Zem su?uje globálne otep?ovanie, pred ktorým u? nemô?eme viac zatvára? o?i. ?istá energia nie je len spôsob, ako zabráni? klimatickým zmenám, ale je to aj spôsob, ako podpori? ?ivot na na?ej planéte. Jedným z mnohých spôsobov je aj vy?itie solárnej energie.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Hrozbu klimatických zmien a globálneho otep?ovania prestali ?udia kone?ne prehliada?. Aspo? tí v Amerike. Pod?a výskumného strediska GMT Research zaznamenal solárny priemysel a nákup fotovoltaických ?lánkov v posledných 9 rokoch obrovský nárast a na?alej rastie. Celkovo tak solárny priemysel zaznamenal 30 násobný nárast. V roku 2016 bol zaznamenaný a? 50 % nárast dopytu po fotovoltaických ?lánkoch ako predchádzajúci rok. V posledných tý?d?och 40 % ?tátneho dopytu USA po energii naplnili generátory solárnych elektrární. V marci bol jeden de? v Kalifornii dokonca zaznamenaný 50 % podiel spotreby slne?nej energie.

Obrovský nárast


zdroj fotografie: Pixabay

Pod?a energetického informa?ného systému USA (EIA) by mohol by? tento podiel dokonca vy??í ako 50 %. Mnoho firiem a domov toti?to vyu?íva stre?né fotovoltaické ?lánky na výrobu vlastnej energie. Tie doká?u vyprodukova? viac ako 4 milióny kilowatthodín (kWh) po?as hodín s najvä??ím slne?ným ?iarením. Z týchto ?ísel sa dá usudzova?, ?e solárna energia a priemysel skuto?ne naberajú na popularite.

Pracovníkov na?alej pribúda

V roku 2016 bolo v Kalifornii zamestnaných viac ako 100 000 pracovníkov v solárnom priemysle, ?o predstavuje nárast o 30 % v porovnaní s rokom 2015. Celkovo v USA pracuje v solárnom priemysle viac ako 260 000 pracovníkov, ?o je viac ako zamestnáva Apple, Facebook a Google dokopy. Pod?a meteorológov by malo by? leto 2017 jedno z najhorúcej?ích za posledné roky, a preto sa dá o?akáva?, ?e podiely slne?nej energie, ako aj jej popularita budú na?alej len a len stúpa?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Hrabčák
Som študent doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach v odbore Multimediálne telekomunikácie. Moderné technológie sú pre mňa nie len niečo, čo študujem, ale aj koníček. Okrem technológií rád počúvam a tvorím elektornickú hudbu.