Internet. Technológia, ktorá posunula ?udstvo mí?ovými krokmi do budúcnosti, no zárove? ho za?ala pomaly, ale isto kazi?. Ako neustále rastie po?et pou?ívate?ov, tak rastie aj po?et pripojených zariadení. Zárove? v?ak rastie aj hrozba, ktorú internet nepochybne priná?a.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Mnohí z nás si v?ak túto hrozbu neuvedomujú, respektíve si jej nechcú by? vedomí. Nalejme si v?ak ?istého vína. V?etko, ?o raz pridáme na sociálne siete, tam u? zostane nav?dy. Fotky, videá, statusy, komentáre, osobné údaje, v?etko je starostlivo ulo?ené na serveroch Facebooku, Twitteru, Instagramu… Ak sa aj jedného d?a spamätá? a svoje nerozvá?ne nahrané fotografie sa rozhodne? pre istotu zmaza? a osobné údaje pozmeni?, nedoká?e? to. Teda presnej?ie doká?e?, no len z ?asti. Po odstránení raz nahratej fotografie, ktorú by si na ?iadnom pracovnom pohovore rad?ej nevystavoval síce zmizne, no nie nadobro.

zdroj fotografie: Pexels

Je to spôsobné najmä tým, ?e sa sociálne siete na ?ele s Facebookom riadia jedným (s)prostým heslom, ktoré znie: Zíde z o?í, zíde z mysle. Po odstránení spomínaných fotiek ich tak u? vo svojom profile viacej neuvidí?, no na serveroch si ich mô?e prezera? ka?dý, kto k nim získa prístup. A tento prístup nemusí by? udelený legálne. Iste si si v?imol, ?e tak ako sa takmer ka?dým d?om zvy?uje po?et gadgetov predstavených spolo?nos?ou Xiaomi, zvy?uje sa aj po?et DDoS útokov na sociálne siete ?i svetové médiá. Nad drvivou vä??inou takýchto útokov len nezá?ivne mykne? plecom, no jednozna?ne by si im mal pridáva? vy??iu váhu.

zdroj fotografie: Pexels

Nenechaj si ujs?
Pozri sa na v?etky tieto informácie, ktoré zbiera o tebe Facebook po?as pou?ívania

Konieckoncov, tieto útoky napádajú internetové stránky, na ktorých má? ulo?ené osobné informácie, ?i u? je to meno, vek, zamestnanie, alebo adresa bydliska. Mnohí z nás sa v?ak ne?títia pred ni?ím a nechávajú na internete aj také údaje, aké by tam necháva? nemuseli. Len aby si vedel, v?etky z nich mô?u by? jedného krásneho d?a ve?mi nepekne zneu?ité. Netreba teda do internetu ako takého vklada? ve?kú dôveru, preto?e tak, ako nevykrikuje? svoje osobné údaje niekde na ulici, ich nemusí? vystavova? na v?etkých sociálnych sie?ach. ?al?ou vecou je dôvera v to, ?o sa na internete do?ítame. Kedysi sa dalo skuto?ne poveda?, ?e to, ?o je napísané na internete, je aj skuto?ne pravda.

zdroj fotografie: Pexels

Dnes je v?ak spojenie týchto slov vnímané skôr ako irónia. A niet sa ?omu ?udova?. Dne?ný internet je toti?to miestom plným hoaxov, poloprávd a nepodlo?ených informácií, ktoré sa len sna?ia naláka? dôver?ivého jedinca. Tých je, bohu?ia?, stále neúrekom. Napriek tomu si u? ale ve?ké mno?stvo z nás uvedomuje strasti, ktoré vznikajú po napísaní dobre známej skratky www. Najmä pri de?och by sme mali by? v tomto smere skuto?ne obozretní a vo zvý?enej miere by sme mali dba? na ich bezpe?ie. Ako sa v?ak hovorí, v?etko má svoj za?iatok, ale i koniec. Rovnako by to mohlo plati? aj pre internet, teda minimálne v takej podobe, v akej ho poznáme dnes.

Nenechaj si ujs?
Gigabitový optický internet na Slovensku za?ne ponúka? ?al?í operátor, no len pre vybrané lokality

Mno?stvo ?udí z celého sveta si toti? za?ína plne uvedomova? v?etky problémy menované vy??ie. Niektorí sa ale na ne nemienia len tak ne?inne prizera? a za?ínajú kona?. V?aka tomu vzniká ?anca na vytvorenie internetu novej, bezpe?nej?ej generácie. Ten má by? postavený na pevných základoch, ktoré ponúka technológia blockchain. Ak nevie?, ?o blockchain je, tak vedz, ?e ide o technológiu, na ktorej je postavená najznámej?ia internetová pe?a?ná mena – Bitcoin. Ten je v?aka blockchainu plne decentralizovaný, ?o znamená, ?e ho nemô?e ovplyv?ova? nikto vrátane jeho autorov, vysoko postavených skupín alebo predstavite?ov vlád.

Takisto nemo?no v?aka tomu túto menu fal?ova?, kontrolova? finan?né toky alebo spôsobova? jej infláciu. Viaceré z týchto výhod by teda mohli preniknú? aj do internetu novej generácie. Internetu, ktorý by si opä? raz zaslú?il na?u plnú dôveru. Podporu tomuto zaujímavému projektu vyjadrili aj poriadne ve?kí hrá?i, ako napríklad Microsoft, pri?om na ?om spolupracujú aj ?al?ie softvérové in?titúcie. U? 19. mája sa v New Yorku uskuto?ní samit, ktorý rozhodne o ?al?om napredovaní tohto odvá?neho projektu. To, ?i sa internet podarí úplne nahradi? jeho novou a bezpe?nej?ou generáciou teda isté nie je, no isté naopak je to, ?e by to dne?nému svetu rozhodne prospelo.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
33%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
67%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]