Komer?né televízie Markíza a JOJ si pýtajú od operátorov viac pe?azí. Poplatky za poskytovanie televíznych slu?ieb kvôli nim postupne zvy?uje mnoho operátorov, pri?om najnov?ie tak spravil aj Antik. 

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Zákazníci operátora pocítia vy??iu sumu na septembrovej faktúre, ktorá im bude doru?ená za?iatkom októbra. Tí, ktorí doteraz pou?ívali Antik Internet ?tandard spolu so základným TV balíkom za 17,92 ? mesa?ne budú od septembra plati? 19,92 ?. Cena samotného balíka TANGO TV sa tým pádom zvý?i z pôvodných 5,88 ? za 7,88 ? mesa?ne. Tieto zmeny platia ako pre nových, tak aj existujúcich zákazníkov, pri?om existujúci majú na výber. Bu? budú plati? o dve eurá mesa?ne viac a na?alej budú môc? sledova? programy Markízy a JOJky, alebo prídu na predaj?u podpísa? dodatok k zmluve a cena sa pre nich nezvý?i. Tým pádom ale prídu o programy Markízy a JOJky.

markíza
zdroj fotografie: Markíza

Nenechaj si ujs?
Markíza a JOJka kon?í v základnom balíku ?al?ieho ve?kého operátora! Za pou?ívanie budeme plati?

K dispozícii je aj núdzová tretia mo?nos?, ktorou je odstúpenie od zmluvy. Ke??e sa jedná o výraznú zmenu podmienok, operátor ponúka mo?nos? odstúpenia od zmluvy od dnes do 30 dní. Av?ak, ak by to aj niekto nestihol, stále mô?e kedyko?vek poda? výpove? s trojmesa?nou výpovednou lehotou. Mo?né to je v?aka tomu, ?e operátor svoje slu?by neposkytuje s ro?nou alebo dvojro?nou viazanos?ou. Ke??e Antik doteraz ponúkal triple-play slu?bu s internetom, televíziou a pevnou linkou dohromady, kvôli zvý?eniu ceny je mo?né po?iada? aj o zmenu programu na Antik ?tandard a pou?íva? iba internet. Ak zákazníci po?iadajú o zmenu do 31. augusta, nemusia sa bá? vy??ej sumy na faktúre.

joj
zdroj fotografie: JOJ

Podobne ako Antik, ceny kvôli Markíze a JOJke zvý?ili aj operátori Satro, DSi Data, Skylink, Slovanet, UPS ?i Plustelka na anténe. Po?adovanie vy??ích poplatkov zo strany Markízy a JOJky je vzh?adom na divákmi kritizovaný obsah (reklamy, reklamy a reklamy) pomerne odvá?ne. Bohu?ia?, s cenami musia ís? hore aj poskytovatelia televíznych slu?ieb, ?o sa prejaví v pe?a?enkách zákazníkov.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
0%
Chcem to
0%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
67%
Neznášam to
33%
O autorovi
Peter Puhovich
Študent so zameraním na grafický dizajn, fanúšik smartfónov, ale aj iných IT zariadení. O technológie som sa začal zaujímať vďaka svojmu prvému Android tabletu a po čase ma zaujali aj čínske zariadenia. Ak budete mať akékoľvek otázky, môžete ma kontaktovať e-mailom alebo na sociálnych sieťach.