Napriek tomu, ?e sa Android Nougat horko ?a?ko dostáva do prvých zariadení, u? teraz za?ínajú vynára? prvé informácie o jeho nástupcovi. Ten ponesie zatia? neznáme ozna?enie in?pirované nejakou sladkou pochutinou, ktorej názov sa za?ína písmenom O.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Okrem nového názvu sa v?ak celkom isto do?káme aj viacerých nových funkcií. Pod?a zistených informácií má ve?ké mno?stvo zmien postihnú? notifika?né centrum, ktoré je prerábané pomaly v ka?dej verzii. Zdá sa, ?e spolo?nos? Google s týmto zobrazovaním nikdy nie je dostato?ne spokojná, ?o sa v?ak s príchodom Androidu O mô?e definitívne zmeni?. Táto o?akávaná verzia má toti?to po tejto stránke prinies? viaceré zaujímavé novinky. Zoznam v?etkých doposia? známych zmien a noviniek si mô?e? prezrie? v odrá?kach rozpísaných ni??ie.

  • Zmeny v zobrazovaní notifikácií
  • Zobrazovanie po?tu oznámení pri ikonách konkrétnych aplikácií
  • Re?im obraz v obraze
  • Inteligentný výber textu s integráciou Google Asistenta
  • Obmedzenie procesov spustených na pozadí
  • Adaptívne ikony
  • Vylep?enie MediaRecorder API
  • Mno?stvo nových funkcií zameraných na podnikanie

zdroj fotografie: AndroidOrigin

Nenechaj si ujs?
Týchto 19 funkcií pred nami Facebook skrýval. Vedel si o v?etkých z nich?

Zobrazovanie po?tu oznámení pre konkrétne aplikácie u? dlh?iu dobu poznajú v?etci pou?ívatelia iOS. Re?im obraz v obraze má zas prinies? vylep?enia do multitaskingu. V skratke to teda znamená, ?e popri komunikovaní cez Messenger by si zárove? mohol sledova? nejaké video v malom okne. Obmedzenie procesov spustených na pozadí by naopak malo zaprí?ini? dlh?iu výdr? batérie a taktie? by mohlo zrýchli? reakcie samotného systému. Ikony aplikácií by sa zas mali meni? pod?a ?asu, po?asia, ale aj iných dát. Potvrdenia alebo naopak vyvrátenia týchto noviniek sa do?káme u? v polovici mája, kedy sa koná konferencia Google I/O.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
67%
Chcem to
17%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
0%
Neznášam to
17%
O autorovi
Patrik Tarics
Pre technológie dýcham! Okrem toho ma však zaujímajú aj dobré filmy, seriály, hudba a šport každého druhu. Ak chceš so mnou prehodiť pár slov, môžeš ma kontaktovať na mail [email protected]