banner-note-7
Spolo?nos? Samsung za?ila ?a?ké obdobie. Po predstavení Galaxy Note 7 sa objavili prvé problémy s vybuchujúcimi batériami. Potom pri?lo rie?enie, ktoré malo celý problém vyrie?i?. Výmena zariadení v?ak neuspela a explózie pretrvávali aj na vymenených kusoch.

Sleduj Fontech.sk aj na Facebooku, YouTube a Instagrame!

Po neúspe?nom pokuse sa teda juhokórejský gigant rozhodol úplne stopnú? výrobu a predaj. K takémuto záveru musel výrobca dospie? po zhodnotení situácie, ?i by malo e?te vôbec zmysel pokúsi? sa o nápravu predo?lých chýb. Ako výhodnej?ie sa teda zjavne ukázalo ukon?enie ??ivota? tohto smartfónu. Tým to v?ak vôbec nekon?í. Pre Samsung budú ma? tieto problémy ?alekosiahle následky. Odzrkadlí sa to napríklad aj na pripravovanej vlajkovej lodi Galaxy S8. Samsung pri?iel o nemalé peniaze a aj ke? je bez debát obrovským gigantom, ktorej mobilná divízia tvorí len ?as? zisku, strata 17 miliárd dolárov nie je sranda.

Samsung Galaxy Note 7 N930F mô?ete kúpi? v e-shopoch za cenu od (Zdroj: Heureka.sk)
Porovna? ceny >>

samsung-galaxy-note-7-druhy-vymenny-program

TIP: Dôvodom explózií Galaxy Note 7 mô?e by? a? príli? rýchle nabíjanie batérie

Neznamená to, ?e výrobca bude kompenzova? straty na cene pripravovanej S8-ky. Financie vynalo?ené na výrobu budú teda len okresané na minimum. Na druhej strane sa od S8-mi?ky o?akáva jedno z najbezpe?nej?ích zariadení z dielne Samsungu. Najviac sa tak nebude ?etri? na kon?trukcii samotného smartfónu, ale na jeho inováciách. Vzh?adom na to, ?e sa novinky z línie „S“ do?káme skôr, mô?eme teda ráta? s men?ím technologickým pokrokom.

note-7-definitivny-pribeh2

S ukon?ením výroby Samsung Galaxy Note 7 sa naskytá aj ?al?ia otázka, ?i sa e?te niekedy do?káme pokra?ovania Note série. Je logické, ?e spolo?nos? ur?ite neprestane s produkciou Note smartfónov. Zahodila by tým a? moc ve?a ?asu a financií investovaných do vývoja. Práve stylus S-Pen je ?pecifickým znakom série a u mnohých ?udí aj dôvodom k výberu práve týchto zariadení. Mo?né v?ak je, ?e Galaxy Note 8 u? v názve neponesie ozna?enie Note. Samsung by tak ?iasto?ne mohol zabráni? predsudkom, ktoré sa budú pri názve okam?ite objavova?. Na model Galaxy Note 7 sa ur?ite tak rýchlo nezabudne. ?ia?, len v negatívnom zmysle. U? dávnej?ie sa tie? ?pekulovalo, ?e pero S-Pen si nájde miesto aj v sérií „S“. Mo?no sa Samsung prikloní práve k tomuto rie?eniu a uvidíme tak túto kombináciu napríklad v Galaxy S8 Edge.

TIP: 8 vecí, ktoré zatia? vieme o Samsungu Galaxy S8

note-7-definitivny-pribeh1

Ne??astia, s ktorými sa teraz Samsung stretol, neznamenajú koniec. Juhokórejský gigant nie je takou spolo?nos?ou, ktorú by strata 17 miliárd úplne zni?ila. Za spolo?nos?ou stojí nespo?etné mno?stvo skalných fanú?ikov. Niektorých od kúpi Samsung Galaxy Note 7 neodradila ani skuto?nos?, ?e mô?e vzplanú?. Práve model Note 7 bol mnohými ozna?ovaný ako najlep?í smartfón, ktorý doteraz Samsung vyprodukoval. Výrobca teraz pre?ije malú stratu, ktorú vyu?ije hlavne dravá konkurencia, no skôr ?i neskôr sa na tento smartfón zabudne a Samsung sa vráti do starých, dobre zabehnutých ko?ají.

note-7-definitivny-pribeh3

Týmto uzatvárame aj my jednu historickú kapitolu v smartfónovom priemysle. Veríme, ?e nasledujúce mesiace prinesú ove?a radostnej?ie správy, ktoré nás budú te?i? a nie vyvoláva? v nás strach o vlastné zdravie. Budúcnos? si ?iada jednu ve?mi dôle?itú inováciu – kvalitnej?ie batérie.

Aká je tvoja reakcia?
Milujem to
0%
Páči sa mi to
75%
Chcem to
0%
Mám to
13%
Nepáči sa mi to
13%
Neznášam to
0%
O autorovi
Tobiáš Bakoš
Som študent strednej priemyselnej školy v Dubnici. O operačný systém Android som sa začal zaujímať v okamihu, keď som s ním prišiel do kontaktu v mojom prvom smartfóne. Kúpou Xiaomi Mi3 som začal venovať pozornosť aj čínskym značkám smartfónov. Vo voľnom čase rád počúvam hudbu alebo čítam knihy.