?ijeme v ?asoch, kedy sa na nás zo v?etkých strán valia informácie o globálnom otep?ovaní. Stále viac spolo?ností sa sna?í bráni? klimatickým zmenám ?i u? ide o priemysel, výrobu elektrickej energie, ba dokonca automobilový priemysel.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Toyota pohá?aná solárnou energiou

Najnov?ie správy hovoria, ?e solárna energia sa stáva stále viac a viac populárnou. Opakom nie je ani automobilový priemysel. Spolo?nos? Panasonic práve predstavila svoj vylep?ený solárny panel, ktorý je schopný napája? automobily. Ich nový produkt známy ako fotovoltaický modul pre automobily HIT?  by tak mal by? po prvýkrát pou?itý v Toyote Prius Prime. To údajne umo?ní, aby bol Prius Prime pohá?aný solárnym modulom s výkonom 180 W. Ten je okrem 12 V dobíjacieho akumulátora schopný dobíja? aj samotnú batériu automobilu. Predchádzajúce pokusy Toyoty o vytvorenie solárneho stre?ného modelu neboli príli? úspe?né. Podarilo sa vygenerova? len 50 W, ?o sta?ilo na napájanie ventilátorov klimatizácie.


zdroj fotografie: @CECHR_UoD

?istý pohon automobilu solárnou energiou v?ak ne?akaj. Pod?a Toyoty pridanie solárneho panelu má zvý?i? ú?innos? Priusu a? o 10 percent. V ideálnych podmienkach bude teda pridáva? k batérii dojazd 3,5 km. Problém v?ak nastáva niekde inde. V niektorých krajinách, ale hlavne v USA nie sú Prius Prime dostupné. Je to spôsobené tým, ?e materiál pou?itý pre solárne panely e?te nepre?iel nárazovými testami.

Tesla taktie? nezahá?a


zdroj fotografie: @CECHR_UoD

Vizionár a jeden z najvä??ích inovátorov svojej doby, Elon Musk, nazna?il, ?e aj Tesla Model 3 mô?e v budúcnosti vyu?íva? solárny panel HIT. Koniec koncov, práve Panasonic dodáva Tesle solárne ?lánky a batérie. Tesla je známa stálym vylep?ovaním svojich elektromobilov a h?adaním inovatívnych rie?ení, ako je napríklad autopilot. Americká spolo?nos? dúfa, ?e do konca roka dosiahne piaty level. Je teda dos? mo?né, ?e solárny panel HIT e?te zdokonalí a vylep?í. Práve Tesla verejne prejavila svoj záväzok zavies? novú éru energetiky, a to na ceste, aj mimo nej. Najnov?ie sa k nej pridala aj Toyota, ktorá pomaly prechádza z fosílnych palív na ?istú a obnovite?nú energiu. Mô?eme len dúfa?, ?e aj ?al?í výrobcovia budú tento trend nasledova?.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
100%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
0%
O autorovi
Dávid Hrabčák
Som študent doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach v odbore Multimediálne telekomunikácie. Moderné technológie sú pre mňa nie len niečo, čo študujem, ale aj koníček. Okrem technológií rád počúvam a tvorím elektornickú hudbu.