ne?kodnú elektroniku ?asto vyu?ívajú rôzne hackerské skupiny, ktoré s ich pomocou mô?u spôsobi? rôzne nepríjemnosti.

iot

TIP: Tiché nebezpe?enstvo ukrývajú milióny inteligentných gadgetov

Ani obava zo zneu?itia osobných údajov v?ak nedoká?e zastavi? alebo aspo? spomali? predaj stále vä??ieho a vä??ieho mno?stva elektroniky schopnej internetového pripojenia. Sved?ia o tom jej predajné ?ísla, ktoré rastú ka?dým d?om. Do roku 2020 by tak malo by? v prevádzke viac ako 34 miliárd zariadení. To znamená, ?e na jedinú osobu budú pripada? najmenej 4 zariadenia pripojené na sie?. Bude zaujímavé sledova?, akým smerom sa tento fenomén bude vyvíja? ?alej a ?i ?udstvo náhodu nezastaví nejaký gigantický problém v tomto smere.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]