Nedávne správy ukázali, ?e sa výrobcovi smartfónov z Cupertina nesmierne darí, no nie v?ade sa mô?e pý?i? rovnakým úspechom. Aj ke? za posledný ?tvr?rok Apple vykázal obrovský zisk, jeho pôsobenie v ?alekej ?íne je mierne na?trbené. Na vine sú aj domáci výrobcovia smartfónov, ktorí ponúkajú výkonné zariadenia za ove?a ni??ie ceny. Z celej situácie Apple usúdilo, ?e najlep?ím rie?ením bude výroba nových iPhonov v Indii.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Tieto informácie potvrdil aj samotný minister informa?ných technológií, Priaynka Kharg, ktorý tvrdí, ?e tento gigant za?ne s výrobou nových iPhonov v Indii u? v apríli tohto roka. Centrom výroby sa má sta? hlavné mesto Bangalúr, pri?om sa americká spolo?nos? pod?a doteraj?ích informácií u? stihla dohodnú? s taiwanským dodávate?om. Wistron je tak jednou z najdôle?itej?ích spolo?ností pre realizáciu ve?kého indického sna kalifornského výrobcu. Tento ve?ký projekt má vybudova? v krajine najmodernej?í systém technológií a dodávate?ské re?azce, ktoré zabezpe?ia prácu pre mnoho obyvate?ov. Pod?a Kharga sa budú nové iPhony vyrába? pre domáci trh, no oby?ajný pracovník si zrejme nový smartfón, ktorý vyrobí, nebude môc? dovoli?.

zdroj fotografie: DGtle

Nenechaj si ujs?
TIP: Apple lámal historické rekordy v predajoch iPhonov. Ktoré modely sa predávali najlep?ie?

Apple chce zájs? e?te ?alej a pre znásobenie jeho ziskov malo dôjs? k rokovaniam s indickou vládou o oslobodení od daní, k ?omu sa mali prida? aj ?al?ie výhody. ?S vývojom situácie v Indii som ve?mi spokojný?, povedal Tim Cook. Nedávno on sám informoval o fantastickej finan?nej situácii spolo?nosti, ktorá sa mô?e e?te viac zlep?i? v?aka Indii, kde chce Apple vybudova? aj sie? maloobchodných predajní. Pravdou v?ak je, ?e v Indii má Apple len ve?mi malý trhový podiel, preto?e ceny jeho zariadení sú na tamoj?ích obyvate?ov a? príli? vysoké a mnohí z nich si nový iPhone zrejme nikdy nekúpia. Ani to v?ak spolo?nos? z Cupertina neodrádza, nako?ko vidí v tejto chudobnej krajine ve?ký potenciál do budúcnosti.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
100%
Neznášam to
0%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]