Pred pár tý?d?ami sa na výstave CES 2017 objavil smartfón od spolo?nosti BlackBerry pod kódovým ozna?ením ?Mercury?. V tej dobe ale nikto nevedel, ?o má táto novinka pod kapotou. Ak si ?akal tie najlep?ie ?pecifikácie z high-end segmentu, bohu?ia?, musíme ?a sklama?. Model KEYone alias ?Mercury?, priná?a trocha skromnej?iu výbavu, no jeho prednosti sa prejavujú v iných smeroch.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Ozna?enie KEYone skuto?ne ove?a viac vystihuje podstatu novinky, ktorá miesto vysokého výkonu ponúkne pou?ívate?ovi mnoho výhod po stránke bezpe?nosti ?i produktivity. Svojou výbavou sa tak radí skôr k smartfónom strednej triedy, kde ale bude skuto?ne vyt??a? z radu aj v?aka svojej hardvérovej klávesnici. Pokia? ?a BlackBerry KEYone zaujalo, tak nasledujúce riadky ti o tejto novinke prezradia omnoho viac.

zdroj fotografie: TheVerge

Dizajn a kon?trukcia

U? na prvý poh?ad vidno, ?e BlackBerry sa nedr?í trendov a odvá?ne krá?a aj s týmto modelom proti konkurencii. Model KEYone je jasným dôkazom toho, ?e spolo?nos? je na svoj prístup k tvorbe smartfónov hrdá a ani v ?asoch, kedy hardvérová klávesnica zo smartfónov úplne vymizla, sa ju nebojí pou?i? vo svojom novom modeli. Rám kon?trukcie je vyrobený z exolovaného hliníka, ktorý v kombinácií s jemnou textúrou plastového krytu zadnej steny umo?nil výrobcovi vytvori? naozaj odolný smartfón. Celý dizajn sa nezhoduje s dne?nou ?módou?, ?ím si BlackBerry vyslú?ilo uznanie mnohých fanú?ikov a rozhodne ide o pozitívny krok.

zdroj fotografie: Android Authority

Nenechaj si ujs?
?ínske TCL kupuje v?etky globálne práva na zna?ku BlackBerry

Prvým prvkom modelu KEYone, ktorý zaujme u? na prvý poh?ad, je jednozna?ne jeho hardvérová klávesnica. BlackBerry vlo?ilo do tejto ?novinky? mnoho u?ito?ných funkcií. Celá klávesnica podporuje dotykové gestá, ?ím model KEYone u?ah?í pou?ívate?ovi prezeranie pracovných emailov, správ alebo iných dokumentov.

zdroj fotografie: The Verge

Po?al?ie je mo?né v?etky klávesy programova? a nastavi? pod?a individuálnych po?iadaviek pou?ívate?a. Ten si mô?e prispôsobi? ka?dú klávesu pre ?pecifickú aplikáciu, napríklad pre prístup k Facebooku posta?í pri BlackBerry KEYone stla?i? iba písmeno ?F?. Mo?nosti sú naozaj ?iroké. ?al?ou nesmiernou výhodou je aj sníma? odtla?kov prstov. Pýta? sa, kde ho výrobca skryl? BlackBerry na?lo pre tento sníma? naozaj netradi?né miesto, a to priamo v medzerníku klávesnice s dvomi LED diódami po stranách.

?pecifikácie

BlackBerry KEYone nepatrí medzi krá?ov benchmarkov, no zameriava sa na ve?mi ?pecifickú klientelu, ktorá pred ?istým výkonom uprednost?uje iné aspekty. V novinke nájdeme 4,5″ displej s pomerom strán 3:2, ktorý priná?a rozlí?enie 1620 x 1080. Vzh?adom na rozmery obrazovky poskytne spomínané rozlí?enie naozaj jemný obraz. Ten je dokonca vhodný aj pre VR okuliare, no je len malá ?anca, ?e budúci majite? vyu?ije model KEYone práve na tieto ú?ely. Srdcom novinky od BlackBerry je procesor z dielne Qualcommu. Snapdragon 625 spolu s 3 GB opera?nou RAM pamä?ou neurobia ve?ký rozruch.

