banner-mi5s-plusSamsung ma plné ruky práce so stiahnutým top modelom, ktorého osud bol spe?atený, ke? mu aj po prvej zvolávacej akcii na?alej horeli batérie. Len?e, ?o spraví spolo?nos? s tým obrovským mno?stvom zariadení? Konkrétne ide o pribli?ne 2,5 milióna Galaxy Note 7-?iek stiahnutých z obehu.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Poslednou cestou ?do hrobu? pre phablet je spiato?ná cesta do domovskej krajiny v ?peciálnych nehor?avých baleniach, do ktorých ich majitelia mali na naliehanie Samsungu zabali?. Ako presne spolo?nos? nalo?í s takým ve?kým mno?stvom zariadení? To zaujíma aj aktivistov, ktorí sa boja po?kodenia ?ivotného prostredia práve ??rotovaním? Note 7-ky. Odpove? spolo?nosti je v?ak pozitívna aj vo?i ?ivotnému prostrediu. Hovorca Samsungu sa pre TechRadar vyjadril: ?Máme proces, ktorým sa týchto zariadení zbavíme bezpe?ne a v súlade so v?etkými vládnymi nariadeniami.? To znamená, ?e spolo?nos? tieto zariadenia v ?iadnom prípade opravova? alebo inak obnovova? nebude. Ak aj padla otázka, ?i Samsung plánuje vyu?i? niektoré sú?iastky z po?kodeného zariadenia, spolo?nos? len odpovedala predchádzajúcou odpove?ou, preto nie je celkom jasné, aký proces vyu?ije.

samsung galaxy note 7 teardown-1

Rozobraná Note 7-?ka

TIP: Dokonalým kostýmom na Halloween mô?e by? tento rok aj Samsung Galaxy Note 7

Stále v?ak hovoríme o obrovskom mno?stve materiálu, ktorý bol pou?itý na výrobu. Aby toho nebolo málo, pou?ité mno?stvo odpadu sa stále zvy?uje, ke??e zákazníci posielajú Note 7-ku v u? spomínaných ?peciálnych boxoch, ktoré obsahujú aj oh?ovzdorné rukavice. Samsung by len toto s?ahovanie zariadení z trhu mohlo stá? a? 2,3 miliardy dolárov (a suma sa stále zvy?uje). Tento fakt opä? len dáva do pozornosti na?u závislos? na smartfónoch.

note-7-definitivny-pribeh3

Smartfóny sa zlep?ujú s ka?dou generáciou, to je fakt. Hor?ia je v?ak skuto?nos?, ?o so svojimi zariadeniami robíme, ke? ich vymeníme za nov?ie alebo ich jednoducho odstavíme. Vyrobi? skvelé zariadenia je jedna vec, no skvelo ich aj recyklova? je u? vec druhá. Je pravdou, ?e nám chýbajú procesy, v?aka ktorým by bolo mo?né efektívne spätne získa? vzácne a drahé materiály, ktoré sú v smartfónoch pou?ívané. Tak?e otázka, ?o spravi? s telefónmi, ktorých ?ivotný cyklus je na konci, sa nevia?e len na Note 7, ale na v?etky zariadenia. Ako sa ukázalo, výrobcovia ?asto renovujú a takzvane ?repasujú? svoje zariadenia a znovu ich posielajú na trh, aby u?etrili sumy za materiály a recykláciu zariadení. Japonsko v?ak ukázalo, ?e existujú aj kreatívnej?ie mo?nosti ako vyu?i? materiály smartfónov. Ich plánom je vyu?i? vzácne materiály, ako zlato, striebro a me? na výrobu medailí pre olympijské hry v roku 2020, ktoré sa budú odohráva? v Tokiu.

recyklujeme-smartfony

TIP: ?o bude nasledova? po Samsung Galaxy Note 7?

Situácia bola naozaj frustrujúca, preto?e majitelia, ktorým v Galaxy Note 7 zhorela batéria, si batériu sami vymeni? nemohli. Ak by bola mo?nos?, aby si majitelia chybné batérie mohli vymeni? sami, potom by bol dopad na ?ivotné prostredie ove?a ni??í a Samsung by nemusel rozosiela? ?peciálne boxy. Celkovo by sa tak predi?lo mnohým problémom za ove?a ni??iu cenu. Samsung chce na nevydarený Note 7 ?o najskôr zabudnú?, no práve tento chybný model, ktorý ohrozil bezpe?nos? mnohých, sa stáva top témou na rie?enie problémov s elektronikou. V dne?nom svete je ohromné mno?stvo elektronických zariadení, ktorých sa ?asom budeme chcie? zbavi?. Ako s týmito zariadeniami po ich ?smrti? bezpe?ne nalo?i? bez po?kodzovania ?ivotného prostredia je jednou z hlavných tém dne?nej spolo?nosti a dúfajme, ?e ?oskoro sa nám dostane aj rie?enia na túto ?a?kú otázku.

baterie-vymena

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
60%
Chcem to
10%
Mám to
0%
Nepáči sa mi to
20%
Neznášam to
10%
O autorovi
Matúš Mitro
Milovník nových technológií, obzvlášť tých zo sveta smartfónov, ktoré mu učarovali už poriadne dávno. Má rád dobrú hudbu, nepohrdne kvalitným filmom, ale ani debatou o rôznych inováciách. Kontakt: [email protected]