Tesla na ?ele s Elonom Muskom u? nejaký ten rok produkuje elektromobily, ktoré sa aktuálne radia medzi najbezpe?nej?ie vozidlá. Ani tie sa v?ak niekedy nevyhnú dopravnej nehode, ktorá mô?e ma? rovnako tragické následky.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Výsledky vy?etrovania priniesla Národná rada pre bezpe?nos? dopravy v Spojených ?tátoch. Tá vo svojom 500-stranovom zhrnutí vyvodila jednozna?ný záver o prí?ine dopravnej nehody. Vodi? Tesly, nebohý Joshua Brown, pri jazde a krátko pred nehodou toti? ignoroval varovania autopilota, aby chopil volant do svojich rúk. Z 37 minútovej jazdy dr?al ruky na volante iba 25 sekúnd. ?ofér nákladného vozidla, do ktorého Tesla nabúrala, tvrdil, ?e Brown pred nehodou pozeral Harryho Pottera. Nebolo ale mo?né tento fakt jednozna?ne preukáza?, preto?e obrazovka jeho Chromebooku bola pri havárii po?kodená. Na?li sa v ?om v?ak zvukové nahrávky z tohto známeho filmu.

Tesla Model Szdroj fotografie: NTSB

Je teda mo?né, ?e vodi? kamióna po?ul iba tieto skladby. Brownov právnik vyhlásil, ?e ide o falo?né obvinenie, ktoré by u? ?oskoro mohlo by? zmietnuté zo stola. Po tejto tragickej nehode vyjadril rodine súcit aj samotný Elon Musk. Ten v?ak poznamenal, ?e systém autopilota nie je na vine, preto?e ka?dý vodi? má ma? kontrolu nad svojim vozidlom a v?dy dr?a? volant pevne v rukách aj napriek tomu, ?e sa jedná o systém autonómneho riadenia. V prvých tý?d?och roka Národná správa pre bezpe?nos? premávky na dia?niciach v USA Teslu Model S zbavila obvinenia zo zavinenia nehody. Napriek stiahnutiu obvinení výrobca v systéme autopilota vykonal nieko?ko dôle?itých bezpe?nostných zmien.

autopilotzdroj fotografie: Tesla

Nenechaj si ujs?
Je to oficiálne potvrdené! Tesla Model X je najbezpe?nej?ie SUV na svete s neuverite?nými výsledkami v crash testoch

Pri týchto úpravách spolupracoval so spolo?nos?ou MobilEye, ktorá sa na vytváraní autonómneho riadenia podie?ala. Len podotýkame, ?e po dokon?ení celého projektu MobilEye zobral pod svoje krídla Intel za viac ako 13,7 miliárd eur. V nových úpravách autopilota bola obsiahnutá aj funkcia, ktorá zamedzuje jeho vyu?ívanie, pokia? vodi? nedr?í volant v rukách. Doteraz v?ak nie je známe, pre?o na príves nezareagoval ani vodi? a ani bezpe?nostné systémy Tesly. Táto chyba nastala zrejme preto, ?e výh?adu z vozidla bránili silné slne?né lú?e a jasná obloha. Celé vy?etrovanie nehody nebolo len oby?ajnou rutinou. Preskúmanie inteligentných systémov ho výrazne pred??ilo. Vinníkom nehody je v kone?nom výsledku vodi? nákladiaku, ktorého dokonca obvinili z poru?enia dopravných predpisov.

Tesla Mode S - nehodazdroj fotografie: NTSB

Do vy?etrovania sa zapojila aj Komisia pre cenné papiere. Tá sa chcela uisti?, ?e Tesla svojimi tvrdeniami o autonómnom riadení nezavádzala akcionárov. Bezpe?nostné systémy Modelu S v?ak pri nehode nestihli takmer ani zareagova?, preto?e vozidlo pre?lo popod kon?trukciu prívesu, kde sa následne zaseklo. Joshua Brown prekro?il rýchlos? na úseku (105 km/h) takmer o 15 km/h. Po tejto nehode sa v?ak predsa len v niektorých prípadoch preukázali schopnosti Tesly bleskovo reagova? v krízových situáciách. Jednou z takýchto situácií bola aj tá, kedy Model S zaznamenal haváriu a bezpe?ne stihol pred mo?nou zrá?kou zabrzdi?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
50%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
50%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]