Obnovite?né zdroj energií sú dlho diskutovanou témou, pri?om moderné technológie v posledných rokoch umo?nili ich roz?írenie po celom svete. Cena za zariadenia produkujúce energiu z obnovite?ných zdrojov ?oraz viac klesá. Svoju víziu sa rozhodol naplni? aj 39. americký prezident, Jimmy Carter, ktorý v rodnom meste postavil ve?kú solárnu farmu. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Po?as svojho pôsobenia vo funkcii prezidenta dosiahol Jimmy Carter mnoho úspechov, no medzi jeho najvä??ie patrí najmä vytvorenie národnej energetickej politiky. Jeho vízia vyu?itia obnovite?ných zdrojov predbehla svoju dobu a u? v roku 1979 dokonca nain?taloval 32 solárnych panelov. Tie vyu?ívali slne?nú energiu na ohrev vody, no týmto krokom odovzdal ve?ký odkaz nielen svojmu národu. Jeho nástupca, Ronald Reagan, v?ak tieto panely odstránil. Jimmy Carter aj so svojou rodinou na?alej pokra?ovali v ?írení obnovite?ných zdrojov energie a panely, ktoré nain?taloval, sa stali sú?as?ou omnoho významnej?ieho príbehu.

Jimmy Carterzdroj fotografie: Screenshot/Associated Press/YouTube

V tejto ?innosti pokra?uje Carter aj v týchto rokoch. Pred ?asom si prenajal viac ako 40 000 m2 pôdy v domovskom meste Plains, Gorgia, kde vybudoval solárnu farmu. Na jej výstavbe sa podie?ala aj firma SolAmerica. Tej sa vo februári tohto roka podarilo zapoji? dostatok solárnych panelov, ktorých energia mô?e napája? a? polovicu rodného mesta tohto bývalého prezidenta USA. To v?etko sa podarilo dosiahnu? v?aka jednému ?loveku s víziou, ktorá sa teraz naplnila. Zanietenos? Jimmyho Cartera je in?piráciou a poukazuje na to, aby sa ?udstvo zbavilo svojej dlhoro?nej závislosti na fosílnych palivách. On sám pri tla?ovej konferencii povedal:

?Distribúcia a výroba ?istej energie z obnovite?ných zdrojov je ve?mi dôle?itá pre uspokojenie rastúcich energetických potrieb po celom svete. Som ve?mi nad?ený pokrokom, ktorý sme za posledné roky dosiahli a o?akávam, ?e bude tento spôsob roz?irovania pokra?ova?.?

Jimmy Carterzdroj fotografie: Screenshot/Associated Press/YouTube

Nenechaj si ujs?
?akal by si to? Podstatne viac Ameri?anov pracuje v solárnom priemysle ako v Google, Apple ?i Facebooku dokopy

Solárna farma v rodnom meste Jimmyho Cartera doká?e vyprodukova? a? 1,3 MW elektrickej energie ro?ne. Takéto mno?stvo by mohlo by? tie? vyrobené spálením viac ako 3600 ton uhlia. V?aka ?istej energii sa tak zabráni vypú??aniu obrovského mno?stva emisií do vzduchu. Iniciatívu roz?íri? ekologické spôsoby výroby energie v?ak priniesli aj mnohé ?al?ie spolo?nosti. Zrejme najvýznamej?ím predstavite?om v tejto oblasti je Elon Musk. Ten priniesol ?u?om solárnu energiu a zariadenia na jej výrobu, ktoré sú lacnej?ie ako kedyko?vek predtým. Nie je v?ak sám, preto?e po odstúpení Donalda Trumpa od Parí?skej dohody spojili svoje sily ?táty New York, Kalifornia a Washington, ktoré vytvorili Klimatickú alianciu Spojených ?tátov.

Jimmy Carterzdroj fotografie: Screenshot/Associated Press/YouTube

Existuje v?ak ove?a vä??ie mno?stvo komunít, ktoré sa sna?ia do svojho okolia roz?íri? obnovite?né zdroje energii a ich snaha rozhodne priná?a skvelé výsledky. Dokonca klesol po?et uho?ných elektrární a o?akáva sa, ?e Spojené ?táty aj napriek odstúpeniu od Parí?skej dohody prekro?ia jej ciele. V posledných rokoch sa celý svet zameriava na vyu?itie ekologických zdrojov energie. Tie sú na vzostupe aj napriek tomu, ?e ?udstvu stále vládnu stroje na fosílne palivá. Je tak u? najvy??í ?as, aby sa zmý??anie najvä??ích spolo?ností sveta zmenilo. V?aka solárnej, veternej ?i inej ekologickej forme energie mô?eme zastavi? klimatické zmeny, ktoré za posledné desa?ro?ia extrémne zasiahli na?u planétu.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]