Facebook je bezpochyby najvyu?ívanej?ou sociálnou sie?ou na svete. Ak patrí? medzi jej aktívnych pou?ívate?ov, tak ti ur?ite netreba pripomína?, ?e pravidelné nav?tevovanie tejto sociálnej sieti má svoje pozitíva, no rovnako aj negatíva. Medzi najhlavnej?ie negatíva patrí naru?enie súkromia, nako?ko Facebook o tebe zbiera a? prehnané mno?stvo osobných informácií.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Iste, existuje jednoduché rie?enie, ako tomuto nedobrovo?nému odovzdávaniu údajov zabráni?, no to pre mnohých z nás neprichádza do úvahy. Zru?enie ú?tu by ?a toti?to mohlo pripravi? o pravidelný kontakt s tvojimi priate?mi, ale aj o v?eobecný preh?ad o aktuálnej situácií vo svete. Taktie? by si tým pri?iel o mno?stvo zaujímavých, vtipných a zamyslenia hodných príspevkov zo stránok, ktoré odoberá?. Vä??ina z nás sa preto s týmto zbieraním informácií zmierila a dnes ho u? takmer nevníma.

facebookzdroj fotografie: Facebook

Je v?eobecne známe, ?e Facebook tieto tvoje údaje vyu?íva na cielenú reklamu, ktorá mu v podstate zarába na to, aby si ho mohol na?alej zadarmo pou?íva?. Týchto reklám sa nijakým spôsobom nezbaví? a ?i chce? alebo nie, musí? ich trpie?. Hoci ich nedoká?e? vypnú?, mô?e? si ich zobrazovanie aspo? prispôsobi? pod?a tvojho vlastného uvá?enia. Inými slovami, ak ti Facebook dlhodobo zobrazuje reklamy, ktoré pre tvoju osobu nie sú zaujímavé, mô?e? si ich upravi? tak, aby sa ti zobrazovali práve tie, ktoré sa ti pá?ia a v reále ich doká?e? oceni?.

Facebook získava tvoje údaje tromi spôsobmi: 

  1. Z informácií, ktoré uvedie? vo svojom osobnom profile (meno, vek, rodinný stav, miesto bydliska, zamestnanie, vzdelanie).
  2. Zo v?etkých aktivít spojených s touto sociálnou sie?ou, zo zdielaných príspevkov, z vecí, ktoré sa ti pá?ia a v podstate zo v?etkého, na ?o klikne?.
  3. Zo v?etkých stránok, ktoré ukladajú údaje cookies, tak?e aj zo v?etkého, ?o vykonáva? na internete mimo Facebooku.

Veci, ktoré sa ti pá?ia alebo ich zdiela? so svojimi priate?mi ovláda? ty sám. To isté platí aj o údajoch, ktoré uvedie? vo svojom osobnom profile. Aktivity mimo Facebooku v?ak nemusia by? nutne len vo tvojej ré?ií a ak vyu?ívate po?íta? viacerí, tak sa ti mô?u pokojne zobrazova? reklamy na produkty, ktoré si ani nikdy nevyh?adával. V?aka tomu najvyu?ívanej?ia sociálna sie? ponúka nástroj s názvom ?Preferencie reklám?. Nájdenie tohto u?ito?ného nástroja v?ak nie je vôbec jednoduché, no na??astie, si mô?e? prezrie? návod na jeho vypátranie.

Facebook-osobne-udajezdroj fotografie: Patrik Tarics / FonTech

zdroj fotografií: Patrik Tarics / Facebook

Nenechaj si ujs?
Mark Zuckergberg chce zavies? nový technologický trend, ktorý mô?e definitívne zru?i? existenciu smartfónov

Sta?í tak zobrazi? ?asovú os a kliknú? na ?ípku v pravom hornom rohu jednej z reklám. Následne je potrebné vybra? mo?nos? ?Pre?o sa mi toto zobrazuje?? a pri ?al?om okne kliknú? na ?Spravova? va?e preferencie reklám?. Následne bude? presmerovaný na samotnú stránku, kde si vie? preferencie reklám prispôsobi? pod?a seba. Ka?dú z nich je tak mo?né odstráni?, pri?om sú roztriedené pod?a záujmov do preh?adných kategórií. Aj po tejto úprave ?a v?ak mô?u prekvapi? skupinové reklamy, ktoré sú zobrazované napríklad v?etkým ?u?om z jedného mesta.

Sledovaniu mimo stránok Facebooku mô?e? zabráni?

Facebook-osobne-udaje3zdroj fotografie: Patrik Tarics / Facebook

Ako sme spomínali vy??ie, sociálna sie? zbiera informácie aj z iných internetových stránok, k ?omu jej dopomáhajú cookies. Zbieraniu týchto údajov mô?e? zabráni? vo svojom prehliada?i, no lep?ou cestou je znemo?ni? prístup k nim len pre Facebook. Pre vykonanie tohto úkonu klikni na ?Nastavenia súkromia?, ktoré sa skrývajú pod ikonou zámku hne? ved?a notifikácií. Neskôr sta?í kliknú? na ?Zobrazenie ?al?ích nastavení? a na ?al?ej stránke zvoli? v ?avom st?pci ?Reklamy?. Následne sta?í v príslu?nom riadku vybra? mo?nos? ?Vypnuté? a Facebook viac nebude sledova? tvoje konanie mimo jeho stránok.

Facebook-osobne-udaje4zdroj fotografie: Patrik Tarics / Facebook

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
25%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
75%
Neznášam to
0%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]