zdroj fotografie: Android Auhority

Spomínaný procesor sa síce nemô?e rovna? jeho silnej?ím súrodencom, no zato doká?e poskytnú? dostatok výkonu, aby zvládol vä??inu hier a operácií bez akéhoko?vek zaváhania. Pre osobné súbory je k dispozícií vnútorné úlo?isko s kapacitou 32 GB, ktoré je mo?né roz?íri? prostredníctvom microSD karty a? o ?al?ie 2 TB. Zadnú stenu vybavil výrobca sníma?om fotoaparátu Sony IMX378 s ve?kými 1,55 µm pixelmi a rozlí?ením 12 MPx. ?o?ovka fotoaparátu má k dispozícií aj  PDAF zaostrovanie, 4-násobný digitálny zoom a clonu f/2.0.


zdroj fotografie: Android Authority

Predná stena obsahuje selfie fotoaparát s rozlí?ením 8 MPx a ohniskovou vzdialenos?ou 84°, pri?om BlackBerry znova vyu?ilo ve?ké 1,125 µm pixely, ktoré prepustia viac svetla. V?aka skromnej?ej výbave bude spotreba smartfónu taktie? o ?osi men?ia. Batéria s kapacitou 3505 mAh tak bez problémov zvládne aj celý de? náro?nej?ieho pou?ívania. Ruka v ruke ide s batériou aj technológia rýchleho nabíjania prostredníctvom USB-C konektora. Spolo?nos? sa pri svojom novom modeli pý?i rýchlym nabíjaním, ktoré u? za 36 minút doká?e naplni? batériu a? na 50 % svojej kapacity.

Softvér

BlackBerry KEYone obsahuje najnov?iu verziu opera?ného systému Android 7.1 Nougat. Aj napriek tomu, ?e nový Nougat u? obsahuje nieko?ko bezpe?nostných vylep?ení, BlackBerry sa rozhodlo túto stránku e?te trochu inovova?. V ponuke tak nájdeme aj balík ?peciálnych aplikácií priamo od výrobcu. Medzi ne patrí napríklad BlackBerry Hub, BlackBerry Keyboard ?i Notes by BlackBerry.


zdroj fotografie: Android Authority

Nenechaj si ujs?
Máme kompletné ?pecifikácie Galaxy S8: Super jemný displej a jeden z najlep?ích fotoaparátov

Do vienka dostal model KEYone aj bezpe?nostný balík DTEK. Ten má za úlohu monitorova? opera?ný systém a informova? pou?ívate?a o potencionálnych hrozbách, ?i mo?nostiach ako zlep?i? celkové zabezpe?enie smartfónu. Tým sa znova potvrdzuje, ?e aj toto zariadenie od BlackBerry je vhodnej?ie pre zákazníkov, ktorí dbajú na bezpe?nos? a ochranu svojich drahocenných dát. Je v?ak nutné podotknú?, ?e výrobca po softvérovej stránke ve?ké úpravy nerobil a po zapnutí zariadenia sa majite?ovi naskytne poh?ad na uhladený a elegantný opera?ný systém, ktorý nie je ?za?pinený? prebyto?nými aplikáciami.

Cena a dostupnos?

Pri poh?ade na cenovku sa niekomu mo?no zato?í v hlave. Ako je mo?né, ?e smartfón s hardvérovou výbavou strednej triedy atakuje cenovku a? 599 ?? Za túto sumu by si mnohí ur?ite vybrali smartfóny prémiovej triedy, ktoré ponúkajú omnoho viac výkonu za porovnate?nú alebo e?te ni??iu cenu.

zdroj fotografie: Android Authority

Skvelou vo?bou by bol napríklad OnePlus 3T s perfektným výkonom alebo Huawei P9 s duálnym fotoaparátom. BlackBerry KEYone v?ak uprednostnia zákazníci, ktorí ocenia unikátny dizajn a prítomnos? hardvérovej klávesnice v kombinácií s vysokým zabezpe?ením celého zariadenia. Tí sa KEYone do?kajú u? za?iatkom apríla, kedy sa dostane na pulty predajní po celom svete.

zdroj fotografií: The Verge

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
50%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
50%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]