Únik informácií o zatia? nepredstavených produktoch je problém, ktorý sa nie v?etkým spolo?nostiam darí rie?i?. Ka?dý de? sme svedkami správ o smartfónoch, ktoré si výrobovia len ve?mi ?a?ko nechajú pre seba.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Apple sa aj napriek tomu rozhodol s týmto problémom bojova?. Zorganizoval preto interné stretnutie pre pribli?ne 100 ?udí, v ktorom bezpe?nostní experti hovorili o tom, ako zabráni? unikaniu informácií k leaksterom, konkurentom ?i médiám. A vie? ?o je na tomto seminári najzaujímavej?ie? Unikol! Áno, celý seminár trvajúci 60 minút sa niekomu podarilo nahra? a zverejni? tak tajomstvá Apple. Najvä??ím kame?om úrazu sú zamestnanci výrobných fabrík, ktorí pre kráde? komponentov pou?ívajú naozaj divné praktiky. Apple u? za?il prípady, kedy boli ?asti spláchnuté do záchodu a neskôr vyzdvihnuté zamestnancami z kanalizácie. U ?ien je ob?úbené najmä schovanie ?astí pod podprsenku.

apple park
zdroj fotografie: Apple

A ?o vlastne pracovníkov ku kráde?iam vedie? Sú to, samozrejme, ve?mi zaujímavé úplatky. Pracovníci na výrobných linkách pod?a informácií z roku 2016 zarábajú okolo 350 dolárov mesa?ne. Za kradnutie komponentov pritom mô?u dosta? nieko?komesa?ný príjem a bol aj prípad, ke? dostal pracovník za kradnutie komponentov svoj ro?ný plat. Najhodnotnej?ím komponentom je pritom vä??inou kon?trukcia zariadenia, ke??e tá prezrádza o dizajne najviac. V roku 2016 vyrie?il Apple úniky informácií kúpou v?etkých 29 000 kon?trukcií iPhonu 5C.

Nenechaj si ujs?
Stavba Apple Campusu je takmer na konci. Na týchto záberoch vyzerá dokonale

Kvôli týmto problémom musia fabriky kontrolova? prichádzajúcich aj odchádzajúcich pracovníkov. Nie je to ale na ?kodu. Napríklad minulý rok boli zo 65 miliónov kon?trukcií odcudzené iba ?tyri kusy, ?o je u? zásadné zlep?enie. Pre porovnanie, v roku 2014 bolo ukradnutých závratných 387 kusov a v roku 2015 57 kusov. ?al?ím problémom sú úniky priamo zo sídiel spolo?ností. Tých vraj toti? bolo viac ako zo v?etkých fabrík dohromady. Applu sa u? so zadr?iavaním únikov za?ína dari?, i ke? stále uniká dos? informácií o pripravovanom iPhone 8. Ak by ?a zaujímalo, o ?om konkrétne Apple na seminári pojednávalo, nav?tív tento odkaz.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
67%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
33%
Neznášam to
0%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.